Bariery w rozwoju polskich przedsiębiorstw

  Źródło: Pixabay

  Przedstawiamy siedem głównych wniosków płynących z badania na temat barier w rozwoju polskich przedsiębiorstw, przeprowadzonego wśród czytelników magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

  1️⃣ 68% ankietowanych uważa, że głównym czynnikiem wewnętrznym, który przeszkadza w rozwoju przedsiębiorstwa, jest niedostateczna ilość własnych środków finansowych. Innymi ważnymi czynnikami są: brak odpowiednio wykształconych pracowników (56%), brak pomysłów na innowacje (44%), brak w firmie osoby inicjującej nowe pomysły (32%) oraz brak przekonania co do słuszności wprowadzania innowacyjnych rozwiązań oraz korzyści z tym związanych (12%).

  2️⃣ Z kolei czynnikami zewnętrznymi postrzeganymi jako największe bariery w rozwoju przedsiębiorstw są przede wszystkim: nadmiernie rozbudowana biurokracja (89%), problem z pozyskaniem odpowiednio wyszkolonych pracowników (78%), niekorzystne rozwiązania podatkowe i przepisy (68%), wysokie koszty pracy (65%), brak wsparcia ze strony organów publicznych (34%), a także problemy z przyznaniem kredytu (12%).

  3️⃣ W odczuciu respondentów poziom dostosowania rynku pracy do potrzeb przedsiębiorstw jest raczej zły (45%) lub zdecydowanie zły (23%). Reszta ankietowanych uważa, że jest przeciętny (32%).

  4️⃣ 68% badanych uważa, że Big Data i sztuczna inteligencja (AI) to technologie raczej trudne do wdrożenia, a zdaniem 45% – robotyzacja linii produkcyjnych oraz digitalizacja produkcji. Natomiast za rozwiązania łatwe do wdrożenia uznano m.in. druk 3D, roboty współpracujące oraz cloud computing (30% wskazań). Między tymi skrajnościami znalazły się np. Internet Rzeczy oraz analiza danych (70% wskazań), postrzegane jako technologie o średniej trudności wdrożenia.

  5️⃣ Zdaniem 80% ankietowanych automatyzacja i robotyzacja linii produkcyjnych to technologie mające duży wpływ na rozwój przedsiębiorstwa i budowanie przewagi konkurencyjnej. Nieco mniejszy wpływ mają Internet Rzeczy, cloud computing, roboty współpracujące, digitalizacja produkcji oraz sztuczna inteligencja (46% wskazań), a najmniejszy – druk 3D (58% wskazań).

  6️⃣ Jeśli chodzi o działania prowadzone przez państwo i instytucje rządowe na rzecz wdrażania innowacji w polskim przemyśle, w opinii badanych największe znaczenie mają zachęty podatkowe (68%), rozwój jednostek R&D, ukierunkowanych na potrzeby MŚP (56%), jasno sformułowane przepisy dotyczące innowacji oraz informacja o zmianach tych przepisów (54%), dostosowanie kształcenia przyszłych kadr do potrzeb rynku (48%), a także pomoc w tworzeniu konsorcjów polskich przedsiębiorstw zajmujących się innowacyjnymi projektami (42%). Zdaniem ankietowanych mniejsze znaczenie ma umożliwienie wymiany wiedzy, technologii, dbanie o budowanie powiązań gospodarczych między przedsiębiorstwami w ramach UE, a także pomoc w nawiązaniu kontaktów z jednostkami R&D na polskich uczelniach (30%).

  7️⃣ Na pytanie, jaki procent przychodów przeznaczyli/planują w najbliższym czasie przeznaczyć respondenci na rozwój firmy, rozumiany jako wdrożenie rozwiązań mających na celu informatyzację i automatyzację procesów produkcyjnych, większość (68%) badanych odpowiedziała, że jest to suma rzędu 10–20%, natomiast pozostałe osoby wydały/mają zamiar wydać na ten cel kwotę stanowiącą mniej niż 10% przychodów firmy.


  26% respondentów jest zdania, że brak czasu stanowi istotny czynnik hamujący rozwój firmy.

  
1 na 3 ankietowanych twierdzi, że przeszkodą w rozwoju przedsiębiorstw są trudności w uzyskaniu dotacji unijnych.


  12% badanych uważa, że istotną barierą w rozwoju polskich przedsiębiorstw jest brak jednolitych standardów pozwalających na współpracę urządzeń i systemów sterujących.


  Agata Abramczyk