Efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój w środowisku produkcyjnym

RAPORT

W dzisiejszym krajobrazie przemysłowym imperatywy efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju stały się nadrzędnymi kwestiami dla przedsiębiorstw produkcyjnych na całym świecie. W miarę jak branże zmagają się z podwójnymi wyzwaniami związanymi z niedoborem zasobów i degradacją środowiska, dążenie do zrównoważonych praktyk stało się podstawą długoterminowej rentowności i odpowiedzialnego zarządzania.

Niniejszy raport zagłębia się w krytyczną kwestię efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju w środowiskach produkcyjnych, wyjaśniając kluczowe strategie i praktyki, które umożliwiają przedsiębiorstwom poruszanie się po złożoności nowoczesnej produkcji przy jednoczesnym minimalizowaniu ich śladu ekologicznego. Poprzez syntezę innowacyjnych podejść i najlepszych praktyk, niniejszy raport ma na celu zapewnienie kompleksowych ram dla firm dążących do zwiększenia wydajności operacyjnej i odpowiedzialności za środowisko.

U podstaw dążenia do efektywności energetycznej leży wieloaspektowe podejście obejmujące innowacje technologiczne, optymalizację operacyjną i transformację kulturową. W niniejszym raporcie przeanalizujemy dziesięć kluczowych aspektów efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju w środowiskach produkcyjnych:

1. Energooszczędny sprzęt: inwestowanie w zaawansowane maszyny i urządzenia zaprojektowane w celu zminimalizowania zużycia energii i zmaksymalizowania wydajności operacyjnej.

2. Odnawialne źródła energii: wykorzystanie mocy technologii energii odnawialnej, takich jak panele słoneczne i turbiny wiatrowe, w celu zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

3. Systemy zarządzania energią: wdrożenie zaawansowanych systemów zarządzania energią w celu monitorowania, analizowania i optymalizacji zużycia energii w czasie rzeczywistym, a tym samym identyfikowania możliwości poprawy i oszczędności kosztów.

4. Redukcja odpadów i recykling: wprowadzanie strategii minimalizujących wytwarzanie odpadów i maksymalizujących recykling, a tym samym oszczędzających zasoby i minimalizujących wpływ na środowisko.

5. Wydajne systemy oświetleniowe: przyjęcie energooszczędnych technologii oświetleniowych, takich jak światła LED i czujniki ruchu, w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia.

6. Optymalizacja procesów: analiza procesów produkcyjnych w celu zidentyfikowania nieefektywności i wdrożenie środków optymalizacyjnych w celu usprawnienia operacji i zminimalizowania zużycia energii.

7. Zrównoważone materiały: wykorzystanie zrównoważonych materiałów, w tym materiałów pochodzących z recyklingu i biodegradowalnych, w celu ograniczenia degradacji środowiska i promowania obiegu zamkniętego w łańcuchu dostaw.

8. Oszczędzanie wody: wdrażanie technologii i praktyk oszczędzających wodę w celu zminimalizowania zużycia wody w procesach produkcyjnych, a tym samym zmniejszenia obciążenia lokalnych ekosystemów i zasobów wodnych.

9. Redukcja śladu węglowego: wdrażanie środków mających na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia produktu, od produkcji i transportu po wycofanie z eksploatacji, zgodnie z globalnymi celami klimatycznymi.

10. Zaangażowanie i szkolenie pracowników: kultywowanie kultury zrównoważonego rozwoju poprzez edukowanie i wzmacnianie pozycji pracowników w celu przyjęcia energooszczędnych praktyk i promowania zarządzania środowiskowego w organizacji.

Zajmując się tymi kluczowymi wymiarami efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorstwa produkcyjne mogą nie tylko zwiększyć swoją odporność operacyjną i konkurencyjność, ale także przyczynić się do szerszego imperatywu budowania bardziej zrównoważonej przyszłości dla przyszłych pokoleń. Dzięki spostrzeżeniom i zaleceniom przedstawionym w niniejszym raporcie, organizacje mogą rozpocząć transformacyjną podróż w kierunku bardziej ekologicznych, wydajnych i społecznie odpowiedzialnych praktyk produkcyjnych.

Rysunek 1: Gospodarka o obiegu zamkniętym opiera się na trzech zasadach: eliminacji odpadów i zanieczyszczeń, obiegu produktów i materiałów oraz regeneracji przyrody. | Dzięki uprzejmości: Rockwell Automation

Dlaczego producenci powinni dbać o zrównoważony rozwój i optymalizację?

Inicjatywy korporacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju, cele zerowe netto, emisje zakresu 3 i regulacje ESG to tematy, na które personel zakładu powinien zwrócić uwagę i dowiedzieć się o nich więcej.


Zrównoważony rozwój w skróce

Zrównoważony rozwój nie jest już tylko modnym hasłem: to strategiczny imperatyw napędzany przez popyt konsumentów, presję inwestorów i ewoluujące nastawienie gospodarcze do odpowiedzialnych praktyk korporacyjnych.

 

Od dobrowolnej sprawozdawczości po zgodność z przepisami, firmy kierują się zrównoważonym rozwojem poprzez partnerstwa, regenerację i wymierne wskaźniki, przekształcając operacje w celu zapewnienia długoterminowej rentowności i ochrony środowiska.


Wraz ze zwiększonym naciskiem na zrównoważony rozwój w dużej części świata, firmy znajdują się pod coraz większą presją ze strony swoich klientów, akcjonariuszy i inwestorów, aby „być bardziej zrównoważonymi”.

Ludzie mają jednak trudności ze zrozumieniem, co to oznacza i jak odnosi się to do ich codziennego życia. Ostatnio nastąpiła przyspieszona zmiana w sposobie myślenia ekonomicznego, polegająca na uznaniu znaczenia tego, co jest dobre dla środowiska i dystansowaniu się od tradycyjnego sposobu myślenia ekonomicznego / korporacyjnego, spopularyzowanego przez nagrodzonego Nagrodą Nobla ekonomistę Miltona Friedmana na początku lat 70-tych XX wieku, zgodnie z którym jedynym celem firmy jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy.

Firmy rozumieją dziś kluczową rolę, jaką odgrywają nie tylko w maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, ale także w odpowiedzialnym działaniu na rzecz środowiska i społeczeństwa. Jest to nie tylko etyczne, ale także pomaga przyciągnąć nowych i utrzymać starych klientów.

Zautomatyzowane testowanie podczas procesu regeneracji. | Dzięki uprzejmości: Rockwell Automation

Rośnie liczba regulacji

Ponieważ korporacje mają tak duży, a czasem globalny wpływ, muszą zrozumieć wpływ, jaki wywierają na społeczeństwo, środowisko i biznesu. Wpływ ten można mierzyć na kilka różnych sposobów.

Istnieją dwa rodzaje miar zrównoważonego rozwoju: dobrowolne i nieobowiązkowe. Dobrowolne raportowanie często obejmuje ocenę i ranking działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, które z kolei mogą być przedstawiane klientom. Może to być dobry marketing dla firm z korzystnymi ocenami.

Organizacje zajmujące się zrównoważonym rozwojem, takie jak EcoVadis i CDP, co roku wysyłają ankiety z pytaniami dotyczącymi efektywności energetycznej, które docierają nawet do poziomu inżynierii zakładu. W zależności od wyniku przyznanego systemowi zarządzania zrównoważonym rozwojem firmy przez EcoVadis, firma może być w stanie promować swoją platynową, złotą, srebrną lub brązową ocenę lub odznakę. Firma może następnie podjąć działania w celu poprawy tych rankingów.

CDP to organizacja charytatywna, która prowadzi globalny system ujawniania informacji wykorzystywany przez inwestorów, firmy, miasta, stany i regiony do zarządzania ich wpływem na środowisko. System punktacji jest publikowany raz w roku w różnych kategoriach, a firmy rywalizują o uzyskanie korzystnego rankingu.

Dobrowolna sprawozdawczość wkracza w sferę regulacji rządowych. W Europie obowiązują przepisy o nazwie Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), które zastąpią obecną dyrektywę UE w sprawie ekoprojektu i wprowadzą szersze wymogi dla większej liczby grup produktów, wymagając od firm raportowania emisji pod groźbą kary.

W Stanach Zjednoczonych amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zaproponowała zasadę, która wymagałaby od spółek notowanych na giełdzie ujawniania szeregu zagrożeń związanych z klimatem, które mogą mieć wpływ na ich działalność. Jest to znane jako zasada SEC dotycząca ujawniania informacji na temat klimatu.

Emisje dwutlenku węgla pochodzą z różnych źródeł w całym łańcuchu wartości firmy; monitorowanie emisji może pomóc firmie zrozumieć jej ślad węglowy. Powszechną praktyką jest dzielenie tej pracy na trzy kategorie w oparciu o system zakresu Protokołu Gazów Cieplarnianych opracowany przez World Resources Institute:

  • Zakres 1: bezpośrednie emisje wynikające z działalności firmy w jej własnych „czterech ścianach”.
  • Zakres 2: emisje pośrednie, takie jak energia/nośniki pozyskiwane bezpośrednio na rzecz firmy.
  • Zakres 3: emisje gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, w całym łańcuchu dostaw firmy.

Zgodnie z raportem Światowego Forum Ekonomicznego emisje z zakresu 3, które stanowią średnio ponad 70% emisji gazów cieplarnianych (GHG) w przemyśle, stanowią krytyczne wyzwanie. W 2024 r. wymóg ujawniania emisji z zakresu 3 został usunięty z pierwotnego projektu zasady SEC dotyczącej ujawniania informacji na temat klimatu, ale odbiegałoby to od przepisów Unii Europejskiej, które nakładają obowiązek ujawniania informacji z zakresu 3 na duże firmy od 2024 r., co komplikuje zgodność z przepisami dla niektórych globalnych korporacji. Jednym ze sposobów rozwiązania problemu emisji w zakresie 3 jest wspieranie nowej dynamiki relacji w łańcuchu wartości Istnieje duża szansa na zbadanie łańcucha dostaw i wybranie bardziej etycznej i zrównoważonej opcji, bez względu na wszystko. Firmy mogą poszukiwać cenionych partnerów o podobnej misji i wizji.

Niezależnie od tego, czy firmy zmieniają swoje procesy wewnętrznie, czy też korzystają z dostawców, którzy pomagają im spełnić ich wskaźniki i zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, wszystko to jest krokiem w kierunku bardziej cyrkularnej i sprawiedliwej gospodarki, w której regeneracyjne i odpowiedzialne procesy ograniczają ilość odpadów do minimum poprzez ponowne wykorzystanie, naprawę, renowację i recykling, jednocześnie zmniejszając emisję dwutlenku węgla i ślad środowiskowy.


Odpowiada Piotr Hargesheimer, Solution Sales Manager w Endress+Hauser Polska

 

Jak ważny jest obecnie zrównoważony rozwój dla polskich producentów z Państwa doświadczenia?

 

W Endress+Hauser Polska widzimy, że coraz więcej firm stawia na zrównoważony rozwój, co często jest wyznacznikiem przy transformacji gospodarczej. Musimy pamiętać, że jednym z celów zrównoważonego rozwoju jest cel środowiskowy. Polega on na minimalizowaniu negatywnego wpływu na ekosystem, szczególnie poprzez ograniczenie odpadów, ścieków, zanieczyszczeń, emisji gazów cieplarnianych, wykorzystanie recyklingu, obiegu zamkniętego oraz redukcji zużycia energii oraz wody. To jest aspekt, w którym specjalizuje się nasza firma.

 

Jako dostawca dla polskich producentów, w jaki sposób Państwa firma odnosi się do zrównoważonego rozwoju w swoich produktach i jak wpływają Państwo na decyzje swoich klientów dotyczące zrównoważonego rozwoju?

 

Zrównoważony rozwój jest jedną z czterech wartości naszej marki. W Endress+Hauser poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność wobec środowiska i społeczeństwa. Kierują się tym wszyscy nasi interesariusze, a w szczególności rodzina właścicieli. Wspieramy swoich klientów oraz działania mające na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko oraz poprawę jakościową produktów klientów. Oferowane przez Endress+Hauser Polska systemy klasy EMS (Energy Monitoring Systems) wspomagają analizy ESG i pozwalają na mierzenie oraz raportowanie takich działań.

 

Czy zrównoważony rozwój jest opłacalny? Czy producenci koncentrujący się na kwestiach zrównoważonego rozwoju muszą dużo inwestować, czy też zrównoważony rozwój jest ostatecznie inwestycją oszczędzającą koszty w dłuższej perspektywie? 

 

Głównym założeniem, jak i celem zrównoważonego rozwoju, jest dbanie o środowisko naturalne, zachowując jednocześnie dobre warunki do rozwoju biznesu. W proces zaangażowane są wszystkie osoby w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa: od dostawców, przez inwestorów, a na konsumentach kończąc. Działy firmy takie jak B&R oraz Marketing, które dbają o rozwój nowych produktów oraz rozwiązań w kwestii odpowiedzialnego zarządzania zasobami wspierają w tworzeniu idei zrównoważonego rozwoju, natomiast za jego wprowadzanie w firmie odpowiedzialny jest zarząd.

 

Poza dbaniem o środowisko, polepszeniem dobrostanu pracowników i poprawą wyników finansowych, przedsiębiorstwa mogą osiągać również korzyści wizerunkowe. Nowoczesne społeczeństwo coraz bardziej docenia firmy, które dbają o jakość produkcji swoich produktów, o ich wpływ na otoczenie i środowisko, co przekłada się na większe zaufanie klientów, partnerów biznesowych oraz inwestorów. Obecnie obserwujemy trend na rynku, że szczególnie młode osoby często poszukują miejsc pracy zgodnych z ich wartościami i zaangażowaniem w zrównoważony rozwój, a wdrożenie odpowiednich strategii rozwoju pozwalają przyciągać i zatrzymywać młode talenty.


Wpływ na środowisko i reputacja firmy

Konsumenci głosują swoimi wyborami. Jeśli firmy staną po niewłaściwej stronie danej kwestii społecznej, ich działalność może ucierpieć niemal z dnia na dzień. Jeśli dzisiejsze środowisko jest stanem PR, w którym najmniejsza rzecz może odbić się echem w firmie, ważne jest, aby zwracać uwagę na wpływ na środowisko. Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój rozszerzyła się z operacji korporacyjnych na halę produkcyjną. Na przykład firmy, które stosują strategię „fix-it-first” lub „najpierw naprawa”, proszą operatorów swoich zakładów, aby rozważyli odesłanie posiadanych już aktywów z powrotem do oryginalnego producenta w celu naprawy/odnowienia, zamiast kupowania nowych.

Kierownicy zakładów i indywidualni współpracownicy dążą do osiągnięcia celów całej firmy, a obecnie firmy wydzielają nowe grupy lub organizacje w ramach swojej bazy operacyjnej, aby skupić się na zrównoważonym rozwoju. Na przykład, z punktu widzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa, firmy mogą być zobowiązane do raportowania określonych wskaźników i operacyjnych sposobów prowadzenia działalności.

Poza zgodnością z przepisami, kolejnym ważnym powodem, dla którego zrównoważony rozwój ma znaczenie, jest fakt, że pracownicy firmy pracują w społecznościach, w których żyją. Powinno im zależeć na utrzymaniu społeczności w czystości i bezpieczeństwie poprzez zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla. Ochrona zasobów i zapobieganie zanieczyszczeniom zapewniają dziedzictwo, które wykracza poza organizację.

Firmy coraz głośniej mówią o swoim zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, a dwie trzecie firm z listy Fortune Global 500 podejmuje znaczące zobowiązania klimatyczne.

Według ClimateImpact.com: „Redukcja emisji opłaca się zarówno pod względem środowiskowym, jak i finansowym: firmy, które z roku na rok zmniejszały zgłaszane emisje, zarabiały średnio prawie 1 miliard dolarów więcej na firmę niż ich rówieśnicy z listy Fortune Global 500”.

Elektryczny test wysokiego napięcia PanelView podczas procesu regeneracji. | Dzięki uprzejmości: Rockwell Automation

Wydłużenie żywotności aktywów przy oszczędności kosztów

Wywieranie wymiernego wpływu niekoniecznie musi oznaczać duże zmiany operacyjne lub inwestycje kapitałowe. Na szczęście istnieje łatwy i zrównoważony sposób na przedłużenie żywotności aktywów produkcyjnych w zakładzie: najlepiej skorzystać z usług regeneracji, aby przywrócić aktywa do stanu jak nowe i utrzymać ciągłość produkcji.

International Resource Panel oszacował, że regeneracja pozwala zaoszczędzić 85% zużywanej energii i zużywa prawie 90% mniej surowców niż produkcja oryginalnego produktu. Producenci powinni szukać partnerów naprawczych, którzy używają oryginalnych części, oferują zaawansowane możliwości testowania i mają wieloletnie doświadczenie.

Biorąc pod uwagę, że odpady elektroniczne stanowią 2% strumieni odpadów stałych, ale stanowią 70% materiałów niebezpiecznych na wysypiskach, należy potwierdzić, że partner naprawczy ma odpowiednie zasady dotyczące wycofania z eksploatacji lub utylizacji e-odpadów. Na przykład, jeśli mogą zmniejszyć zależność od wysypisk poprzez recykling znacznej części strumienia odpadów z procesu naprawy, dostawcy usług naprawczych mogą pomóc w realizacji celów zrównoważonego rozwoju swoich klientów.

Niektórzy dostawcy oferują również umowy dotyczące napraw i zapasów, aby pomóc firmie skupić się na obszarach największego ryzyka przestarzałości, usprawnić zapasy części i zapewnić oszczędności dzięki łączeniu napraw.

Najnowszym rozwiązaniem oferowanym wraz z niektórymi umowami naprawczymi jest narzędzie, które pomaga określić ilościowo i zapewnić wskaźniki wpływu, jaki klienci mogą mieć poprzez naprawę zasobów automatyki przemysłowej w porównaniu z zakupem zupełnie nowych produktów. Tym, co można zmierzyć, można zarządzać. Na przykład, jeśli w samochodzie nie ma wskaźnika poziomu paliwa, trudno jest wiedzieć, kiedy zbiornik wymaga napełnienia i czy przebieg jest dobry czy zły.

Pulpit napraw i zrównoważonego rozwoju może pomóc w opowiedzeniu tej historii poprzez wprowadzenie typu produktu, wymiarów i wagi oraz obliczenie, ile emisji dwutlenku węgla można by zaoszczędzić, naprawiając ten produkt zamiast go wymieniać. Te wskaźniki zrównoważonego rozwoju (w tym oszczędności kosztów) mogą być raportowane do odpowiednich jednostek biznesowych w firmie, pomagając zmierzyć, w jaki sposób firma zmniejsza emisje w zakresie 3 i osiąga korporacyjne cele zrównoważonego rozwoju.

Ważne jest również, aby zrozumieć, że zasoby naszej planety są ograniczone. Minęły już czasy, w których tradycyjny liniowy model ekonomiczny i kultura polegały na „braniu, wytwarzaniu i marnowaniu”. Potrzebne są nowe i lepsze modele ekonomiczne oraz zasady dotyczące obiegu zamkniętego, a pętla gospodarki o obiegu zamkniętym może przedłużyć wartość użytkową produktów automatyki przemysłowej.

Testowanie dysku PowerFlex podczas procesu regeneracji. | Dzięki uprzejmości: Rockwell Automation

Wydajne i skuteczne operacje

Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju są obecne w świecie korporacji. Ważne jest, aby zrozumieć i być otwartym na koncepcję globalnego zarządzania środowiskowego, ponieważ wymagania będą tylko rosły. Jeśli przepisy wejdą w życie jutro, firmy będą zobowiązane do raportowania wskaźników takich jak emisje z zakresu 3, niezależnie od tego, czy przepisy te zostaną uchwalone w przyszłym roku, czy za 10 lat. Personel zakładu również musi rozumieć podstawy i wiedzieć, w jaki sposób może poruszyć igłę zrównoważonego rozwoju na swoich stanowiskach i jak łączy się to z większymi celami korporacji.

Współpraca z zaufanym, zrównoważonym dostawcą może pomóc organizacjom w usprawnieniu działalności zakładu poprzez zwiększenie niezawodności maszyn, optymalizację operacji produkcyjnych, zwiększenie wydajności materiałowej i zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych. Firmy powinny szukać partnera, który umożliwi klientom osiągnięcie ich własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, aby wywrzeć pozytywny wpływ na świat.