Jak poprawić wdrażanie technologii w miejscu pracy

Etapowe wdrażanie nowych technologii pozwala na większą kontrolę nad tym, w jaki sposób rozwiązania cyfrowe są wdrażane i stosowane przez pracowników.

Komunikacja jest najważniejsza na etapach wdrażania nowych rozwiązań cyfrowych, a zespoły wykonawcze są najsilniejszymi posłańcami przekazującymi intencje, korzyści i oczekiwania dotyczące wykorzystania nowych technologii w hali produkcyjnej. | Dzięki uprzejmości: Beekeeper

W miarę jak pandemia COVID-19 ustępuje w wielu częściach świata, branże pierwszej linii stają przed kilkoma nowymi wyzwaniami. Firmy musiały przemyśleć kilka procesów organizacyjnych, aby utrzymać się na powierzchni w dynamicznym klimacie gospodarczym. W rezultacie wielu liderów biznesu zwraca się ku rozwiązaniom cyfrowym, aby komunikować zmiany swoim pracownikom i automatyzować zadania w celu poprawy wydajności.

Pracownicy pierwszej linii w większości organizacji produkcyjnych są rozproszeni i często nie mają dostępu do firmowej poczty elektronicznej. Sprawia to, że początkowe wdrożenie nowych narzędzi technologicznych stanowi przeszkodę dla kierowników zakładów i dużych pracodawców. Liderzy operacyjni mogą zapewnić pomyślne wdrożenie technologii w miejscu pracy, planując i realizując przemyślaną strategię, która skaluje się wraz z przyjęciem pracowników.

Opracuj wielofazowy plan wdrożenia

Wiele firm przemysłowych działa w modelu zdecentralizowanym, z grupami pracowników w lokalizacjach w różnych stanach lub regionach kraju. Wzrost liczby geograficznie rozproszonych pracowników w branżach o przewadze liczebnej, takich jak produkcja, sprawił, że rozwiązania komunikacji cyfrowej stają się coraz bardziej powszechne. Podczas gdy technologia cyfrowa może poprawić współpracę między rozproszonymi zespołami produkcyjnymi i konserwacyjnymi, uruchomienie nowej technologii w kilku miejscach pracy w tym samym czasie może spowodować zamieszanie wśród pracowników i zdusić wskaźniki adopcji.

Etapowe wdrażanie nowych technologii pozwala na większą kontrolę nad tym, w jaki sposób rozwiązania cyfrowe są wdrażane i stosowane przez pracowników. Wprowadzając nową technologię etapami, liderzy wyższego szczebla zyskują możliwość ścisłego monitorowania jej wykorzystania, otrzymywania informacji zwrotnych i dostosowywania jej przed wdrożeniem dla całej siły roboczej. Te stopniowe premiery mogą odbywać się na dwa sposoby:

– Organizacje mogą wdrożyć platformę w małych, wysoce zaangażowanych grupach pilotażowych.

– Niektóre funkcje mogą być wprowadzane stopniowo przez kilka tygodni lub miesięcy.

Oba podejścia umożliwiają firmom przeprowadzenie dokładnych szkoleń i wprowadzanie ciągłych ulepszeń na każdym etapie wdrażania, zanim zostanie ono uruchomione w całej organizacji.

Stosuj podejście interdyscyplinarne

Dostosowanie organizacyjne jest niezbędne podczas wdrażania nowej technologii, szczególnie w branżach, które tradycyjnie opierają się na procesach papierowych, takich jak produkcja. Liderzy biznesowi muszą stosować podejście interdyscyplinarne, aby uniknąć załamania komunikacji podczas tego procesu. W większości przypadków działy w organizacji produkcyjnej działają jako oddzielne jednostki. Stworzenie wielofunkcyjnego podejścia członków zespołu wykonawczego, specjalistów ds. komunikacji, kierowników zakładów i utrzymania ruchu oraz personelu informatycznego (IT) zapewni, że kluczowi interesariusze będą w pełni zaangażowani we wprowadzanie nowych technologii.

Oprócz lepszej współpracy, zespoły międzyfunkcyjne mogą często przełamać biurokratyczne blokady związane z wieloma inicjatywami na dużą skalę, obejmującymi całą firmę. W ramach podejścia cross-funkcjonalnego wszystkie postanowienia i cele muszą zostać zatwierdzone przez przedstawicieli każdego oddziału organizacji, na który mają wpływ, co zmniejsza potrzebę czasochłonnych spotkań, rewizji i przeglądów. Członkowie wyznaczonego zespołu powinni być ekspertami merytorycznymi z organizacji produkcyjnej, którzy mają głębsze zrozumienie codziennych operacji i funkcji biznesowych firmy. Takie interdyscyplinarne podejście ułatwia stworzenie holistycznego planu wdrożenia, który uwzględnia wszystkie strony i bierze pod uwagę obecne możliwości organizacji na etapie podejmowania decyzji.

Zaangażuj liderów wyższego szczebla

Zespoły wykonawcze stoją na czele każdej organizacji produkcyjnej i często mają długą listę priorytetów. Delegowanie obowiązków związanych z wdrażaniem technologii może wydawać się kuszące. Jednak uzyskanie pełnego poparcia ze strony kierownictwa wyższego szczebla ma zasadnicze znaczenie dla podkreślenia znaczenia płynnej adopcji. Właściwa komunikacja z góry na dół poprawi przyjęcie w całej firmie.

Kierownictwo wyższego szczebla odgrywa kluczową rolę w procesie wdrażania. Zarządzanie zmianami jest nieuniknione przy wprowadzaniu nowych technologii, szczególnie w przypadku organizacji z dużą populacją pracowników pierwszej linii. Wielu doświadczonych pracowników produkcji i utrzymania ruchu z powodzeniem wykonywało swoje zadania przez dziesięciolecia, z niewielkim lub żadnym udziałem technologii.

Włączenie nowego rozwiązania do ich przepływu pracy może wydawać się niepoważne i zbyt czasochłonne, aby się go nauczyć. Liderzy wyższego szczebla muszą podkreślać korzyści płynące z tych nowych narzędzi i starać się zilustrować, w jaki sposób życie zawodowe pracowników poprawi się po ich wdrożeniu. Komunikacja jest najważniejsza na etapach wdrażania nowych rozwiązań cyfrowych, a zespoły wykonawcze są najsilniejszymi posłańcami, którzy przekazują intencje, korzyści i oczekiwania dotyczące wykorzystania nowych technologii na hali produkcyjnej (patrz rysunek 1).

Wskaźniki przyjęcia nowych technologii w organizacji zależą od tego, w jaki sposób zespoły zarządzające przedstawiają wdrożenie swoim pracownikom. Niektórzy pracownicy pierwszej linii mogą wahać się przed przyjęciem nowych technologii w miejscu pracy, a rolą zespołów zarządzających jest zilustrowanie rzeczywistych korzyści, jakie może zapewnić technologia w miejscu pracy. Pracownicy, którzy z powodzeniem wdrażają nowe technologie w miejscu pracy, stają się bardziej zaangażowani, bardziej produktywni i mogą łączyć się wewnętrznie w sposób niemożliwy bez narzędzi cyfrowych. W miarę jak platformy te stają się powszechne w organizacjach produkcyjnych, liderzy biznesowi i wewnętrzni eksperci merytoryczni określą, czy nowe narzędzia staną się korzyścią, czy przeszkodą w codziennych obowiązkach ich zespołów pierwszej linii.