Siedem niezbędnych informacji na temat przenoszenia żrących chemikaliów

Wybierz odpowiednią pompę odśrodkową do przenoszenia płynów.

Fot. Freepik

Istnieje wiele zmiennych wpływających na wybór odpowiedniego typu pompy odśrodkowej z odpowiednimi materiałami konstrukcyjnymi do zastosowań związanych z transportem chemikaliów lub płynów korozyjnych. Niniejszy artykuł zawiera szczegółowe informacje dotyczące pompowanych płynów. Bezpieczny i niezawodny transfer agresywnych chemikaliów może stanowić wyzwanie w wielu branżach produkcyjnych i przetwórczych, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym, uzdatniania wody, produkcji stali, anodowania, kontroli zanieczyszczenia powietrza i innych.

Pompy odśrodkowe zapewniają płynny przepływ i są idealne do wielu zastosowań, w tym do przenoszenia chemikaliów z magazynów luzem, rozładunku cystern / wagonów kolejowych oraz do systemów filtracji i recyrkulacji.

Jeśli szukasz pompy do przenoszenia tego typu chemikaliów, upewnij się, że wybrałeś pompę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.


Spostrzeżenia dotyczące chemikaliów

– Wybierz odpowiednią pompę odśrodkową do zastosowań związanych z transportem płynów, aby prawidłowo przenosić agresywne chemikalia do miejsca przeznaczenia.

 

– Ważnymi czynnikami są nazwa chemikaliów, temperatura, lepkość, właściwości i łatwopalność.


Żrące substancje chemiczne – przegląd

Zanim podzielimy się siedmioma cechami płynów, które należy znać przed dokonaniem wyboru pompy, ważne jest, aby najpierw zrozumieć żrące chemikalia.

Żrące substancje chemiczne to płyny, które atakują i niszczą napotkane materiały. Metale, kamień, szkło, elastomery, a nawet niektóre rodzaje tworzyw sztucznych mogą być podatne na korozję pod wpływem różnych płynów, takich jak kwasy, zasady i rozpuszczalniki. Niektóre materiały korozyjne mogą nawet powodować zagrożenia fizyczne w przypadku kontaktu z niekompatybilnymi materiałami. Na przykład, w kontakcie z niekompatybilnym metalem, wiele kwasów nieorganicznych może uwalniać wodór, który może stanowić zagrożenie pożarem i wybuchem.

Żrące substancje chemiczne można szeroko zdefiniować jako następujące:

– Silne kwasy

– Słabe kwasy

– Mocne zasady

– Słabe zasady

– Środki odwadniające

– Środki utleniające

Niektóre substancje chemiczne mogą należeć do więcej niż jednej kategorii. Na przykład kwas siarkowy, najczęściej używany związek chemiczny na świecie (źródło: World of Chemicals), często używany jako surowiec lub środek do przetwarzania nawozów, farmaceutyków, benzyny i innych, jest silnym kwasem, środkiem odwadniającym i utleniaczem. Materiały żrące mogą również należeć do innych kategorii zagrożeń, takich jak toksyczne (trujące) lub łatwopalne.

pH to definicja silnego lub słabego kwasu lub zasady (siła). Wszystko o pH niższym niż 7 jest uważane za kwasowe, podczas gdy wszystko o pH powyżej 7 jest zasadowe. Silne kwasy są uważane za atomy, które łatwo oddają protony (H+), a silne zasady za atomy, które łatwo przyjmują protony [oddają elektrony (OH-)]. W związku z tym roztwór kwasowy będzie zawierał wyższe stężenie jonów H+, a roztwór zasadowy będzie zawierał niższe stężenie. To, jak łatwo kwas lub zasada dysocjuje na jony H+ i OH-, koreluje z mocą roztworu.

Liczne przewodniki dotyczące odporności chemicznej można znaleźć w Internecie, a wielu producentów pomp ma własne przewodniki. Niektórzy producenci pomp mają elektroniczne programy doboru, które zapewniają wybór tylko kompatybilnych materiałów. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do kompatybilności, skonsultuj się z producentem pompy na jak najwcześniejszym etapie procesu specyfikacji.

Żrące substancje chemiczne to płyny, które atakują i niszczą napotkane materiały. Metale, kamień, szkło, elastomery, a nawet niektóre rodzaje tworzyw sztucznych mogą być podatne na korozję pod wpływem różnych płynów, takich jak kwasy, zasady i rozpuszczalniki. | Dzięki uprzejmości: Finish Thompson Inc.

Siedem czynników

Dostawca pompy potrzebuje konkretnych informacji, aby określić odporność chemiczną materiałów, z których wykonana jest pompa, tak aby mógł wydać odpowiednie zalecenia dotyczące pompy odśrodkowej dla twojego zastosowania.

Oto konkretne informacje, które należy zebrać na temat pompowanej cieczy:

  1. Nazwa cieczy: nazwa cieczy jest wymagana do korzystania z przewodników odporności chemicznej. Jeśli ciecz jest mieszaniną, na liście może znajdować się więcej niż jedna substancja chemiczna. Płyn może być również wymieniony pod nazwą handlową, która może się różnić w zależności od producenta. Informacje te powinny być zawarte w karcie charakterystyki (SDS, dawniej MSDS) płynu.
  2. Stężenie: stężenie jest wymagane do korzystania z przewodników odporności chemicznej. Niektóre materiały mogą być odpowiednie przy niższych (lub wyższych) stężeniach, ale nie inne. Ponownie, zapoznaj się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej dla płynu.
  3. Temperatura płynu: odporność chemiczna dla różnych materiałów konstrukcyjnych może się różnić w zależności od temperatury (zazwyczaj jest to problem w temperaturach wyższych niż temperatura otoczenia).
  4. Ciężar właściwy: ciężar właściwy cieczy jest wykorzystywany do określenia prawidłowej mocy silnika (cięższe ciecze wymagają większej mocy do pompowania tej samej objętości w porównaniu z lżejszymi cieczami) oraz, jeśli jest to aplikacja samozasysająca, do dostosowania maksymalnej wydajności pompy. Ciężar właściwy jest również wykorzystywany do obliczania maksymalnego wymaganego ciśnienia roboczego, aby potwierdzić, że nie przekracza ono wartości znamionowej pompy. Ponownie, karty charakterystyki powinny zawierać te informacje.
  5. Lepkość w temperaturze pompowania: lepkość w temperaturze pompowania jest używana do regulacji wysokości podnoszenia, przepływu i mocy silnika w pompach odśrodkowych.
  6. Określ charakterystykę ciał stałych (jeśli są obecne): jeśli obecne są ciała stałe, jakie jest ich stężenie, wielkość cząstek i twardość? Ciała stałe mogą wpływać na specyfikację materiałową pompy. Niektóre materiały, takie jak węglik krzemu, są bardzo twarde i lepiej radzą sobie z ciałami stałymi.
  7. Palność: czy materiał jest łatwopalny? Może to mieć wpływ na komponenty pompy i materiały konstrukcyjne, takie jak typ silnika elektrycznego i zdolność pompy do uziemienia/połączenia.

Dostarczaj właściwych informacji

Biorąc pod uwagę te siedem informacji i konsultując się z ekspertami, takimi jak producenci pomp lub lokalni dystrybutorzy pomp, którzy mają doświadczenie w doborze pomp odśrodkowych do stosowania z żrącymi chemikaliami, będziesz na dobrej drodze do wyboru odpowiedniej pompy dostosowanej do konkretnych potrzeb.