Bezpieczeństwo górą

Szkolenia i konserwacja są niezbędnymi działaniami prowadzonymi w celu uniknięcia wypadków. Organizacja OSHA oszacowała, że każdego roku ma miejsce w przybliżeniu około 680 400 wypadków z udziałem podnośników widłowych. Faktem jest, że większości z tych wypadków można było zapobiec poprzez przeprowadzenie odpowiednich szkoleń i zastosowanie dobrych praktyk podczas pracy.

Poniżej przedstawiono sześć głównych obszarów, na których należy skupić działania w celu stworzenia bezpiecznego środowiska pracy.

1. Szkolenia operatorów

Szkolenie operatorów powinno składać się z kilku części ułożonych w logiczny harmonogram i przyczyniać się do rozwoju umiejętności i wiedzy pracownika poprzez stosowanie dobrych praktyk w pracy.

Wstępne szkolenia operatorów

Podczas nauki podstawowych zasad dotyczących miejsca pracy, transportowania materiałów, a także obsługi sprzętu, pracownicy powinni dodatkowo zrozumieć i wdrożyć bezpieczne praktyki pracy. Praktyki wsparte  przez wiedzę zdobytą podczas szkolenia określą, czy dany pracownik jest bezpiecznym operatorem wózka widłowego.

Rozwój umiejętności, certyfikacja

Wstępne szkolenia operatorów trwają przeciętnie jeden dzień, podczas gdy rozwój umiejętności transportowania materiałów może trwać znacznie dłużej. Bardzo ważnym elementem jest prowadzenie stałego nadzoru nad nowymi operatorami po szkoleniu wstępnym –  tak długo, jak tego wymaga dana sytuacja. Kontrola może być przeprowadzona przez osobę, która bezpośrednio nadzoruje operatora, lub przez innego operatora wózka widłowego, który za nim podąża.

Certyfikacja nie oznacza jedynie szkoleń, jakie zostały przeprowadzone dla operatorów. Pracodawca również powinien spełnić wymagania certyfikacji poprzez przedstawienie sposobów na bezpieczne i prawidłowe wykonywanie wszystkich czynności dotyczących danego stanowiska pracy.

Wiele przedsiębiorstw wymaga, aby nowi operatorzy po otrzymaniu certyfikacji zakładali pomarańczowe kamizelki.

Kontrolerzy i doświadczeni operatorzy mają nadzorować nowych pracowników i dostarczać im w razie potrzeby wsparcia i coachingu, aż do momentu uzyskania przez nich odpowiedniego poziomu kwalifikacji.

Szkolenie pracowników pieszych

Urazy pracowników pieszych są jednym z pięciu najczęściej występujących konsekwencji wypadków z udziałem wózków widłowych. Dlatego należy sprawdzić, czy wszyscy pracownicy piesi w przedsiębiorstwie zostali odpowiednio przeszkoleni do pracy w pobliżu operujących wózków widłowych. Istotne jest również przedstawienie pracownikom niebezpiecznych sytuacji, do jakich może dojść podczas pracy, a także zwrócenie większej uwagi i na wiązanie komunikacji z operatorami.

Kwalifikacje szkoleniowca

Zgodnie ze standardami OSHA CFR 1910.178(1)(2)(iii) „wszystkie szkolenia i ocena kompetencji operatorów wózków widłowych powinny być przeprowadzone przez osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie”.

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo zatrudnia własnych szkoleniowców, czy zleca przeprowadzenie szkoleń na zewnątrz, należy upewnić się, czy osoby szkolące mają odpowiednie kwalifikacje.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest określenie, w którym momencie kończy się szkolenie wstępne, a zaczyna szkolenie praktyczne, i ocena odpowiedzialności.

2. Nadzór i kontrola

Nawet najlepszy program szkoleniowy dla operatorów wózków widłowych wymaga wsparcia przez silną strukturę kontroli. W przypadku gdy nowy przeszkolony operator trafi do środowiska, w którym doświadczeni pracownicy lekceważą dobre praktyki pracy, jest duże prawdopodobieństwo, że wszystkie informacje uzyskane na szkoleniu zostaną szybko zapomniane.

Bezpieczne praktyki pracy nabyte podczas szkoleń wstępnych dla operatorów wózków widłowych muszą być stale utrwalane przez osoby nadzorujące i mentora, który prezentuje przykłady ich zastosowań.

Należy upewnić się, czy inspektorzy znają zasady bezpiecznej pracy i czy potrafią je właściwie zidentyfikować.

Jeżeli po wytłumaczeniu pracownikom potrzeby stosowania sygnału dźwiękowego przed skrzyżowaniami i wolniejszej jazdy w przypadku większego natężenia ruchu spotykamy się z brakiem zrozumienia, przegrywamy sprawę.

Inspektorzy powinni być skierowani na szkolenia dla operatorów, a także w pełni zrozumieć zasady bezpiecznego operowania wszystkimi typami urządzeń znajdujących się w miejscu pracy. Dla przykładu, program bezpiecznego operowania wózkami widłowymi Crown Equipment Corporations Lead Safe uczy kontrolerów, w jaki sposób mają obserwować i śledzić bezpieczne wykonywanie czynności, oceniać magazyn, identyfikować najważniejsze regulacje OSHA i dostarczać odpowiedniego wsparcia dla operatorów.

Bardzo istotne są działania kontrolerów, które mają polegać na zachęcaniu do stosowania zasad bezpiecznego operowania tak samo gorliwie, jak promowania wydajności. Wtedy dopiero będziemy mogli dostrzec i zrozumieć powiązania pomiędzy bezpieczeństwem pracy a wydajnością.

3. Konserwacja sprzętu

Jeżeli chcemy, aby operatorzy wózków widłowych pracowali bezpiecznie i wydajnie, należy odpowiednio utrzymywać i konserwować urządzenia tak, aby działały prawidłowo w całym cyklu eksploatacyjnym. Podstawą dobrego programu konserwacji sprzętu jest odpowiednie  zaplanowanie konserwacji wykonywanej w stosownym przedziale czasu, przy

wykorzystaniu właściwych części zamiennych i metod naprawczych. Aby program przynosił oczekiwane efekty, należy rozpatrywać wszystkie skargi operatorów i inspekcji sprzętu przed każdą zmianą. Istotnym elementem jest również wstrzymanie wszelkich działań na sprzęcie do momentu uzyskania informacji o pełnej sprawności wszelkich systemów.

To nie jest obszar, gdzie można poradzić sobie przy zapewnieniu jedynie  niezbędnego minimum wymagań.

Ograniczając przeglądy konserwacyjne sprzętu, obniżymy bezpieczeństwo pracowników, tak samo jak czas bezawaryjnego działania urządzeń, wydajność i cykl życia sprzętu.

4. Inspekcja przedeksploatacyjna

Pełna inspekcja przedeksploatacyjna, która  jest wymagana przez OSHA, jest również mądrą praktyką biznesową.

Tego typu inspekcja powinna być przeprowadzona zawsze przed wprowadzeniem jakiegokolwiek sprzętu do eksploatacji podczas zmiany.

Inspekcje przedeksploatacyjne zazwyczaj przeprowadzane są przez doświadczonych operatorów, którym nie zajmuje to dużo czasu. Regularne i prawidłowe przeprowadzenie inspekcji dostarcza operatorom pełną informację na temat aktualnego stanu wózka widłowego, który kontrolują. Umożliwia to wyeliminowanie nieoczekiwanych problemów powstających w trakcie pracy.

W przypadku wykrycia przez operatora problemu podczas inspekcji przedeksploatacyjnej należy usunąć wózek widłowy z obszaru pracy, zablokować go i oznaczyć, a następnie przeprowadzić pełną naprawę przed dopuszczeniem do ponownego użytkowania.

5. Prawa i standardy

Zrozumienie wymagań szkoleniowych OSHA 1910.178 ułatwi osiągnięcie pełnej zgodności firmy i operatorów z prawem OSHA, a w przyszłości pozwoli na utworzenie bezpiecznego miejsca pracy. Standard 2004/2005 ANSI/ITSDF B56.1 zawiera również zaktualizowane informacje, które pomogą w zrozumieniu bezpiecznych zasad i praktyk niezbędnych w pracy z wózkami widłowymi. Rozdział „dla użytkowników” powinien być przeczytany, zrozumiany i wdrożony w życie przez każdego pracownika.

Nauczanie i dostosowywanie się do standardów z pewnością pozwala uniknąć oskarżeń ze strony OSHA i promować bezpieczne środowisko pracy dla wózków widłowych.

6. Stała ocena miejsca pracy

Ostatnim obszarem, nad którym należy skupić się w celu stworzenia bezpiecznego środowiska pracy wózków widłowych, jest badanie miejsca pracy. Jedynie dzięki stałej ocenie miejsca pracy można określić cele i zidentyfikować obszary, w których wymagane są dodatkowe szkolenia i modyfikacje.

Odpowiednio zaprojektowany program oceny miejsca pracy może pomóc w zdobyciu cennego wglądu w jego poziom bezpieczeństwa. Obszary zainteresowania i wymaganej poprawy poziomu świadomości powinny zawierać:

  • obszary znajdujące się na terenie pracy, które mają największy współczynnik wypadkowości lub sytuacji niebezpiecznych,
  • typy operacji lub zadań, które wydają się być czynnościami o najwyższych wskaźnikach,
  • warunki, obszary, sytuacje i zadania, które są uznawane przez operatorów za największe wyzwania,
  • listę potencjalnie niebezpiecznie pracujących operatorów przygotowaną na podstawie informacji zebranych od pozostałych pracowników,
  • zmiany wagi, rozmiarów, kształtów transportowanych materiałów, które mogą wpłynąć na zwiększenie wymagań sprzętowych, a także na przeprowadzenie dodatkowych szkoleń,
  • zmiany w procesach przepływu dokumentów, które mogą wpłynąć na obecnie przeciążone sieci transportowe lub wymagać przeprowadzenia dodatkowych szkoleń.

Koncentrując się na wyżej wymienionych sześciu kluczowych obszarach, można znacznie zwiększyć poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Stworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla operacji wykonywanych za pomocą wózków widłowych może przyczynić się do ograniczenia urazów operatorów, uszkodzeń sprzętu, zniszczenia produktów lub wyposażenia, jak również może ochronić przed możliwymi zobowiązaniami i karami, a nawet obniżyć koszty ubezpieczenia i konserwacji.

Ron Brewer jest menedżerem programu szkoleniowego dla operatorów Crown Equipment.

Artykuł pod redakcją Michała Piłata

Toyota uruchamia produkcję hybrydowego wózka widłowego napędzanego silnikiem Diesla.

Toyota Industries Corporation uruchamia pierwszą na świecie produkcję hybrydowego wózka widłowego z wewnętrznym systemem spalania. Sprzedaż tego modelu na japońskim rynku rozpocznie się w grudniu.

Model Geneo-Hybrid to 3,5-tonowy wózek widłowy wyposażony w 2,5-litrowy silnik Diesla, silnik elektryczny i niklowo–wodorkowe akumulatory (NiMH). Toyota oficjalnie deklaruje, że zużycie paliwa i emisja dwutlenku węgla dla tego modelu zostały zmniejszone o 55%.

– Toyota jest liderem w rozwoju technologii hybrydowej od wielu lat. Przykładem tego jest bardzo popularny samochód Prius – stwierdza Brett Wood, prezes TMHU. – Jesteśmy podekscytowani, widząc wejście nowych technologii hybrydowych do użytku codziennego w transporcie materiałów. Jest to znaczące wydarzenie dla rozwoju naszego przemysłu.

Silnik napędzający wózek widłowy jest zasilany energią elektryczną z prądnicy i akumulatorów. Funkcje ładowania są zasilane przez równoległy system hybrydowy wyposażony w hydrauliczną pompę, która otrzymuje energię mechaniczną z silnika Diesla, prądnicy i energii elektrycznej pochodzącej z akumulatorów. Niklowo-wodorkowe akumulatory są doładowywane poprzez pracę silnika i nie wymagają oddzielnego ładowania.

Autor: Ron Brewek