Bezpieczeństwo pracy

Fot. Pixabay

Przedstawiamy pięć najważniejszych wniosków z badania dotyczącego bezpieczeństwa pracy, przeprowadzonego wśród czytelników magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

1. Na podstawie badania można wysnuć optymistyczny wniosek, że poziom bezpieczeństwa w polskich zakładach postrzegany jest bardzo dobrze – 52% respondentów oceniło go jako wysoki, a 24% jako bardzo wysoki. Średni poziom zaznaczyło 19% badanych, a niecałe 5% wskazało na bardzo niski.

Koreluje to z wynikami drugiego pytania, jakie zadaliśmy czytelnikom: W jakim stopniu na co dzień w Państwa firmie egzekwuje się przestrzeganie procedur BHP? – 52% ankietowanych opowiedziało się za stopniem wysokim, 19% za bardzo wysokim i 19% za średnim. Niecałe 5% zwróciło uwagę, że stopień ten jest niski, i również 5% – bardzo niski. Dodatkowo aż 85% sondowanych osób zapewniło, że ich firma monitoruje wskaźniki częstości i ciężkości wypadków i podejmuje działania obniżające te wskaźniki, zaś tylko 14% odpowiedziało, że w ich zakładzie pracy nie prowadzi się takich działań.

2. W większości firm ankietowanych osób funkcjonuje system ciągłej identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego (81% odpowiedzi „tak”, 19% „nie”). Ważną rolę odgrywają tu przełożeni (najwyższe kierownictwo, kierownicy liniowi itp.), którzy według ankietowanych są zaangażowani w zapewnienie bezpiecznych i zdrowych systemów i metod pracy oraz w promowanie bezpiecznych nawyków i zachowań (81% odpowiedzi twierdzących, 19% przeczących).

3. Ankietowani wskazywali, że w ich zakładach pracy podejmowane są liczne działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy. Najwięcej badanych wymieniło poprawę bezpieczeństwa procesowego (76%), następnie organizowanie dodatkowych tematycznych szkoleń BHP (52%), zwiększenie automatyzacji procesów technologicznych (43%), wprowadzenie regularnych audytów BHP lub zwiększenie ich częstotliwości (47%), angażowanie pracowników w wewnętrzne audyty BHP (43%), wprowadzenie programu tworzenia zachęt do ciągłego ulepszania poziomu BHP lub rozszerzenie takiego programu (33%), wprowadzenie zewnętrznych ekspertów/konsultantów BHP (24%), zwiększenie częstotliwości spotkań BHP (19%) oraz udostępnienie pracownikom e-learningu na temat BHP (10%).

4. Negatywnie należy ocenić reakcję kierownictwa na przestrzeganie przez pracowników procedur bezpieczeństwa. Na pytanie: Czy bezpieczne zachowania pracowników są w jakiś sposób doceniane/nagradzane?– aż 57% badanych odpowiedziało, że nie. Wśród tych, którzy odpowiedzieli twierdząco, 47% uściśliło, że w ich firmie o takich zachowaniach wspomina się np. podczas zebrań oraz chwali pracownika, 14% wskazało na przyznawanie miesięcznych nagród indywidualnych lub grupowych, a niecałe 5% na program zachęt moralnych (odkładanie przez firmę pewnych kwot na cele charytatywne).

5. Badani wymienili też proaktywne działania BHP, jakie są podejmowane w ich firmach: ciągła identyfikacja zagrożeń (71%), regularna ocena ryzyka (66%), dbanie o zrozumienie i stosowanie się do polityki BHP wśród załogi (47%), uwzględnianie propozycji pracowników dotyczących poprawy bezpieczeństwa w pracy (47%), dbanie o skuteczność szkoleń w dziedzinie BHP (33%), zatrudnianie ekspertów zewnętrznych z dziedziny BHP (24%), organizowanie dla pracowników konkursów o tematyce BHP (14%). 14% badanych wskazało, że ich firma nie prowadzi tego typu działań.


90,5% ankietowanych odpowiedziało, że niebezpieczne zachowania w ich zakładzie pracy są korygowane.

57% osób twierdzi, że w ich firmie nie mierzy się skuteczności szkoleń BHP.

85%  badanych ma poczucie, że ma realny wpływ na BHP w swojej firmie.


Autorka: Anna Strożek