Braki w łańcuchu dostaw zachęcają do interoperacyjności automatyki

  Fot. Freepik

  Użytkownicy automatyki chętniej kupują od firm wspierających standardy promujące interoperacyjność: wśród wyników badań Trade Media.

  Dwie trzecie użytkowników automatyki jest bardziej skłonnych kupować od dostawców, którzy wspierają standardy interoperacyjności w celu zwiększenia odporności łańcucha dostaw. Ponad jedna trzecia ponownie oceniła dostawców po atakach cyberbezpieczeństwa na łańcuch dostaw oprogramowania.

  Wyniki te wynikają z raportów badawczych Trade Media i partnerów („Global Supply Chain Challenges: Produkcja” i „Wyzwania globalnego łańcucha dostaw: Cyberbezpieczeństwo”).

  W jaki sposób automatyzacja może pomóc producentom w rozwiązaniu problemów związanych z łańcuchem dostaw i cyberbezpieczeństwem?

  Poniżej znajdują się kluczowe dane z badań.

  Wpływ produkcji na łańcuch dostaw: dłuższe oczekiwanie, wyższe koszty

  W ciągu ostatnich kilku miesięcy stosunek zapasów do sprzedaży spadł w przypadku 39% respondentów; 22% stwierdziło, że wzrósł.

  Podstawowe towary, koszty wysyłki towarów, elektronika lub półprzewodniki, automatyzacja fabryk, sieci przemysłowe, towary przemysłowe i kontrola procesów wzrosły średnio o około 11-14%.

  Średnie opóźnienia związane z łańcuchem dostaw wynosiły 6,5 tygodnia, choć 7% odnotowało opóźnienia wynoszące 17 tygodni lub więcej. Anegdotycznie, kilku dostawców automatyki omawiających wyzwania związane z łańcuchem dostaw na targach branżowych we wrześniu odnotowało nawet dłuższe opóźnienia.

  W pytaniu typu „proszę zaznaczyć wszystkie, które mają zastosowanie” respondenci zostali poproszeni o wybranie rodzajów produktów, na które opóźnienia w łańcuchu dostaw mają największy wpływ. Biorąc pod uwagę margines błędu, w pierwszej ósemce (około połowa do 30%) znalazły się, od najwyższego do najniższego poziomu: sprzęt elektryczny, urządzenia i komponenty; elektronika; produkty komputerowe i elektroniczne; półprzewodniki; wyroby metalowe; materiały budowlane; produkty chemiczne; i różne produkty. Na liście znalazło się jedenaście innych grup branżowych.

  Skutki zakłóceń łańcucha dostaw dla producentów, optymizm

  Około połowa respondentów stwierdziła, że producenci najczęściej reagują wydłużeniem czasu dostaw. Kolejne pięć odpowiedzi to statystyczny remis (38 do 28%): podniesienie kosztów produktów; zidentyfikowanie, zakwalifikowanie i podpisanie umów z nowymi dostawcami; płacenie premii dostawcom w celu zapewnienia dostępności dodatkowych materiałów; poszerzenie bazy dostawców; posiadanie większych zapasów surowców; oraz wydłużenie czasu produkcji i zachęty. 20% zatrudniło nowych pracowników lub sprowadziło wykonawców.

  Około 11 miesięcy od września (sierpień 2022 r.) było średnim oczekiwaniem na zakończenie problemów z łańcuchem dostaw, choć 22% respondentów stwierdziło, że potrwa to od 13 do 24 miesięcy, a 5% więcej, że ponad 24 miesiące.

  Dla 61% respondentów łańcuch dostaw w zakładzie jest coraz bardziej rozdrobniony, a tylko 21% zidentyfikowało główną przyczynę problemów z łańcuchem dostaw.

  Zaledwie 12% stwierdziło, że w ich zakładzie występuje nadmierna koncentracja kluczowych czynników produkcji w kilku firmach i lokalizacjach; 39% nie wiedziało; 49% odpowiedziało przecząco.

  Około jedna trzecia (31%) zmieniła strategie zarządzania dostawcami lub zapasami w wyniku trwających niedoborów w łańcuchu dostaw. Dwie najważniejsze zmiany dotyczyły identyfikacji alternatywnych dostawców (58%) oraz przeglądu polityki zapasów i parametrów planowania, w tym zapasów bezpieczeństwa i progów zapasów zarządzanych przez dostawców.

  Reshoring lub regionalizacja były planowane w kluczowych aspektach łańcuchów dostaw dla 45% respondentów.

  Strategie Lean w zakresie zapasów zwiększyły podatność na zakłócenia w łańcuchu dostaw w przypadku 61% respondentów, nie zwiększyły jej w przypadku 26%, a 13% nie wiedziało.

  Największy wpływ na zakłady produkcyjne miały wewnętrzne ograniczenia związane z COVID-19 (60%), niedobory siły roboczej (50%), wewnętrzne spowolnienia/przestoje wynikające z niedoborów części operacyjnych/automatycznych (41%) i w granicach błędu były to kopie zapasowe w portach w USA (36%) lub portach azjatyckich (35%). Trzy inne opcje i „żadna z powyższych” uplasowały się na niższych pozycjach.

  Interoperacyjność ma znaczenie dla automatyzacji, sterowania i oprzyrządowania, według respondentów badania Trade Media i partnerów na temat wpływu łańcucha dostaw na produkcję i cyberbezpieczeństwo, jesień 2021 r.

  Interoperacyjność ma znaczenie dla automatyki, sterowania i oprzyrządowania

  Dwie trzecie respondentów (67%) stwierdziło, że są bardziej skłonni do zakupu automatyki, sterowania i oprzyrządowania oraz powiązanego sprzętu, oprogramowania i sieci od dostawców, którzy wykazują, że wspierają interoperacyjność produktów i oprogramowania z otwartymi systemami i otwartymi standardami w celu zwiększenia odporności łańcucha dostaw; z tego 49% stwierdziło, że jest to bardziej prawdopodobne, a 18% stwierdziło, że jest to znacznie bardziej prawdopodobne.

  Podobnie, połowa (51%) stwierdziła, że jest mniej prawdopodobne, że będzie nadal kupować automatykę, sterowanie i oprzyrządowanie od dostawców, którzy nie są łatwo wymienialni z produktami innych dostawców.

  Długi czas realizacji zamówień powoduje, że 58% respondentów zmienia dostawców na zamienniki typu „drop-in” w zakresie automatyki, sterowania i oprzyrządowania.

  Te trzy ostatnie punkty wspierają wysiłki branży w zakresie standaryzacji w celu zwiększenia interoperacyjności. Czy interoperacyjność to tylko efekt COVID-19? Nie.

  Przed zacieśnieniem łańcucha dostaw związanym z COVID-19 w zakresie automatyki, sterowania i oprzyrządowania oraz powiązanego sprzętu, oprogramowania i sieci, 71% respondentów stwierdziło, że odporność łańcucha dostaw, interoperacyjność i łatwość wymiany produktów i oprogramowania na innego dostawcę były ważne lub bardzo ważne.

  Porady od łańcucha dostaw w branży produkcyjnej

  Respondenci ankiety zostali poproszeni o udzielenie porad na temat łańcucha dostaw w branży produkcyjnej. Obejmują one:

  – Zawsze używać produktów, które są łatwo wymienne z produktami konkurencji.

  – Jako dostawca automatyki, biznes był bardzo dobry, a największym wyzwaniem była siła robocza i rotacja.

  – Przed określeniem produktu należy upewnić się, że jest on dostępny.

  – Kluczowe będzie zarządzanie zapasami. Podejmowanie ryzyka w celu optymistycznego planowania na najbliższe 3-6 miesięcy (odchudzona produkcja może nie działać, dopóki problemy z półprzewodnikami i innymi surowcami nie zostaną rozwiązane w erze COVID).

  – Potrzeba nacisku na otwarte standardy i interoperacyjność.

  – Zaplanować co najmniej 20 tygodni na wszystkie projekty.

  – Niektórzy producenci mają trudności z wytwarzaniem części zamiennych potrzebnych do utrzymania działania obecnego sprzętu.

  – I po prostu: „kwestie cyberbezpieczeństwa”.

  Cyberbezpieczeństwo łańcucha dostaw: zaufanie, widoczność, ponowna ocena, gotowość

  W części badania dotyczącej cyberbezpieczeństwa większość respondentów ufa dostawcom w swoim łańcuchu dostaw, którzy identyfikują luki w cyberbezpieczeństwie i wyjaśniają, jakich komponentów używają do budowy swoich produktów.

  Zestawienie materiałów oprogramowania zostało zidentyfikowane jako sposób na pomoc w zarządzaniu podatnościami oprogramowania w łańcuchu dostaw, a widoczność była największym sposobem, w jaki to się dzieje.

  Jednak w przeciwieństwie do widoczności, 81% respondentów stwierdziło, że nie wie, czy uczestnicy łańcucha dostaw mają podwyższone profile zagrożeń cyberbezpieczeństwa.

  Około jedna trzecia respondentów ponownie oceniła swoich sprzedawców i dostawców po atakach na cyberbezpieczeństwo w łańcuchu dostaw oprogramowania, takich jak SolarWinds i Kaseya.

  Jeśli chodzi o gotowość, 94% respondentów nie brało udziału w grze wojennej dotyczącej poważnych cyberataków z udziałem kadry kierowniczej.