Chmura, DevOps i roboty – technologie, które zdominowały 2018 rok w biznesie

Źródło: Pixabay

Eksperci firmy doradczej Deloitte przygotowali podsumowanie 2018 roku, przynoszące odpowiedź na pytanie, które technologie miały największy wpływ na rozwój biznesu. W ostatnich dwunastu miesiącach kluczowe zarówno dla firm w Polsce, jak na świecie były: robotyzacja, automatyzacja, transformacja roli działów IT oraz rozwiązania w chmurze. Nadal istotna jest również kwestia cyberbezpieczeństwa. Z kolei blockchain pozostaje technologią, o której jest wciąż bardzo głośno, ale rzeczywiste zastosowanie w produkcyjnych aplikacjach jest marginalne.   

Z badań Deloitte wynika, że aż 83 proc. polskich firm (według deklaracji dyrektorów IT) ma jasno zdefiniowane strategie cyfrowe, jeśli nie w całej organizacji, to w jej kluczowych obszarach. Ich priorytetem biznesowym jest dopasowanie do potrzeb klientów oraz rozwój innowacyjności. Aby to osiągnąć, firmy muszą przejść transformację cyfrową, która zapewni nie tylko efektywność operacyjną, ale także maksymalizację zwrotu wartości z inwestycji technologicznych oraz optymalizację procesów. – W dobie transformacji cyfrowej technologia jest podstawą prowadzenia działalności biznesowej, motorem zmian, rozwoju i generowania przychodów. Najistotniejszym czynnikiem sukcesu jest konsekwentne podążanie za innowacyjnością, a nie jedynie myśl o zwiększaniu efektywności. Poszukiwanie strategicznej spójności wdrażanych rozwiązań z perspektywy całej organizacji, może przynieść sukces i realną zmianę – mówi Daniel Martyniuk, Partner, Lider doradztwa technologicznego, Deloitte. – W mijającym roku zauważyliśmy, że coraz więcej firm ma tego świadomość i zaczyna zmieniać swoje dotychczasowe modele zarządzania organizacją. Wprowadza nowe metody uczenia się, tworzy interdyscyplinarne zespoły, a co najważniejsze zaczyna uwzględniać ryzyka i wyciągać wnioski płynące z niepowodzeń. Tylko taka gruntowna zmiana sposobu myślenia i działania może doprowadzić organizacje do elastycznego sposobu działania, z wykorzystaniem takich metod jak Agile – dodaje.

API, czyli interfejs programistyczny aplikacji

Przedsiębiorstwa, które chcą zachować przewagę konkurencyjną muszą otwierać się na nowe technologie, ale także ściśle współpracować i szukać synergii z innymi podmiotami, tworząc wspólnie większą wartość dla klientów. Implikuje to konieczność szybszego przetwarzania informacji i agregowania coraz większej ilości danych, przy jednoczesnym świadczeniu usług w coraz to nowych obszarach. – Publiczne i prywatne API pozwala zaoferować więcej przy jednoczesnej redukcji kosztów. Dzięki temu usługi o nieosiągalnej dotychczas kompleksowości udostępniane są zarówno wewnętrznym systemom, jak i rozwiązaniom w chmurze czy mobilnym – wyjaśnia Wojciech Sygnowski, Partner, Lider obszaru integracji systemów, Deloitte.

Chmura to już standard

Rozwiązania w chmurze są jedną z tych technologii, o których jest głośno od kilku lat. W ocenie ekspertów Deloitte 2018 rok tylko wzmocnił to zjawisko. – O cloud nie mówi się już w kontekście „czy”, ale „kiedy”. Wydaje się, że powszechne zastosowanie rozwiązań w chmurze jest nieuniknione i dotyczy kilku różnych obszarów – mówi Jakub Garszyński, Dyrektor działu zarządzania ryzykiem, Lider usług Cloud, Deloitte. Należą do nich rozwiązania klasy digital workplace, czyli związane z edycją i wymianą dokumentów, komunikacją tekstową, głosową, video, a także współdzieleniem zasobów organizacji, jak również migracją systemów i aplikacji z własnej infrastruktury do chmury. Zdaniem Deloitte, firmy będą również decydować się na budowanie nowych rozwiązań i systemów w podejściu cloud native, czyli wykorzystując gotowe komponenty, platformy i technologie udostępniane przez dostawcę chmury, redukując dzięki temu czas, koszt i ryzyko wdrożenia.

Cyberbezpieczeństwo wciąż na topie

Rok 2018 w obszarze bezpieczeństwa przyniósł wiele istotnych wydarzeń, przede wszystkim w zakresie wymogów prawnych i regulacyjnych. – Najważniejszym z nich jest przyjęta w Polsce ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Od maja dzięki rozporządzeniu RODO funkcjonujemy również w nowym reżimie ochrony danych osobowych, a sektor finansowy rozpoczął wdrażanie dyrektywy PSD2. Jednocześnie zmiany w organizacjach, z technologicznego punktu widzenia, były napędzane przez projekty transformacji do chmury. Firmy coraz liczniej zaczęły korzystać z umów współpracy z dostawcami usług cyberbezpieczeństwa w formie managed service, czyli powierzenia bieżącego nadzoru i reakcji na incydenty wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym niezbędną wiedzę, infrastrukturę oraz szybki dostęp do informacji o atakach i podatnościach systemów – mówi Marcin Ludwiszewski, Dyrektor, Lider ds. cyberbezpieczeństwa, Deloitte.

Elastyczność i synergia: Agile i DevOps

Niemal połowa badanych dyrektorów IT z Polski (47 proc.) uważa, że wdrożenie narzędzi i metod Agile i DevOps (połączenie zespołu rozwijającego oprogramowanie Dev, z zespołem operacji Ops – często włączając również bezpieczeństwo (DevSecOps)) pozwoli na lepsze dopasowanie technologii i biznesu w organizacji. – Podczas mijającego roku byliśmy świadkami istnego wybuchu inicjatyw związanych z implementacją filozofii DevOps w dużych organizacjach. Ta metodyka przestała być domeną akademicką i stała się niemal koniecznością w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku. Nie wszystkie wspomniane próby zakończyły się jednak powodzeniem. Badania rynkowe przeprowadzone przez serwis puppet.com potwierdzają hipotezę, że programy typu „top down”, bez wcześniejszej budowy kompetencji i akumulacji doświadczeń w ramach indywidualnych zespołów, nie dają optymalnych rezultatów – mówi Alan Pilawa, Menedżer w zespole doradztwa technologicznego, Deloitte. Stworzenie zespołom odpowiednich warunków do dzielenia się wiedzą okazuje się o wiele bardziej kluczowe w skalowaniu DevOps niż wyszukane struktury organizacyjne i procesy narzucone odgórnie. Te same badania pokazują zasadniczy rozdźwięk pomiędzy wyobrażeniem menedżerów wyższego szczebla o skali automatyzacji w swoich organizacjach, a realnymi doświadczeniami poszczególnych zespołów. Coraz wyraźniej widać również, że cele związane ze zwiększeniem zwinności organizacji są często nieosiągalne bez fundamentalnych zmian w samej architekturze IT, czego efektem jest coraz powszechniejsze stosowanie wzorca budowy aplikacji w oparciu o mikroserwisy zarządzane przez małe, interdyscyplinarne zespoły.

Robotyka i rozwiązania kognitywne wciąż w małej skali

Firmy zaczynają dostrzegać, że korzyści z robotyki i automatyzacji, to nie tylko oszczędności. Roboty, rozumiane jako programy automatyzujące czynności, coraz częściej uzupełniają pracę ludzi, odciążając ich od rutynowych zadań. – Zauważyliśmy , że firmy coraz częściej rozszerzają pracę robotów o rozwiązania kognitywne, które zwiększają możliwości automatyzacji tych procesów, które dotychczas były nieosiągalne dla samych robotów. W 2018 roku znacząco wzrosła grupa organizacji, które rozwinęły wykorzystanie robotów, natomiast wciąż mało jest firm, które mają ponad 50 procesów wspieranych przez roboty. Z naszej obserwacji wynika, że przy osiągnięciu dużej skali robotyzacji współpraca ludzie–roboty wymaga innego, dużo bardziej ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania maszynami – komentuje Paweł Zarudzki, Dyrektor w zespole Robotic & Cognitive Automation, Deloitte.

Blockchain wciąż rokujący 

Blockchain wciąż pozostaje technologią, o której dużo się mówi, ale rzeczywiste zastosowanie w produkcyjnych aplikacjach pozostaje marginalne. – Co prawda kolejne instytucje, w tym kilka wiodących polskich banków, wprowadzają rozwiązania oparte o blockchain, jednak droga do upowszechnienia się tej technologii pozostaje jeszcze długa i wyboista. Pomimo, że analitycy i firmy działające na tym rynku na każdym kroku podkreślają różnicę pomiędzy blockchain, czyli technologią a kryptowalutami, jako jedną z aplikacji, to zamieszanie na rynku tych ostatnich nie pomaga w budowaniu zaufania do rozwiązań opartych na łańcuchu bloków – ocenia Jakub Garszyński.

Źródło: Deloitte