CMMS lekarstwem na awarie

 Większość przedsiębiorstw zaczyna informatyzację od systemu ERP. Ale okazuje się często, że nie jest to panaceum na bolączki firmy. Utrapieniem stają się awarie i przestoje z tym związane. Lekarstwem na to może być wdrożenie systemu CMMS umożliwiającego zapanowanie nad usterkami i planowanymi remontami.

Finanse i księgowość, kadry i płace – to podstawowe moduły systemu ERP wprowadzanego w pierwszej kolejności w niemal każdej informatyzowanej firmie. Czasem priorytetem jest informatyzacja procesu czy działu produkcji. Jednakże nie uda się prawidłowo planować produkcji, a także wydatków firmy, bez zaplanowania remontów maszyn i środków trwałych. Dlatego coraz popularniejsze stają się systemy klasy CMMS (ang. Computerised Maintenance Management System) – czyli Systemy Zarządzania Utrzymaniem Ruchu, zwane też systemami Komputerowego Wspomagania Utrzymania Ruchu, Serwisu Maszyn, Urządzeń i Pojazdów.

Korzyści z CMMS

System taki powinien obejmować przede wszystkim następujące podstawowe funkcjonalności:

 • ewidencję obiektów technicznych,
 • gospodarkę remontową,
 • utrzymanie ruchu,
 • serwis.

Implementacja tych funkcjonalności pozwala m.in. na:

 • zarządzanie (a nie tylko ewidencję) posiadanym majątkiem trwałym,
 • minimalizowanie nieplanowanych przestojów (zapobieganie awariom, a nie tylko ich usuwanie),
 • poprawę ciągłości produkcji,
 • wydłużenie czasu życia maszyn, urządzeń oraz pozostałych zasobów,
 • optymalizację magazynów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
 • planowanie i analizę kosztów obsługi zasobów.

W dalszej kolejności przynosi to:

 • redukcję kosztów produkcji i wzrost zyskowności,
 • redukcję kosztów magazynowania/transportu poprzez lepsze wykorzystanie stanów magazynowych,
 • wzrost zdolności produkcyjnych i jakości,   zapewnienie zgodności z wymaganiami OSHA, EPA, ISO 9000 i QS 9000,
 • wzrost długości życia urządzeń i wyposażenia,
 • zmniejszenie czasu przestoju,
 • redukcję kosztów napraw i awarii,
 • optymalizację stanów magazynowych,
 • poprawę zarządzania związaną z lepszą i szybszą informacją,
 • redukcję liczby wypadków i poprawę bezpieczeństwa,
 • poprawę jakości produktów finalnych i wymuszenie lepszej jakości dostaw,
 • minimalizację nakładów pracy związanych z obróbką dokumentów tradycyjnych.

Skutki przestoju maszyn są często dalekosiężne. Każda godzina przestoju przynosi wymierne straty. Jeszcze dramatyczniejsze w skutkach mogą być zaniedbania przy wykonywaniu przeglądów okresowych (lub wręcz ich zaniechanie) lub zlekceważenie ostrzeżeń o nieprawidłowościach.

Często awarie nie powodują działania z wyobraźnią. A przecież usterki mogą się powtarzać i warto z góry przewidzieć pewne zdarzenia i planować je z wyprzedzeniem. Jakże często działy utrzymania ruchu interweniują dopiero w momencie wystąpienia awarii, nie mając w zanadrzu odpowiednich części zamiennych, a nawet nie mając opracowanych odpowiednich procedur awaryjnych. W tym wypadku system CMMS może oddać nieocenione usługi.

Innym aspektem spraw związanych z utrzymaniem ruchu jest Dyrektywa Maszynowa (obowiązująca od stycznia 2006 roku) nakłada na użytkowników maszyn i urządzeń nowe obowiązki związane głównie z prowadzeniem dokumentacji, ale też wymuszające większą dbałość o park maszynowy. Także i tu doskonale sprawdza się odpowiedni system CMMS.

Wdrożenie

Wdrożenie systemu CMMS wymaga od przedsiębiorstwa wysokiej dyscypliny wprowadzania danych oraz odpowiednich nakładów związanych z wprowadzeniem systemu komputerowego, w dodatku na bardzo niskim poziomie (na wydziałach i pojedynczych stanowiskach). Ważnym aspektem, niewątpliwie utrudniającym takie wdrożenie, jest konieczność zmiany mentalności pracowników średniego i wyższego dozoru zatrudnionych w pionach technicznych.

Samo wprowadzenie szczegółowej ewidencji posiadanego majątku produkcyjnego i środków trwałych skutkuje z reguły wykazaniem rezerw, zmniejsza koszty eksploatacji obiektów, polepsza bezpieczeństwo i wydajność pracy. Według niektórych źródeł zastosowanie systemu CMMS może przyczynić się nawet do obniżenia kosztów aż o 30 proc. Poprawia się zarządzanie robotami remontowymi i inwestycyjnymi, podwyższa wydajność pracy, powoduje lepsze wykorzystanie kadry i urządzeń. System pozwala lepiej kontrolować zadania remontowe i inwestycyjne w dużych organizmach gospodarczych i przedsiębiorstwach rozległych, tam gdzie nie zawsze osobiście można skontrolować ilość i jakość przeprowadzonych robót. Nie bez znaczenia jest także zmniejszenie liczby wypadków i poprawa bezpieczeństwa.

Duży wybór

Na polskim rynku dostępnych jest ok. 30 systemów, które można zaliczyć do CMMS. Są to zarówno systemy niewielkie, przeznaczone na pojedyncze stanowiska (np. głównego mechanika) w małym przedsiębiorstwie (np. Maszyna), jak i wielostanowiskowe, sieciowe systemy bazujące na wydajnych systemach bazodanowych (np. MAXIMO). Pewną kategorią są moduły powiązane z systemami ERP (np. IFS Applications). Niemal każdy system ERP ma odpowiedni moduł do zarządzania remontami.

Nie zawsze istnieje potrzeba zakupienia takiego oprogramowania. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy to kilka niewielkich firm znajduje się na jednym terenie, korzysta wspólnie z mediów, dróg transportowych, rampy. Wtedy trudno rozdzielić kompetencje związane z utrzymaniem w odpowiednim stanie urządzeń i budynków, z których korzysta kilka firm. Może zdarzyć się więc sytuacja, że lepiej zlecić takie zadania wyspecjalizowanej firmie i skorzystać z typowego outsourcingu. Taką usługę wykonują czasem dostawcy systemów CMMS (np. ASI Polska), dla których świadczenie takich usług jest dodatkową rekomendacją.

Ceny systemów CMMS są bardzo różne. Od np. 200 zł za stanowisko niewielkiego systemu, aż do np. 7 tys. zł za jedną licencję wersji sieciowej. W dużych systemach lub modułach systemów ERP ceny są negocjowane, a sam system – wdrażany (a nie instalowany, jak przeciętny program komputerowy). Dlatego też niemożliwe jest oszacowanie kosztów związanych z zakupem systemu CMMS.

Uzupełnieniem systemów utrzymania ruchu są inne programy i urządzenia. Mogą to być przede wszystkim interfejsy do obsługi urządzeń i systemów kodów kreskowych, terminali przenośnych (palmtopów), urządzeń analizujących stan urządzeń (analityki pomiarowej), urządzeń sterujących (automatyki przemysłowej). Programy te, w zależności od funkcjonalności, mogą kosztować nawet do kilku tysięcy dolarów (np. licencja za oprogramowanie obsługujące kody kreskowe – 2200 dolarów – ASI Polska, PMC 2000).

Poniżej zaprezentowano większość systemów CMMS dostępnych w Polsce. Choć mogą różnić się detalami, spełniają ogólną definicję systemów tego typu. Pomagają utrzymać w ryzach wszelkie sprawy związane z remontami i utrzymaniem ruchu. 

Api Pro

Betacom (www.betacom.com.pl)

Api Pro jest rozwiązaniem opartym na oprogramowaniu firmy Api Maintenance Systems A/S, twórcy dedykowanego i specjalistycznego rozwiązania w zakresie systemów remontowych.

System bazuje na kompleksowej obsłudze procesu remontowego oraz utrzymania ruchu urządzeń.

Moduły obejmujące profilaktykę i zlecenia robocze są narzędziami do planowania, przygotowania, szacowania kosztów i wykonywania prac konserwacyjno-remontowych. Poprzez opracowanie działań profilaktycznych i powiązanie ich z urządzeniami mamy pewność, że odpowiednie prace będą wykonane we właściwym czasie. Przeglądy i inne czynności konserwacyjne mogą być planowane na podstawie dat, pomiarów bądź odpowiednich zdarzeń. Rdzeniem systemu jest moduł Dokumentacja. Umożliwia kodyfikację urządzeń, tworzenie wielopoziomowych struktur technologicznych i funkcjonalnych, jest bazą wiedzy o historii urządzeń i zdarzeń. Pozwala na śledzenie kosztów w dowolnym przekroju. Zarządza dokumentacją techniczną posiadanych zasobów. Moduł Remonty pozwala zarządzać wszystkimi rodzajami napraw i remontów, od usterek nieplanowanych poprzez planowanie przeglądów, remontów i kampanii remontowych. Funkcja Zlecenia Roboczego pozwala śledzić i zarządzać wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa. Istnieje możliwość integracji z istniejącymi systemami pomiarowymi i sterującymi. Umożliwia dostęp poprzez Internet i intranet. Moduł Przeglądy-Inspekcja poprzez odpowiednie zaplanowanie, realizację i kontrolę przeglądów urządzeń umożliwia wyeliminowanie w jak największym zakresie nieprzewidzianych usterek i awarii. Moduł Magazyn ma wszystkie niezbędne funkcje do zarządzania gospodarką materiałową i magazynami, przede wszystkim kontrolę stanów magazynowych, automatyczne wydawanie zamówień w razie stanów minimalnych, umożliwia rezerwację materiałów dla zlecenia roboczego. Moduł Zakupy pozwala tworzyć zapotrzebowanie zakupowe dla wszystkich działów, umożliwia autoryzacje zapotrzebowań, kontrolę dostaw.

Aretics

IT-Expert (www.it-expert.com.pl)

Aretics jest narzędziem wspomagającym zarządzanie pracą w dziale utrzymania ruchu. Pozwala na planowanie i harmonogramowanie prac, zbieranie i analizę historii utrzymania urządzeń w celu usprawnienia planowania zadań i przejścia na utrzymanie prewencyjne, koordynację działań UR z planem produkcyjnym, optymalizację magazynu części zamiennych, analizę kosztów, analizę Pareto (gdzie przydzielić zwykle ograniczone zasoby, aby uzyskać największą niezawodność utrzymywanego systemu).

Jak twierdzi producent, Aretics jest na tyle łatwy w użyciu, że może być obsługiwany nawet przez osoby nieprzeszkolone w używaniu komputera. Jednocześnie Aretics zapewnia funkcjonalność w pełni porównywalną z dużymi systemami z górnych półek cenowych.

Do głównego oprogramowania dołączony jest również uproszczony klient – Aretics Injector i oprogramowanie do serwera – Aretics Server. Aretics Injector jest uproszczonym klientem do zgłaszania awarii, pobierania zadań do wykonania, sprawozdań czasu pracy i rejestracji pobranych z magazynu artykułów i części zamiennych. Zauważoną awarię rejestruje się w systemie przy użyciu oprogramowania klienta. Zgłaszający nie musi wiedzieć, kto przejmie odpowiedzialność za usunięcie awarii lub dokona naprawy, tym zajmuje się Aretics automatycznie. Każdy użytkownik może później łatwo śledzić, co dzieje się ze zgłoszoną awarią. Aretics Maintenance używa bazy danych Microsoft SQL Server. Aby uruchomić automatyczne wykonywanie kopii zapasowych, można zainstalować Aretics Server. Ten program zawiera również serwer drukarek, który rozdziela wpływające zlecenia pracy do wydruku na drukarkach znajdujących się najbliżej osób odpowiedzialnych za ich realizację. Można również przesyłać wpływające zadania na adresy e-mail lub na telefony komórkowe jako SMS-y. Można też automatycznie przesyłać zaplanowane zlecenia do firm zewnętrznych.

Program Aretics Maintenance jest gotowy i może być od razu zainstalowany. Ewentualne dostosowanie do poszczególnych obiektów ma miejsce podczas konfiguracji w trakcie instalacji. Żadne programowanie nie jest potrzebne. Instalacja wszystkich klientów jest automatyczna. Aretics sam znajduje bazę danych. Instalacja uaktualnień też jest automatyczna.

Dodatkowy program – Tap – jest oddzielnym oprogramowaniem do palmtopów, które obsługuje obchody, pobrania części z magazynu i inwentaryzacji artykułów oraz zlecenia pracy. Tap nie tylko eliminuje wszelkie wydruki, lecz również daje zupełnie nowe możliwości operacji na danych wprost w dłoni. Np. kiedy używa się Tap podczas obchodów smarowniczych, każdy punkt smarowania jest pokazany w tej kolejności, w której ma być wykonany, a zużyty czas jest zapisywany automatycznie. Sprawozdania z wykonanych zadań dokonuje się wprost do Aretics Maintenance poprzez naciśnięcie jednego guzika. Tap można używać w palmtopach wyposażonych w czytnik kodu kreskowego, co ułatwia wyszukiwanie maszyn, miejsc w magazynie i części zamiennych.

CDN Egeria

Comarch (www.comarch.pl)

CDN Egeria firmy Comarch jest pełnym systemem wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Wyposażony jest w moduł ROT (Remonty i Obsługa Techniczna), który uzupełnia dotychczasową funkcjonalność systemu CDN Egeria elementami charakterystycznymi dla systemów CMMS. W szczególności pozwala na planowanie, obsługę i rozliczenia związane z utrzymaniem ruchu w zakładach produkcyjnych, komunalnych czy transportowych, umożliwia racjonalniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi i magazynami technicznymi, dzięki integracji z kontrolingiem wspiera zarządzanie budżetowaniem remontów i utrzymania ruchu oraz rejestrację rzeczywistych danych o czasochłonności poszczególnych działań i ich kosztach, a także uzupełnia funkcjonalność modułu Środki Trwałe w zakresie obsługi majątku przedsiębiorstwa.

W katalogu obiektów technicznych ewidencjonowane są rodzaje i typy obiektów, zaś dla nich rejestrowane są dane o wzajemnych powiązaniach, parametrach diagnostycznych, czynnościach obsługowych, częściach zamiennych i materiałach eksploatacyjnych. Elastyczność słowników katalogu pozwala na obsługę bardzo różnorodnych obiektów – począwszy od maszyn i urządzeń w zakładach produkcyjnych poprzez elementy sieci ciepłowniczej czy wodociągowej aż po budynki, pojazdy oraz inne elementy majątku trwałego, wymagające tego typu obsługi. Ponadto od konfiguracji zależy m.in. częstotliwość zdarzeń diagnostycznych czy obsługowych – mogą być ustalane jako zdarzenia stałe bądź zależeć od bieżących zdarzeń (np. czynność obsługowa może być uzależniona od wyniku diagnostyki). Ewidencjonując poszczególne obiekty, możemy zarejestrować szczegółowe informacje na ich temat, m.in. strukturę obiektu oraz jego powiązania z innymi obiektami, oraz bieżące informacje o planowanych i zaistniałych działaniach diagnostycznych i obsługowych. W module planowane są również czynności diagnostyczne i obsługowe wraz z możliwością określenia ich priorytetu, rodzaju i statusu (słowniki) oraz parametrów czasowych, kosztowych i budżetowych. Zlecenia mogą być generowane na podstawie planów (wtedy większość parametrów zlecenia rejestrowana jest automatycznie) bądź ręcznie. Każde zlecenie może składać się z etapów i/lub czynności. Ze zleceniami powiązane są również generowane na ich podstawie zamówienia oraz związane z nimi dokumenty magazynowe i faktury. Moduł oferuje pakiet standardowych raportów pozwalających na wielopoziomową analizę poszczególnych procesów. Dzięki wykorzystaniu Obszaru Wsparcia Decyzji istnieje możliwość tworzenia raportów i analiz zgodnych z bieżącymi potrzebami użytkowników.

Datastream 7i

EUROTRONIC 2000 (http://forum.e2000.com.pl)

System Datastream 7i (D7i) jest zaawansowanym narzędziem do śledzenia kosztów utrzymania środka trwałego w zależności od pełnionej przez niego funkcji. D7i wspomaga zarządzanie utrzymaniem infrastruktury, modernizacjami i inwestycjami, gospodarką materiałową, gospodarką zaopatrzeniową oraz kontrolingiem, nadzorując realizację wszelkich wykonywanych prac związanych z eksploatacją obiektów technicznych. System D7i zawiera wszystkie potrzebne funkcje do maksymalizowania efektywności zarządzania majątkiem i zasobami pionów technicznych oraz minimalizowania kosztów administracyjnych, gospodarki remontowej i materiałowej.

D7i oparty jest na technologii Oracle i charakteryzuje się dużą wydajnością i ergonomią pracy oraz prostym interfejsem użytkownika w formie przeglądarki internetowej. D7i ma opracowane mechanizmy integrujące do systemów typu SCADA oraz ERP (np. SAP R3, Oracle e-Business Suite, JD Edwards, IFS). Jako opcjonalne rozwiązania dostępne są w ofercie techniki: kodów kreskowych, podpisu elektronicznego, przepływu danych – Workflow oraz urządzeń przenośnych typu PALM.

W obszarze sprawozdawczości system ma m.in. wbudowane takie mechanizmy jak eksport danych do MS Excel, export/import do/z MS Project 2000, KPI „Balanced Scorecard”, Dashboard.

Dostęp do systemu realizowany jest za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. W efekcie system może być nadzorowany centralnie oraz możliwe jest łatwe udostępnianie wybranego zakresu funkcjonalności systemu użytkownikom zewnętrznym (np. zewnętrznym usługodawcom).

D7i udostępnia zaawansowane mechanizmy analiz przyczynowo- -skutkowych awarii, które pozwalają na precyzyjną identyfikację punktów generujących problemy i w efekcie zmniejszenie awaryjności eksploatowanych środków trwałych poprzez efektywne prowadzenie gospodarki konserwacyjnej polegającej na analizie źródeł awarii i planowaniu działań prewencyjnych.

D7i jest ergonomiczny w użytkowaniu – oferuje możliwości personalizacji interfejsu odrębnie dla każdej grupy użytkowników. Dzięki temu umożliwia bezproblemową obsługę po podstawowym przeszkoleniu. Przyjazny interfejs ma także wpływ na szybkość pracy z systemem oraz minimalizuje ryzyko błędów powodowanych przez użytkownika.

W ramach projektu wdrożenia system D7i może być zintegrowany z funkcjonującymi w przedsiębiorstwie systemami wizualizacji i sterowania. Dzięki temu pracownicy pionów technicznych mają dostęp do szerokiego zakresu danych eksploatacyjnych – bez potrzeby sięgania do innych aplikacji. Ponadto informacje płynące z systemów zewnętrznych mogą być przez D7i odpowiednio przetwarzane – udostępniając syntetyczne wyniki końcowe lub sygnalizując wystąpienie określonych zdarzeń.

System D7i udostępnia także gotowe mechanizmy integracji z systemem Workflow firmy Oracle.

Gospodarka Remontowo-Eksploatacyjna GRE

Techno-Progress (www.techno-progress.com.pl)

Gospodarka Remontowo-Eksploatacyjna jest modułem zintegrowanego pakietu systemów do zarządzania w obszarze techniczno-technologicznym przedsiębiorstwa – pakietu TP-COMMANDER.

Moduł programowy Gospodarka Remontowo-Eksploatacyjna służy do pełnego zarządzania procesami remontowymi, napraw, konserwacji i przeglądów maszyn i urządzeń w zakresie ewidencji, planowania prac i ich śledzenia. W szczególnym zakresie obsługą serwisową mogą być objęte maszyny i urządzenia będące na wyposażeniu przedsiębiorstw i nadzorowane przez działy techniczne, eksploatacyjne i utrzymania ruchu (dział Głównego Energetyka, Mechanika, Automatyka, dział Transportowy). Dla większości tych urządzeń w zakresie podstawowym system wspomaga utrzymanie stałego nadzoru nad przeprowadzaniem koniecznych prac wg ściśle zaplanowanego długoterminowego harmonogramu, z możliwością bieżącego generowania protokołów z ich wykonania.

System GRE pracuje w środowisku systemowym Windows95 lub WindowsNT, wykorzystując takie systemy baz danych, jak SQL Server, Oracle, Informix, Access.

System zapewnia prowadzenie ewidencji i eksploatacji dowolnych urządzeń, możliwość wyszukiwania i zestawiania danych opisowych i technicznych urządzeń, prowadzenie bieżącego i w pewnym zakresie automatycznego nadzoru dotyczącego prowadzonych prac na różnych poziomach, rejestrację danych eksploatacyjnych w zakresie opisu stanu technicznego urządzeń, przebiegów, stopnia zużycia, przeprowadzonych prac konserwacyjno-remontowych z uwzględnieniem sparametryzowanych ilościowo i jakościowo czynników oceny stanu urządzenia. Pozwala też na przeprowadzanie analiz zarówno wykonanych, jak i zaplanowanych w harmonogramie prac z uwzględnieniem kryteriów dotyczących zarówno specyfikacji urządzeń, horyzontu czasowego i lokalizacji, efektywne wprowadzanie danych w zakresie standardowych wartości parametrów określających harmonogram prac dla typowych urządzeń, z możliwością bieżącej korekty uwzględniającej nietypowe np. szczególnie uciążliwe warunki eksploatacyjne, pełną ewidencję awarii urządzeń w zakresie jej zgłoszenia, rozpoznania i usunięcia skutków oraz innych nietypowych okoliczności.

System ma możliwość współpracy z systemami ERP w zakresie wymiany i współdzielenia zasobów informacji m.in. poprzez połączenie z systemem umarzania Środków Trwałych, przekazywanie aktualnych danych ewidencyjnych z systemu Gospodarki Materiałowej oraz udostępnianie danych do systemów księgowych i kontrolingu, pozwalające na bezpośrednie włączenie przeprowadzanych działań w zakres globalnego zarządzania przedsiębiorstwem.

GRE może również współpracować z systemem pomiarowym w zakresie automatycznego przekazywania mierzonych parametrów fizycznych z systemu Monitoringu i Sterowania Procesami – pracy urządzeń i sterowania wykonywaniem automatycznych funkcji systemu w zakresie aktualizacji stanu urządzeń, zgłaszaniem awarii i pośrednio przygotowaniem zleceń.

Specjalizowaną wersją systemu Gospodarki Remontowo-Eksploatacyjnej GRE jest moduł Gospodarka Hydrantami i Zasuwami, który umożliwia prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad bieżącą eksploatacją hydrantów i zasuw zainstalowanych na sieci wodociągowej.

IFS Applications

IFS (www.ifsworld.com/pl)

IFS Applications to pełne oprogramowanie ERP. W jego skład wchodzi m.in. moduł IFS Remonty, który spełnia rolę podsystemu CMMS w całym systemie. W skład IFS Remonty wchodzi ok. 10 modułów nadzorujących urządzenia oraz prace remontowe i konserwacyjne.

Moduł IFS/Kompleksowe remonty, naprawy i przeglądy (MRO) umożliwia szczegółowy wgląd w strukturę kosztów związanych z działaniami remontowymi, naprawczymi i przeglądowymi. Rozwiązanie obejmuje obsługę umów z klientami, planowanie zakresów prac, inspekcje, spedycję oraz fakturowanie. Moduł wchodzi w skład w pełni zintegrowanego rozwiązania typu MRO opracowanego z myślą o niezależnych przedsiębiorstwach specjalizujących się w naprawach i remontach, producentach sprzętu (OEM) oraz użytkownikach instalacji i urządzeń o złożonej strukturze.

IFS/Zarządzanie flotą i zarządzanie konfiguracją stanowią podstawowe narzędzia do obsługi remontów, napraw i przeglądów (MRO). Funkcjonalność MRO obejmuje swym zasięgiem szerokie spektrum działań, w tym utrzymanie ruchu, remonty planowe, naprawy warsztatowe oraz niezależne centra naprawcze o pełnym zakresie obsługi.

Moduł IFS/Integracja z AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) zarządza komunikacją między urządzeniami od różnych dostawców. Podstawą komunikacji jest standard OLE for Process Control (OPC) na platformie IFS eConnect. Oprogramowanie IFS pełni rolę klienta OPC i służy do nawiązywania, za pomocą protokołu TCP/IP, połączenia na przykład ze stacją SCADA. Moduł IFS/Integracja z AKPiA umożliwia prowadzenie konserwacji prewencyjnej opartej na przepływie danych w czasie rzeczywistym. System OEE zasilany jest danymi bezpośrednio z urządzeń i informacjami powstałymi w wyniku interakcji między zamówieniami klienta a linią produkcyjną. Konfiguracja odbywa się przy użyciu przyjaznego dla użytkownika interfejsu opartego na systemie Windows. Dostęp do danych można uzyskać również bezpośrednio z poziomu systemu operatora za pomocą IFS Personal Portal.

Graficzne narzędzie do harmonogramowania zleceń roboczych, IFS/Harmonogramowanie, zawiera funkcje służące do planowania zasobów i działań w zleceniach roboczych. Ścisłe powiązania z modułami IFS przeznaczonymi do zarządzania zasobami ludzkimi umożliwiają automatyczne porównywanie zapotrzebowania z rzeczywistą dostępnością pracowników o różnych kwalifikacjach. Wyniki porównania przedstawiane są w postaci graficznej dla poszczególnych wydziałów, uprawnień czy pracowników.

Moduł IFS/Profilaktyka wykorzystuje się do harmonogramowania powtarzalnych działań profilaktycznych. Moduł umożliwia przygotowanie i zarządzanie wszystkimi rodzajami zadań zależnych zarówno od parametrów pracy urządzeń, zdarzeń i kalendarza, jak i tych wykonywanych przez pracowników lub podwykonawców zewnętrznych. IFS/Profilaktyka umożliwia również przeprowadzanie testów wymaganych przez różne władze oraz realizację powtarzalnych zadań o charakterze ogólnym.

Moduł IFS/Zlecenia robocze i serwisowe zarządza zadaniami mającymi wpływ na organizację konserwacyjno-remontową, takimi jak raportowanie usterek, przygotowanie prac, planowanie oraz rejestrację wykonanych prac. Dane zleceń roboczych można przetwarzać przy użyciu różnych narzędzi, takich jak urządzenia PDA i portlety WWW.

Moduł IFS/Odczyty urządzeń pozwala zwiększyć rentowność i usprawnia kontrolę urządzeń wymagających serwisowania. Odczytywanie parametrów urządzeń umożliwia harmonogramowanie i fakturowanie usług serwisowych stosownie do stopnia eksploatacji urządzenia.

IFS/Wydajność urządzeń rejestruje wszystkie zdarzenia zachodzące w ramach działalności operacyjnej. Mierzona jest dyspozycyjność i wydajność urządzeń oraz jakość produktów. Szczegółowa funkcjonalność analityczna umożliwia identyfikację prawdopodobnych przyczyn strat w produkcji.

IFS/Monitorowanie urządzeń wypełnia lukę między pobieraniem z urządzeń informacji o produkcji w czasie rzeczywistym a przekazywaniem tych informacji kierownictwu do celów analitycznych. Można śledzić bieżący status wyposażenia, przyczyny zatrzymania produkcji, wolumen produkcji i braków.

IFS/Wyposażenie administruje wszystkimi informacjami o urządzeniach całego przedsiębiorstwa, między innymi o maszynach, budynkach, systemach wentylacyjnych i transportowych. 

iMaint

ASI Polska (www.asi.gliwice.pl)

System iMaint firmy DPSI dystrybuowany przez ASI Polska zaliczany jest co prawda do systemów EAM (Enterprise Asset Management – zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa), ale doskonale może spełniać funkcje systemu CMMS. Dostarcza on narzędzia planowania, kontroli oraz monitorowania wszystkich czynności związanych z prewencyjnym utrzymaniem ruchu każdego wydzielonego zakładu w całej firmie.

Dzięki wykorzystaniu funkcji czasowej kontroli działań służb utrzymania ruchu, optymalizacji nadwyżek magazynowych oraz analitycznych metod śledzenia postępów w każdym aspekcie, iMaint pozwala podejmować właściwe decyzje. System umożliwia zarządzanie poleceniami pracy, zarządzanie gospodarką magazynową i zakupami oraz pełne zarządzanie analizą i raportowaniem kosztów. iMaint jest systemem dostosowanym do pracy w sieci dzięki obsłudze aplikacji klient-serwer (wersje Oracle i Microsoft SQL).Dzięki zastosowaniu Windows Graphical User Interface oraz Active Server Pages (ASP) iMaint może pracować w środowisku WEB. Obydwa interfejsy zapewniają łatwość dostępu do systemu, elastyczność oraz ułatwiają jego obsługę. Dodatkowym atutem systemu jest możliwość wykorzystania palmtopów i czytników kodów kreskowych do zbierania informacji. 

IMPACTxp

Soft Solutions Group (www.impactxp.com.pl)

System Wspomagający Zarządzanie Gospodarką Remontową i Służbami Utrzymania Ruchu IMPACTxp firmy Soft Solution Group dystrybuowany jest praz Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO w Jeleniej Górze.

Podstawową funkcją oferowanego systemu IMPACTxp jest wspomaganie zarządzania gospodarką remontową oraz organizacja pracy działu remontowego.

System składa się z modułów, które odzwierciedlają poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa. Jądrem systemu jest moduł podstawowy, który jest podstawą każdego wdrożenia. Pozostałe części systemu uzupełniają działanie modułu podstawowego (rozszerzają funkcjonalność systemu do bardziej zaawansowanych form) i mogą być dołączane opcjonalnie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. IMPACTxp w dowolnym zestawie modułów dostępny jest zarówno w trybie pojedynczego, jak i wielu użytkowników.

Moduły systemu obejmują: podstawowy moduł serwisowy, budżet i koszty, sterowanie zapasami, zakupy serwisowe, pulpit pomocy, zarządzanie przebiegami, zarządzanie narzędziami, zarządzanie kontraktami, zarządzanie projektem, monitorowanie, kontrola kalibracji, dokumentację, zdjęcia i rysunki CAD, bazę wiedzy, kody paskowe, interfejs podstawowy, interfejs MFG/PRO, katalogi, generator raportów.

Aplikacja IMPACTxp została stworzona za pomocą języka Progress 4GL. Standardową bazą danych oferowaną wraz z systemem IMPACTxp jest Progress RDBMS. Firma Progress Software Corporation oferuje trzy kategorie środowiska uruchomieniowego dla potrzeb aplikacji IMPACTxp:

PROGRESS PERSONAL RDBMS – przeznaczona dla jednego użytkownika, lokalna baza danych do celów programistycznych i wdrożeniowych. Zawiera system wykonywania aplikacji (runtime) pozwalający na wdrażanie aplikacji lokalnych, a także sieciowe funkcje klienta umożliwiające uzyskanie dostępu do zdalnych serwerów lub systemów Progress DataServer. Obsługuje standard SQL-92, zawiera sterowniki umożliwiające dostęp do baz SQL-92 poprzez ODBC i JDBC oraz wbudowany wstępny kompilator SQL- 92, pozwalający aplikacjom napisanym w C uzyskiwać dostęp do baz danych Progress. Obsługuje klienta tekstowego do platformy Win32. Uwaga: nie obsługuje połączeń od klienta zdalnego.

PROGRESS WORKGROUP RDBMS – wielodostępny serwer relacyjnych baz danych do obsługi aplikacji zespołowych i wydziałowych (do 50 użytkowników). Udostępnia usługi bazy danych do celów programistycznych i wdrożeniowych. Zawiera system wykonywania aplikacji pozwalający na wdrażanie aplikacji lokalnych. Umożliwia przyjmowanie połączeń od klientów zdalnych, w tym z aplikacji ODBC. Obsługuje standard SQL-92, zawiera sterowniki umożliwiające dostęp do baz SQL-92 poprzez ODBC i JDBC oraz wbudowany prekompilator SQL-92, pozwalający aplikacjom napisanym w C uzyskiwać dostęp do baz danych Progress. Obsługuje klienta tekstowego do platformy Win32.

PROGRESS ENTERPRISE RDBMS – wielodostępny serwer relacyjnych baz danych do obsługi aplikacji rozproszonych w przedsiębiorstwach, operujących na dużych ilościach danych. Posiada te same funkcje co PROGRESS WORKGROUP RDBMS.

Zastosowanie rozwiązania firmy Progress Software Corporation daje duże bezpieczeństwo i zapewnia niezawodność pracy systemu przy niewielkich kosztach w porównaniu z innymi poważnymi systemami RDBMS, takimi jak Oracle czy Microsoft SQL Server, przez co staje się doskonałą platformą dla klientów, którzy nie mają zbyt dużego doświadczenia w administrowaniu tego rodzaju systemami. 

Lawson M3 Enterprise Asset Management

Lawson (www.lawson.com)

Jest to program z linii produktów M3, które przeznaczone są dla klientów zajmujących się produkcją, dystrybucją i usługami serwisowymi (make, move, maintain). Protoplastą systemu był program Movex Maintenance, opracowany jeszcze przez firmę Intentia. W 2006 r. firmy Intentia i Lawson połączyły się, tworząc firmę, która przyjęła nazwę Lawson.

Lawson M3 EAM jest rozwiązaniem, które ułatwia zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa, utrzymaniem ruchu, planowaniem pracy, diagnostyką oraz analizami statystycznymi. Wraz z pozostałymi aplikacjami pakietu M3 stanowi wysoko wydajny system minimalizujący koszt posiadania dzięki dużej ich integracji.

M3 EAM składa się z modułów: Equipment and Component Control (zarządzanie wyposażeniem i materiałami), Preventive Maintenance (konserwacja), Work Order Processing (zarządzanie zamówieniami), Maintenance Performance and Costing (zarządzanie wydajnością i kosztami utrzymania ruchu), Maintenance Planning Board (planowanie konserwacji), Diagnostics Management (diagnostyka) oraz Vehicle Operations Management (uzupełnienie zasobów utrzymania ruchu sprawami związanymi z flotą samochodów).

Maszyna

Neuron (www.neuron.com.pl)

Program CMMS Maszyna jest systemem ekspertowym dającym informacje o parku maszynowym, wyposażeniu i pojazdach jak najszerszemu gronu osób zajmujących się utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwie. Program Maszyna koncentruje się na tworzeniu i kolejkowaniu harmonogramów czynności – tak okresowych, jak i bieżących czy prewencyjnych, oraz gromadzeniu pełnej historii awarii i eksploatacji wraz z ich szczegółowymi opisami. Pozwala również na śledzenie wszelkich czynności formalnych związanych z parkiem maszynowym – takich np. jak badania UDT. Program składa się z kilku powiązanych ze sobą rejestrów: Maszyn (pojazdów, wyposażenia itp.) – przechowuje wszelkie informacje administracyjne i techniczne, a ponadto liczniki przebiegu pojazdów i liczniki godzin pracy maszyn, Personelu – przechowuje informacje o personelu technicznym, Zleceń i zleceń okresowych (Harmonogram), Historii – przechowuje wszystkie informacje o awariach, przeglądach, zmianach liczników itp., Osprzętu i narzędzi powiązanych z maszynami (np. form dla wtryskarek, wykrojników dla pras itp.), Części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, Zasobów (np. pliki ze zdjęciami, rysunkami CAD, zeskanowanymi dokumentami itp.), Dokumentacji (z odnośnikami do rejestru zasobów), Firm związanych z utrzymaniem ruchu (dostawcy, serwis itd.).

Program Maszyna dostępny jest w dwóch wersjach – jedno- i wielostanowiskowej. Wersja wielostanowiskowa pozwala dodatkowo na instalację programu na dowolnej liczbie komputerów w ramach jednej firmy (jednego oddziału, zakładu), instalację dowolnej liczby terminali sieciowych dla niższego personelu technicznego, skalowanie poziomu dostępu do poszczególnych zasobów, eksport harmonogramu pracy do pliku HTML we wskazanej lokalizacji, import liczników czasu pracy z systemu Golem SLR lub Golem SQL. Wersja wielostanowiskowa oparta jest na serwerze SQL FireBird.

MAXIMO

Polska Grupa Konsultingowa PGK (www.pgk.pl)

P.A.NOVA (www. pa-nova.com.pl)

System MAXIMO jest produktem amerykańskiej firmy MRO Software. Jest narzędziem zarządzającym wszystkimi elementami działania układu eksploatacji i utrzymania ruchu, poczynając od przygotowywania zleceń wykonania robót, poprzez planowanie prac aż po realizację zadań związanych z uzupełnianiem zasobów i gospodarką magazynową. System MAXIMO oferuje ponadto specyficzny sposób przygotowywania schematów organizacyjno-czasowych (harmonogramów) dla wybranych zadań poprzez wykorzystanie modułu o nazwie MAXIMO Scheduler, interaktywnego narzędzia planistycznego. System MAXIMO umożliwia progresywne wdrażanie w układzie eksploatacyjnym zespołu „zdrowych” zasad zarządzania, znanych jako Kompleksowe Zarządzanie Wytwarzaniem (ang. Total Productive Maintenance TPM). W szczególności MAXIMO umożliwia gromadzenie spójnych i aktualnych zbiorów danych, stanowiących podstawowy element zasad TPM.

MAXIMO jest systemem typu klient/serwer, który może być uruchamiany na różnych platformach serwera baz danych i może obsługiwać dowolną liczbę użytkowników. MAXIMO zapewnia obsługę wielu użytkownikom poprzez system uprawnień i umożliwia im dostęp do informacji zawartych we wspólnych bazach danych SQL. Może on działać w dowolnym środowisku programowym – DOS, OS/2, NLM, UNIX, stąd system MAXIMO odznacza się dużą skutecznością zarówno dla jednego, jak i dla stu użytkowników. System MAXIMO jest obsługiwany przez relacyjne bazy danych SQL (Oracle lub inne), co pozwala wielu użytkownikom (np. z różnych wydziałów przedsiębiorstwa) na równoczesny dostęp do informacji w systemie. Odpowiednia standaryzacja umożliwia współdziałanie bazy danych systemu MAXIMO z innymi systemami informatycznymi, np. wykorzystywanymi w innych działach przedsiębiorstwa przemysłowego, takich jak księgowość czy dział kadr. System MAXIMO ma wielopoziomowe zabezpieczenie zarówno w zakresie korzystania z aplikacji, jak i dostępu do bazy danych. Użytkownikom można przyznać uprawnienia do korzystania z wybranych modułów, ekranów i narzędzi wewnątrz MAXIMO, jak również prawo dostępu do bazy danych poprzez narzędzia SQL, w celu wyszukiwania, dodawania, uzupełniania oraz usuwania danych. System MAXIMO składa się z 12 modułów powiązanych wzajemnie, połączonych z bazą danych SQL (Oracle lub inną). Możliwe jest wykorzystywanie wielu modułów równolegle, bezpośrednie przechodzenie z jednego modułu do innego, a także uruchamianie z każdego modułu systemu MAXIMO zewnętrznych aplikacji (np. narzędzi graficznych, edytorów tekstu, systemów CAD, arkuszy kalkulacyjnych).

Moduły składowe systemu to: Zlecenie Robót (realizacja wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, wykonaniem i rozliczeniem zadań remontowych, obsługowych i konserwacyjnych), KZ (Konserwacja Zapobiegawcza – planowanie oraz realizacja czynności remontowych o charakterze planowo-zapobiegawczym), Inwentarz (zarządzanie częściami zamiennymi i materiałami wykorzystywanymi w toku prac remontowych i konserwacyjnych), Wyposażenie (zarządzanie środkami trwałymi), Zakupy (przygotowanie oraz realizacja procedur zakupowych dotyczących materiałów i części koniecznych do realizacji zadań remontowych), Plany Pracy (tworzenie szablonów realizacji czynności remontowych), Zatrudnienie (informacje dotyczące wszystkich pracowników związanych z realizacją prac remontowych i konserwacyjnych), Kalendarze (czasu pracy urządzenia oraz pracowników remontowych), Zasoby (obejmuje dane o firmach – sprzedawcy, dostawcy, wytwórcy i inne firmy związane z danym przedsiębiorstwem, oraz kontraktach serwisowych), Własne aplikacje (pozwala tworzyć i dostosowywać do potrzeb użytkownika własne tablice w bazie danych i własne ekrany aplikacji jako uzupełnienie systemu podstawowego), Setup (konfiguracja systemu), Narzędzia (trzy aplikacje umożliwiające: zarządzanie bazą danych, modyfikację wyglądu i zawartości ekranów, formularzy i okien oraz archiwizację danych). 

MicroMaint

NewTech Solutions (http://www.newtechsolutions.pl)

MicroMaint to program do informatyzacji działu utrzymania ruchu. Micro- Maint pozwala szybko stworzyć bazę zarządzanego wyposażenia. Oparty jest na strukturze drzewa, możliwa jest klasyfikacja wyposażenia na wiele różnych sposobów, zawiera centra kosztów, lokalizacje, typy wyposażenia itp.

Postawowe moduły programu to: Zasób/Wyposażenie (karta wyposażenia, różne kryteria klasyfikowania wyposażenia, struktura drzewa lub lista), Zlecenia Napraw (uproszczony formularz zgłoszenia awarii, zarządzanie pracą techników, zliczanie kosztów i czasu pracy), Prewencyjne Interwencje (ustawienie różnego typu wywoływaczy, zarządzanie pracą techników), Prace/Zlecenia Interwencji (zarządzanie organizatorami prac, generowanie Zleceń Naprawy ze Zleceń Interwencji), Części zamienne (definiowanie dostawców, miejsce składowania, średnia cena jednostkowa, automatyczne generowanie informacji o częściach do uzupełnienia), Technicy (szczegółowe dane dotyczące techników, koszty związane z pracą technika), Dostawcy (szczegółowe dane dostawcy podzespołów, maszyn itp. ), Raporty (dostępnych ponad 30 różnego typu raportów i sprawozdań), Prawa dostępu (tworzenie użytkowników, zarządzanie prawami dostępu). 

MP2

EUROTRONIC 2000 (http://forum.e2000.com.pl)

System MP2 jest kompletnym pakietem oprogramowania wspomagającego zarządzanie utrzymaniem ruchu, służbami technicznymi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Obejmuje on zarówno zagadnienia związane z bieżącym utrzymaniem ruchu, jak i prowadzeniem efektywnej gospodarki konserwacyjnej. MP2 ma narzędzia wspomagające zarządzanie środkami trwałymi, udostępniając analizę historii serwisowej oraz strukturę poniesionych nakładów na ich utrzymanie. Oparty na architekturze file/server lub klient/ serwer może być implementowany na bazach danych: MSAccess, MSSQL 7.0,MSSQL 2000 lub ORACLE.

Główne funkcje systemu to: Gospodarka konserwacyjna (planowanie i obsługa prac konserwacyjno-prewencyjnych, planowanie i obsługa innych prac okresowych, statystyczne przewidywanie awarii, obsługa prac bieżących oraz awaryjnych, obsługa zgłoszeń serwisowych), Gospodarka magazynowa (gospodarka częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi, operacje magazynowe, transfery, inwentaryzacja, analizy ABC i EOQ, analizy obrotu materiałowego za pomocą wykresów i raportów), Gospodarka zakupowa (szacowanie minimalnych stanów magazynowych, zapytania ofertowe, zlecenia zakupów, zamówienia), Analiza kosztów utrzymania w rozbiciu na robociznę własną, usługi zewnętrzne, części zamienne i materiały eksploatacyjne, Weryfikacja poprawnej pracy urządzenia na podstawie okresowych pomiarów, Inteligentne zarządzanie czasem pracowników działu UR poprzez planowanie i nadzór wszystkich zlecanych prac, Generowanie precyzyjnych raportów i wykresów dotyczących historii serwisowej poszczególnych urządzeń, Generowanie przekrojowych raportów obrazujących pracę działu UR: (dostępność, awaryjność, wydajność nadzorowanych urządzeń technicznych).

Dzięki otwartej architekturze można wymieniać dane pomiędzy produktami Datastream a innymi systemami informatycznymi klasy ERP, HRI lub PFI. MP2 może współpracować prawie z każdą aplikacją zewnętrzną. Istnieje kilka typowych interfejsów do najbardziej popularnych systemów FK, takich jak Oracle Financials, SAP, JD Edwards, jednakże nie ma żadnych ograniczeń co do możliwości integracji z innymi aplikacjami.

MP2 ma również moduły opcjonalne umożliwiające zdalny dostęp do bazy danych. Są to: PagerLink – przekazuje informacje o zaistniałej awarii bezpośrednio na pager tekstowy do wybranego technika.

Messenger – wysyła powiadomienia o zmianie statusu zlecenia pracy lub zapotrzebowania pracy/zakupu poprzez serwer pocztowy w formie wiadomości e-mail.

MP2 WebLink – umożliwia zgłaszanie zapotrzebowań serwisu (awaria) lub zleceń zakupu z dowolnego komputera pracującego w sieci Internet lub intranet.

WebLink wykorzystuje standardowe przeglądarki internetowe (IE, Netscape) jako interfejs użytkownika.

Barcode – pozwala na opis kodem kreskowym urządzeń, części zamiennych, materiałów, wykonywanych prac oraz personelu.

Datastream Systems oferuje swoje produkty dla pełnej gamy systemów operacyjnych Microsoft tj. Windows® 3.11, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 lub każdej innej platformy systemowej współpracującej z bazą Oracle, m.in. Unix, Solaris, OS 390, OS400. 

PEMAC Utrzymanie Ruchu

Polska Grupa Konsultingowa PGK (www.pgk.pl)

PEMAC obsługuje całość procesu utrzymania ruchu, poczynając od przygotowywania zleceń na wykonanie robót, poprzez planowanie prac, aż po realizację zadań związanych z uzupełnianiem zasobów i gospodarką magazynową. PEMAC jest bogaty funkcjonalnie, jednocześnie niedrogi.

PEMAC poprzez integrację wszystkich procesów związanych z utrzymaniem majątku trwałego wpływa na wzrost wydajności i efektywności realizowanych w tym zakresie działań. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania możliwe jest zmniejszenie liczby awarii oraz zapasów części zamiennych w magazynach, optymalne wykorzystanie brygad remontowych, sprzętu, niższe są także koszty utrzymania poszczególnych elementów majątku trwałego.

PEMAC jest rozwiązaniem zaawansowanym technologicznie, opartym na wielowarstwowej architekturze klient-serwer, dzięki temu jest rozwiązaniem elastycznym i skalowalnym. Wykorzystanie technologii tzw. cienkiego klienta umożliwia aplikacji wydajną pracę w sieciach rozległych, nawet o niewielkiej przepustowości. 

Plan9000

P4tech (www.4tech.com.pl)

Sztandarowy produkt firmy P4Tech – plan9000 jest systemem CMMS wspomagającym służby, których zakres działania to: gospodarka remontowa, utrzymanie ruchu, serwis, modernizacje i inwestycje.

Plan9000 wspomaga zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa obejmującym maszyny, urządzenia, instalacje, budynki, obiekty, wyposażenie pomiarowe itp. Automatyzuje prowadzenie ewidencji, rejestruje historię działań, ułatwia planowanie dostępności i postojów. Gromadzi informacje niezbędne do obsługi urządzeń, instalacji itp. podlegających dozorowi technicznemu.

Plan9000 pracuje w wersji wielostanowiskowej w architekturze klient/serwer, w środowisku sieciowym Windows-NT, Unix, Novell NetWare lub Linux.

Plan9000 wykorzystuje standardowe mechanizmy baz danych Oracle, MS SQL oraz Informix. W przypadku małych i średnich instalacji ciekawym rozwiązaniem może być wersja plan9000-IB wykorzystująca bazę danych InterBase dostępną w postaci public license w środowisku Windows-NT i Linux.

System plan9000 składa się z 4 modułów funkcjonalnych i Administratora.

Moduł Administrator obsługuje kilka funkcji związanych z użytkownikami, uprawnieniami, parametrami oraz grupami (lokalizacyjnymi i kompetencyjnymi). Gospodarka remontowa zajmuje się dyspozycjami, planowaniem czynności, diagnostyką, zgłoszeniami oraz zamówieniami i raportami związanymi z remontami. Moduł Kadry obsługuje kartoteki pracowników, karty pracy, przeliczanie kosztów robocizny oraz raportowanie związane z pracownikami. Moduł Katalogi to kartoteka obejmująca typy urządzeń, indeksy materiałowe, jednostki miary, kalendarz oraz raporty. Moduł Ewidencje systemu plan9000 obsługuje ewidencję urządzeń, obciążenie urządzeń, ewidencję wydziałów, ewidencję kontrahentów, ewidencję budżetów oraz odpowiednie raporty. 

PMC2000

ASI Polska (www.asi.gliwice.pl)

PMC 2000 to produkt firmy DPSI, który jest dystrybuowany w naszym kraju przez gliwicką firmę ASI Polska.

System PMC2000 został zaprojektowany tak, aby pomóc firmom osiągnąć wzrost produktywności, zredukować liczbę i czas nieplanowanych przestojów oraz przedłużyć żywotność urządzeń. PMC2000 to między innymi zintegrowany, efektywny system zleceń pracy, scentralizowany system zakupów, zrozumiałe i szczegółowe raporty oraz wykresy i rozbudowany, zabezpieczony system kontroli stanów magazynowych.

PMC2000 zapewnia użytkownikowi narzędzia, które są niezbędne do obniżenia liczby napraw awaryjnych i skoncentrowania się na planowanym, prewencyjnym utrzymaniu ruchu. System PMC2000 umożliwia zarówno generowanie poleceń pracy, zapotrzebowań i poleceń zakupu, historii urządzeń i działań utrzymania ruchu, śledzenie stanów magazynowych oraz okresów gwarancji, jak i analizę przestojów i kosztów wg centrów kosztów, centrów pracy i/lub określonych urządzeń. PMC2000 jest dostępny zarówno w wersji jednostanowiskowej, jak i wersji sieciowej.

System PMC2000 można zainstalować na dwa sposoby – z wykorzystaniem bazy danych Microsoft Access 97 lub Access 2000.

Q4

Engica (www.engica.com)

Oprogramowanie Engica z serii Q4 oferuje wachlarz skalowalnych systemów przeznaczonych do zarządzania konserwacją. Produkty Q4 Power są dostępne w wersji biurkowej, terminalowej i webowej. Produkty Q4 zostały zaprojektowanie z myślą o platformach klient/serwer, które służą do zarządzania wielkimi składami danych, w tym MS SQL Server i Oracle DB.

Na serię składają się następujące aplikacje: Q4 Power (EAM), Q4 Power X (WEB), Q4 Power Safety, Q4 Power Finance, Q4 Power Project, Q4 Power Real Time, Q4 Power Add-Ons, Q4 Power Toolkit, Q4 RCM, Q4 Calibration oraz Q4 Action.

Q4 Power to pełny i spójny system umożliwiający rejestrację składników, prowadzenie raportów dotyczących wydatków oraz wydajności w celu planowania pracy prewencyjnej, instrukcji oraz planowania efektywnej pracy, wykonania i analizy.

Power-X to aplikacja CMMS przeznaczona dla intranetu lub Internetu jako system pracujący samodzielnie oraz równoległe z biurkowym systemem Power lub jest użytkowany w hostowanym systemie ASP.

Q4 Power Safety jest pełnym i spójnym systemem kontroli w zakresie zabezpieczeń, zezwoleń, blokad oraz znaczników/wyróżników, umożliwiający sprawowanie kontroli nad bezpieczeństwem prac dotyczących konserwacji oraz personelu obsługującego urządzenia. Jest on przeznaczony do użytkowania w charakterze autonomicznego systemu dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa Pracy, a jednocześnie jest całkowicie integrowalny z systemem Poleceń Wykonania Robót w ramach Q4 Power.

Q4 Power Finanse został zaprojektowany do bezproblemowego łączenia systemu z innymi systemami finansowymi, takimi jak SUN, SAP, Oracle, JDEdwards, Peoplesoft, BAAN, SAGE oraz innymi.

Q4 Power Project tworzy plany szablonu projektu oraz przenosi je dynamicznie do Q4 lub tworzy plany pracy Q4 i przenosi je do projektu.

S.U.R. – FBD

FBD (www.fbd.com.pl)

System Utrzymania Ruchu S.U.R. – FBD to rozwiązanie informatyczne przeznaczone dla służb utrzymania ruchu. Jego głównym celem jest automatyzacja prac związanych z: zarządzaniem środkami trwałymi infrastruktury technicznej, prowadzeniem gospodarki remontowej, prowadzeniem przeglądów technicznych i konserwacji maszyn, prowadzeniem gospodarki magazynowej UR, zarządzaniem zamówieniami na materiały i części zamienne, raportowaniem i generowaniem statystyk. Jest to całkowicie polski produkt. Został zbudowany na bazie doświadczeń i potrzeb pracowników działów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych o różnorodnym profilu produkcji. W odróżnieniu od programów lokalizowanych z wersji amerykańskich i zachodnioeuropejskich program nie zawiera funkcji, które są w polskich warunkach bezużyteczne. Moduły funkcjonalne systemu: Maszyny i urządzenia, Części zamienne i materiały, Prace bieżące/awaryjne, Prace prewencyjne/planowane, Pracownicy, Magazyny, Firmy współpracujące, Zapytania ofertowe, Zamówienia, Projekty, Raportowanie TPM, Raportowanie finansowe, Statystyki/Wykresy, System ostrzegania, Efektywność produkcji (OEE).

S.U.R. – FBD pozwala odwzorować w bazie danych strukturę firmy w formie drzewa. Poczynając od fabryk, poprzez wydziały, linie produkcyjne, maszyny, elementy aż do części zamiennych. Wyszukiwanie informacji w systemie odbywa się w sposób intuicyjny i wydajny dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów filtrowania i sortowania danych oraz rozbudowanego mechanizmu raportowania.

Pracownik po zalogowaniu się do programu widzi automatycznie wszystkie przypisane dla niego zlecenia na dany dzień lub tydzień. System Ostrzegania pilnuje ważnych dla systemu informacji i uprzedza użytkownika w odpowiednim momencie (stany magazynowe, przeglądy UDT, stany liczników itd). Tworzone „w locie” wykresy Pareto pozwalają na bieżąco oceniać najbardziej zapalne punkty w przedsiębiorstwie. Program występuje w trzech wersjach. Wersja Standard jest wersją podstawową systemu przeznaczoną dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest w pełni funkcjonalnym systemem klasy CMMS. Wersja Light jest wersją okrojoną systemu, który w tym wariancie ma służyć przede wszystkim do zarządzania zleceniami prac bieżących oraz prewencyjnych na maszynach i urządzeniach. Wersja ta nie zawiera modułów: Magazyn, Zarządzanie zapytaniami ofertowymi i zamówieniami oraz Zarządzanie projektami. Wersja Enterprise to wersja dla dużych przedsiębiorstw. Jest oparta na serwerze MS Sql Server 2000. Jest to najwydajniejszy wariant systemu. Wersja ta będzie już przy instalacji zawierała większą liczbę raportów i funkcji wspomagających niż wersja Standard.

Uni-Vers

Digister (http://www.digister.com.pl)

Komputerowy System Zarządzania Obiektami I Urządzeniami Uni- -Vers przeznaczony jest do zarządzania obiektami i urządzeniami w przedsiębiorstwie, ewidencji obiektów i urządzeń, dokumentów, remontów i kontroli okresowych obiektów i urządzeń oraz księgi remontów i kontroli, ewidencji awarii, prowadzenia dokumentacji, wizualizacji, zarządzania robotami związanymi z obiektami i urządzeniami, prowadzenia ksiąg raportowych, analizy kosztów inwestycji i remontów obiektów i urządzeń.

System Uni-Vers stanowi kompleksowy system komputerowy zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstwa. Prowadzi ewidencję awarii urządzeń z uwzględnieniem przyczyn awarii oraz tworzy analizy awaryjności, które przeznaczone są dla służb nadzoru ruchu. W raportach tych system uwzględnia okresy gwarancyjne dla urządzeń – jeżeli przyczyna awarii leży po stronie producenta urządzenia.

Uni-Vers umożliwia przedstawienie obiektów w formie graficznej i poruszanie się w przestrzeni obiektów poprzez wybór tzw. „gorących obszarów” na rysunku obiektu. Możliwe jest również sprzężenie modułu wizualizacji z systemami pomiarowymi parametrów obiektów i urządzeń pracujących w czasie rzeczywistym i bieżąca ich prezentacja na ekranie komputera.

System prowadzi strukturalne, hierarchicznie zorganizowane archiwum dokumentów. Mechanizm wyszukiwawczy umożliwia szybki dostęp do żądanego dokumentu. Zgromadzone dokumenty można powiązać praktycznie z każdą informacją występującą w systemie, np. typami urządzeń, obiektami, urządzeniami, operacjami technologicznymi, procedurami, technologiami, procesami, zleceniami wykonania robót itp.

System stanowi narzędzie planowania i zarządzania robotami wykonywanymi na obiektach i urządzeniach, tworząc modele technologiczne procedur i procesów związanych z inwestycjami, eksploatacją, remontami i likwidacją obiektów i urządzeń. System generuje analizy niezbędne do podejmowania optymalnych decyzji ruchowych i ogranicza koszty eksploatacji i remontów do niezbędnego minimum.

Planowanie robót odbywa się w drodze analizy aktywnych zleceń w oparciu o własne zasoby lub zasoby systemów zintegrowanych. System tworzy imienne zapotrzebowanie na pracowników. Rezerwacje materiałów i plany zakupów materiałów tworzone są na podstawie danych gospodarki materiałowej i kartoteki dostawców.

Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie

Wydawnictwo FORUM (www.e-forum.com.pl)

Od 1 stycznia 2006 r. wszystkie maszyny i urządzenia muszą spełniać wymagania Dyrektywy Narzędziowej. Producenci i użytkownicy muszą zapewnić odpowiedni stan techniczny urządzeń oraz przygotować zupełnie nową dokumentację techniczną. Niedopełnienie powyższych obowiązków w ustawowym terminie będzie pociągało za sobą poważne konsekwencje – począwszy od kar pieniężnych, poprzez wstrzymanie produkcji, aż do zamknięcia zakładu. Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie to oprogramowanie wspierające ewidencję i kontrolę stanu technicznego.

Program pozwala kontrolować stan techniczny urządzeń produkcyjnych w każdym przedsiębiorstwie i umożliwia m.in. bieżące prowadzenie ewidencji maszyn i urządzeń w firmie, sprawne przygotowanie dokumentacji (m.in. protokołu z odbioru technicznego, deklaracji zgodności), ocenę stanu technicznego posiadanych urządzeń produkcyjnych, prowadzenie historii napraw i remontów maszyn w przedsiębiorstwie, kontrolowanie terminów i opracowywanie planów przeglądów każdego urządzenia.

Program złożony jest z 11 modułów realizujących opisy procesów i ewidencję spraw związanych z urządzeniami. Można więc stworzyć kartotekę urządzenia i na bieżąco kontrolować jego stan techniczny. Podstawowym modułem jest Baza maszyn, która ewidencjonuje informacje o urządzeniach. W module Pracownicy umieszczona jest baza pracowników zawiązanych z urządzeniami (obsługa i serwis). W bazie tej umieszcza się informacje o pracowniku, włącznie z jego kwalifikacjami i uprawnieniami. W module Przeglądy rejestruje się informacje związane z przeglądami (zakres przeglądu, wykonane prace, zalecenia i naprawy). Moduł powiadomienia daje możliwość planowania o przypominania terminów dotyczących maszyn i urządzeń.

Program umożliwia także kontrolę kosztów zawiązanych z obsługą parku maszynowego. Każdy moduł umożliwia tworzenie raportów wraz z wydrukiem rejestrów godzin przepracowanych przez urządzenie. Ponadto program zawiera druki niezbędne przy dostosowaniu maszyn do wymogów europejskich (np. poświadczenie zgodności, protokół z odbioru technicznego i deklarację zgodności), a także informację o Dyrektywach Maszynowych.

UR

Tomasz Kurzacz zajmuje się systemami informatycznymi w przedsiębiorstwach.

Autor:

Tomasz Kurzacz