Czy w Polsce będą powstawać biogazownie CAD?

  Firma CEERES planuje budować w Polsce biogazownie CAD i proponuje wprowadzenie do przygotowywanej ustawy o OZE regulacji zapewniających wsparcie dla produkcji biogazu z takich jednostek.

  Scentralizowane zakłady fermentacji beztlenowej (CAD –Centralized Anaerobic Digestion), które są zwane biogazowniami CAD, umożliwiają przetwarzanie wielu różnych odpadów organicznych, łącznie z osadami ściekowymi. Założona przez inwestorów z Wielkiej Brytanii i USA w celu realizacji projektów biogazowych m.in. w Polsce firma CEERES planuje zbudować naszym kraju 20 biogazowni CAD.

  Inwestor wskazuje jednak, że aby biogazownie CAD mogły zacząć powstawać w Polsce to potrzebna jest pewność, że istniejące i projektowane prawo, stworzy do tego warunki. CEERES uważa, że projekt ustawy o OZE z końca lipca 2012 roku stwarza zagrożenie, że producenci biogazu pozyskiwanego z innych źródeł niż produkty rolne, nie będą uwzględnieni w systemie wsparcia, a efektem tego będzie zablokowanie budowy biogazowni CAD.

  W związku z tym CEERES proponuje, żeby w ustawie o OZE uwzględnić biogazownie CAD utylizujące szerokie spektrum substratów. Konkretnie zaś postuluje m.in. wprowadzenie definicji biogazu umożliwiającej wspieranie produkcji wszystkich rodzajów biogazu, a w tym biogazu powstałego z mieszaniny zawierającej osady ściekowe, o których mowa w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. w ilości nie przekraczającej 30 proc. całkowitego wsadu do biogazowni.

  W ocenie CEERES współczynnik korekcyjny dla biogazu pochodzącego z scentralizowanych zakładów fermentacji metanowej mógłby zostać utrzymany na tym samym poziomie jak dla „biogazowni rolniczych”, mimo że koszty inwestycyjne i operacyjne takich biogazowni są wyższe. Firma tłumaczy to tym, że scentralizowane zakłady fermentacji beztlenowej, w odróżnieniu od biogazowni rolniczych, standardowo wyposażone są w instalacje do pasteryzacji i kontroli emisji odorów.

  Źródło: www.wnp.pl