Energetyka prosumencka i rozproszona kierunkiem rozwoju rynku energii w Polsce

  Infovide-Matrix opublikowała „Mapę drogową sieci inteligentnych” dotyczącą wpływu, jakie na sektor energetyczny w najbliższych latach będą miały konieczne inwestycje w obszarze Smart Grids. Raport przedstawia podsumowanie najważniejszych wniosków z konsultacji, przeprowadzonych przez zespół Infovide-Matrix z reprezentantami największych firm energetycznych oraz przedstawicielami URE.

  Najważniejszym wnioskiem w kontekście transformacji sektora energetycznego, powinna być konieczność stworzenia nowego modelu sieci inteligentnej, służącej konkretnym celom społecznym i gospodarczym, w którym najważniejszą rolę będzie odgrywać przede wszystkim odbiorca energii i powiązane z nim usługi.

  Jak wynika z raportu, dzisiaj polityka inwestycyjna, związana z narzędziami Smart Grids, realizowana w tym obszarze przez przedsiębiorstwa energetyczne, jest w większości wypadków prowadzona bardzo ostrożnie. Ważne jest jednak to, że przekonanie przedstawicieli sektora energetycznego, co do wartości, jaką wniesie powstanie inteligentnej sieci energetycznej, wydaje się być czymś oczywistym w kontekście transformacji sektora energetycznego oraz rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.

  Na przeszkodzie realizacji takiego scenariusza stoją przede wszystkim ryzyka związane z zakupem technologii Smart Grids, wynikające z kształtujących się dopiero standardów i pragmatyki regulacyjnej. Drugą barierą jest problem ze skutecznym oszacowaniem opłacalności takich inwestycji. Na opłacalność sieci inteligentnej wpływ mają nowe dla polskiej energetyki modele biznesowe. Wiele z nich bazuje na mechanizmach popytu, wymagających znacznie większej niż dzisiaj świadomości odbiorców końcowych, co do takich kwestii, jak efektywność energetyczna, czy możliwości prosumenckie.

   „W opinii wielu przedstawicieli firm energetycznych powstanie inteligentnej sieci jest nieuchronne, niezależnie od zachęt stwarzanych przez regulatora. Jednak bez takich motywacji (a nawet presji), proces ten potrwać może nawet kilkanaście lat. Dodatkowo, będzie to proces skoncentrowany wyłącznie na korzyściach inwestorów, bez znaczącej systemowej optymalizacji i redystrybucji korzyści. Jeżeli wartość „nowej energetyki” jest realna, to sens ma również wysiłek, by inteligentne sieci zostały upowszechnione szybciej, przy znaczącym wsparciu ze strony regulatora.” – powiedział – Borys Stokalski, Prezes Zarządu Infovide-Matrix S.A.

  Dla powstania sieci inteligentnej konieczny jest skoordynowany wysiłek inwestycyjny dostawców, czyli kompleksowa wymiana liczników, dostosowanie procesów i systemów rozliczeniowych, dostosowanie umów z kontrahentami, a także otwarcie sieci na rozproszone źródła. Jest to zaledwie część inwestycji, jakie czekają dystrybutorów i sprzedawców energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa inwestują jednak tylko tam, gdzie spodziewają się realnego zwrotu z poniesionych nakładów lub tam, gdzie zmusza je do tego prawo.

  Na wykorzystanie sieci inteligentnej nie można patrzeć jedynie przez pryzmat bezpieczeństwa energetycznego, ale jak na rozwój nowej konkurencyjnej energetyki w Polsce. Korzyści z przeprowadzonej z sukcesem transformacji sektora mają szansę odnieść wszyscy uczestnicy tego „ekosystemu”, zarówno przedsiębiorstwa energetyczne, gospodarka, jak również indywidualni odbiorcy. Dlatego właśnie opisana w raporcie „optymalizacja korzyści społecznej”, zdaniem twórców mapy drogowej sieci inteligentnych, jest dzisiaj najważniejszym zadaniem i wyzwaniem dla regulatora.