Innowacyjność polskich przedsiębiorstw

  Źródło: Pixabay

  Przedstawiamy pięć najważniejszych wniosków z badania dotyczącego innowacyjności polskich przedsiębiorstw, przeprowadzonego wśród czytelników magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

  1. Na czele listy innowacje procesowe/technologiczne i produktowe

  W ostatnim roku w ponad 60% zakładów wprowadzone zostały innowacje procesowe/technologiczne (np. zmiany w metodach wytwarzania, w urządzeniach) oraz zmiany produktowe (polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo bądź na wprowadzeniu nowego produktu).

  2. Główne bariery

  Za główne bariery kosztowe uniemożliwiające wprowadzanie innowacji w zakładach zostały uznane: wysoki koszt innowacji (50%), utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania innowacji (30%) oraz wysokie ryzyko związane z wprowadzeniem innowacji (20%). Z kolei główną barierą związaną z brakiem wiedzy jest brak wysoko wykwalifikowanych pracowników (75%), a najważniejszą barierą rynkową – zdominowanie rynku przez konkurentów (50%). Jeśli chodzi o bariery regulacyjne, głównym czynnikiem stojącym na drodze do innowacyjności zakładów są biurokracja i długotrwałe procedury związane z implementacją innowacji (46%).

  3. Technologie zapewniające konkurencyjność firmy

  Zdaniem respondentów technologiami dającymi największą przewagę konkurencyjną są przede wszystkim: automatyzacja z wykorzystaniem pojedynczych maszyn (55%), robotyzacja całościowej linii produkcyjnej (45%) oraz strategia zarządzania produkcją i podażą Just-in-Time (36%). W ciągu minionego roku w przedsiębiorstwach uczestników badania zostały wprowadzone m.in.: automatyzacja z wykorzystaniem pojedynczych maszyn (55%), systemy ERP (36%), robotyzacja całościowej linii produkcyjnej (27%) oraz metodyka Lean Manufacturing (18%).

  4. Poziom innowacyjności

  W opinii respondentów poziom innowacyjności ich przedsiębiorstw na tle innych zakładów działających w branży jest obecnie: przeciętny (38%), wyższy niż przeciętny (28%), wyróżniający się w branży (26%) lub niski (8%). Warto dodać, że w celu zwiększenia innowacyjności w ok. 30% zakładów planowana jest w najbliższym czasie automatyzacja z wykorzystaniem pojedynczych maszyn.

  5. Wsparcie unijne

  W celu zwiększenia innowacyjności firm korzystano w funduszy unijnych w zakładach 54% uczestników badania. W pozostałych przypadkach nie korzystano z tego typu środków finansowych z takich powodów, jak: zbyt skomplikowane procedury (50%), niespełnianie warunków wymaganych w procesie aplikacji oraz brak odpowiednich środków finansowych na wkład własny (34%), a także brak wystarczających informacji na temat dostępnych funduszy (16%).


  40% ankietowanych twierdzi, że główną barierą rynkową hamującą rozwój innowacyjności w przedsiębiorstwie jest niepewność popytu na innowacyjne produkty.

  18% respondentów przyznaje, że w najbliższym czasie planowane jest w ich zakładzie zaimplementowanie systemu ERP.

  1 na 3 osoby uważa, że na drodze do wprowadzania innowacji w zakładach stoją restrykcyjne prawo i regulacje związane z implementacją innowacji.


  Agata Abramczyk