Inter Cars rekordowo kończy III kwartał 2011 r.

  Spółki dystrybucyjne w ramach Grupy Kapitałowej Inter Cars we wrześniu 2011r. odnotowały rekordowy wynik sprzedaży na poziomie 234,9 mln zł. Jest to najwyższa wartość miesięcznych przychodów z dystrybucji części osiągnięta do tej pory przez Grupę.

  Po trzech kwartałach 2011 r. Grupa Kapitałowa Inter Cars osiągnęła łączną sprzedaż wynoszącą 1,98 mld zł. Wynik ten w porównaniu z trzema kwartałami roku ubiegłego jest wyższy o 16,5%.

  – Przychód który osiągnęliśmy w tym miesiącu ma wymiar symboliczny, ponieważ udało nam się ustanowić nowy rekord w całej historii funkcjonowania Spółki. Chciałbym jednak zauważyć, że rezultat ten nie jest efektem lepszego miesiąca spowodowanego sezonowością sprzedaży, tylko jest to wynik konsekwentnego rozwoju Spółki w wielu obszarach jej działania. – mówi Robert Kierzek, Prezes Zarządu Inter Cars SA.

  Coraz większe znaczenie na wyniki Grupy mają dynamicznie rozwijające się spółki zagraniczne. Na koniec trzeciego kwartału ich łączna sprzedaż wyniosła 382 mln zł czyli o 33% więcej niż przed rokiem. Oznacza to, że zagraniczne spółki dystrybucyjne stanowią już blisko 20% przychodów Grupy Kapitałowej IC.

  Wzrosty, które odnotowują nasze spółki dystrybucyjne za granicą, są najlepszym dowodem na to, że strategia naszej ekspansji poza granicami Polski sprawdza się. – komentuje Prezes.

  Sprzedaż Inter Cars w Polsce również rośnie. W rekordowym wrześniu 2011 r. wyniosła ona 178 mln zł, czyli o blisko 15% więcej niż przed rokiem. Trzeci kwartał polska spółka dystrybucyjna zamyka z dynamiką wzrostu na poziomie 13,7%.

  – W osiąganiu pozytywnych rezultatów z pewnością pomaga nam dobra koniunktura na rynku, jednak wciąż rośniemy około dwukrotnie szybciej niż sam rynek, który wedle danych którymi dysponujemy w 2011 r. powinien zwiększyć się o 5%. – mówi Robert Kierzek.

  Prezes Inter Cars zapytany o prognozowany wynik Spółki na zakończenie roku, z ostrożnym optymizmem odpowiada, że dynamika wzrostu powinna utrzymać się na dotychczasowym kilkunastoprocentowym poziomie, podkreśla jednak, że duży wpływ na wynik końcowy może mieć ostatni kwartał 2011 r. Jeśli uda się zrealizować ten plan, tegoroczne przychody Grupy Kapitałowej Inter Cars mogą wynieść 2,8 ml zł.

  www.samar.pl