Jak przeprowadzić bezpieczniejszą, inteligentniejszą i bardziej produktywną procedurę LOTO?

Nieprawidłowe wykonanie mechanicznego lub elektrycznego blokowania/oznaczania (LOTO) może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, łukiem elektrycznym i innych zagrożeń.

Nieprawidłowe wykonanie mechanicznego lub elektrycznego blokowania/oznaczania (LOTO) może prowadzić do porażenia prądem, łukiem elektrycznym i innych zagrożeń. Oprócz ogromnych kar nakładanych przez OSHA za nieprzestrzeganie przepisów, zagrożenia te często powodują utratę czasu pracy, roszczenia odszkodowawcze, trwałą niepełnosprawność i ofiary śmiertelne. Jednym z najwyższych czynników ryzyka związanych z tymi incydentami jest błąd ludzki, dlatego stałe elektryczne urządzenia zabezpieczające (PESD) mogą pomagać w zapewnieniu ochrony osobom pracującym w pobliżu niebezpiecznej energii.

Wskaźnik obecności napięcia LED

Wskaźniki napięcia PESD zapewniają spójne, niezawodne wskazanie obecności napięcia za pomocą diod LED. Gdy sprzęt podłączony do wskaźnika jest wyłączony, diody LED również gasną. Należy jednak zauważyć, że to wskazanie nie jest zgodną metodą weryfikacji braku napięcia. W tym celu wykwalifikowany personel musi wykonać test braku napięcia, który można bezpiecznie przeprowadzić za pomocą naszego bezpiecznego punktu testowego i stacji testowej napięcia.

Wskaźniki napięcia mają na celu pomoc w zachowaniu się w pobliżu napięcia pod napięciem. Dlatego nasze wskaźniki napięcia zapewniają wizualną reprezentację obecności energii, aby złagodzić te zagrożenia. Wskaźniki napięcia PESD są samozasilającymi się, wymienionymi na liście UL i zainstalowanymi na stałe urządzeniami, które wizualnie reprezentują obecność napięcia za pomocą migających lub niemigających, nadmiarowych świateł LED.

Zwykle podłączone na stałe do strony obciążenia zasilacza elektrycznego lub odłącznika, wskaźniki napięcia zapalają się, gdy niebezpieczne napięcie jest obecne w dowolnej fazie. Urządzenia te, zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka, pomagają zapewnić ostateczną zgodność, pomagając wykwalifikowanemu personelowi w zwiększeniu wydajności i zmniejszeniu ryzyka podczas wykonywania mechanicznych zadań LOTO poprzez weryfikację obecności energii.

Bezpieczniejszy brak testów napięcia

Stacja testowa napięcia (VTS) łączy w sobie nasz bezpieczny punkt testowy ze wskaźnikiem napięcia wygodnie umieszczonym w obudowie ochronnej. Gniazda punktu testowego VTS umożliwiają pomiar napięcia AC/DC międzyfazowego lub międzyfazowego do uziemienia. Wskaźniki napięcia serii R-3W z migającymi lub niemigającymi diodami LED wizualnie sygnalizują obecność napięcia. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa w obiekcie, proszę włożyć izolowane sondy miernika z końcówkami .080″ do dowolnych dwóch gniazd punktów testowych, aby dokonać odczytu napięcia za pomocą odpowiednio dobranego sprzętu testowego.

VTS może być podłączony bezpośrednio do źródeł energii, umożliwiając wizualną weryfikację napięcia beznapięciowego i pomiar napięcia AC/DC międzyfazowego lub międzyfazowego poprzez test miernika. Ta kombinacja sztuk pozwala na podłączenie obu PESD w obudowie ochronnej do tego samego źródła, zapewniając kontrolę redundancji dla dodatkowego bezpieczeństwa.

Ten brak testowania napięcia PESD upoważnia wykwalifikowany personel do wykraczania poza minimalną zgodność określoną przez normy NFPA 70E i OSHA. Weryfikacja obecności napięcia jest podświetlana przez diody LED z wbudowanym wskaźnikiem napięcia, podczas gdy element braku testu napięcia, punkt bezpiecznego testu, zapewnia możliwość przeprowadzenia testu za pomocą zaufanych urządzeń pomiarowych.