Koniunktura przemysłowa w grudniu 2011 r.

  Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w grudniu oceniany jest bardziej pesymistycznie niż w listopadzie i analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Wpływają na to negatywne, gorsze niż przed miesiącem oceny dotyczące bieżącego i przyszłego portfela zamówień i produkcji. Odnotowano większe niż w listopadzie trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, odpowiednie przewidywania uległy pogorszeniu w stosunku do formułowanych przed miesiącem – podał Główny Urząd Statystyczny.

  Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w grudniu oceniany jest bardziej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat. Wpływ na to mają negatywne, gorsze niż w listopadzie oceny dotyczące bieżącego i przyszłego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej.

  Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest w grudniu oceniany negatywnie, gorzej niż w listopadzie i w analogicznym miesiącu trzech poprzednich lat. Oceny bieżącej i przyszłej sprzedaży są pesymistyczne, gorsze niż w ubiegłym miesiącu. Utrzymują się negatywne oceny dotyczące bieżącego regulowania zobowiązań finansowych, prognozy wskazują na możliwość pogłębienia problemów w tym zakresie.

  W grudniu w większości badanych sekcji przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny, podobne jak w listopadzie i przed rokiem, formułują jednostki z sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. Najlepsze oceny koniunktury zgłaszają jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa – są one zbliżone do sygnalizowanych w listopadzie, ale mniej korzystne niż przed rokiem. Również pozytywnie oceniają koniunkturę podmioty z sekcji informacja i komunikacja (mniej optymistycznie niż przed miesiącem i przed rokiem) oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (na poziomie zbliżonym do sygnalizowanego przed miesiącem i lepiej niż przed rokiem).

  Przetwórstwo przemysłowe

  W grudniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie minus 7 (w listopadzie minus 4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 20% (w listopadzie odpowiednio 14% i 18% jednostek). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

  Na dalsze ograniczenie portfela zamówień ogółem wpływa bardziej znaczący niż przed miesiącem spadek portfela zarówno krajowego jak i zagranicznego. Oceny bieżącej produkcji są negatywne wobec pozytywnych w listopadzie. Prognozy wskazują na możliwość dalszego ograniczania portfela zamówień i produkcji. Stan zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza poziom uznawany przez przedsiębiorców za odpowiedni do zapotrzebowania. Należności od kontrahentów wzrastają nieco wolniej niż w ubiegłym miesiącu.

  Przedsiębiorcy sygnalizują większe niż w listopadzie opóźnienia w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, prognozy na najbliższe miesiące wskazują na możliwość zwiększenia trudności w tym zakresie. Dyrektorzy planują dalsze redukcje zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć szybciej niż przewidywano przed miesiącem.

  Spadek bieżącego portfela zamówień zgłaszają jednostki wszystkich klas wielkości, największy – jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). Przewidywania w tym zakresie są także negatywne. Najbardziej pesymistyczne są prognozy jednostek małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób).

  Jednostki wszystkich klas wielkości oceniają bieżącą produkcję negatywnie, gorzej niż w listopadzie. Najgorsze oceny w tym zakresie zgłaszają jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). Prognozy produkcji są negatywne, gorsze niż przed miesiącem, szczególnie w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób).

  Największe trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych odnotowywane są w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). Prognozy dotyczące regulowania bieżących zobowiązań finansowych w jednostkach wszystkich klas wielkości są pesymistyczne i gorsze od formułowanych w listopadzie. Szczególnie negatywne przewidywania zgłaszają w jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób).

  W jednostkach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) utrzymuje się nadmierny poziom zapasów wyrobów gotowych. W jednostkach średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) stan zapasów wyrobów gotowych wzrasta do nadmiernego, natomiast w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) jest oceniany jako odpowiedni do zapotrzebowania.

  W jednostkach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) odnotowywany jest szybszy niż w listopadzie wzrost należności, natomiast w podmiotach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) wzrost ten jest wolniejszy niż przed miesiącem.

  Przedsiębiorcy wszystkich klas wielkości planują większe niż przed miesiącem redukcje zatrudnienia. Najbardziej znaczące ograniczenie zatrudnienia przewidywane jest w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób).

  Wzrost cen jest zapowiadany w jednostkach wszystkich klas wielkości, największy w jednostkach średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób).

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie poszczególnych działów przetwórstwa przemysłowego zgłaszają zróżnicowane oceny koniunktury. Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci: wyrobów farmaceutycznych (plus 18 – spadek o 3 punkty), urządzeń elektrycznych (plus 8 – spadek o 7 punktów), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 4 – spadek o 1 punkt), papieru i wyrobów z papieru (plus 4 – wzrost o 2 punkty), maszyn i urządzeń (plus 3 – spadek o 4 punkty). Negatywnie swoją koniunkturę oceniają głównie producenci skór i wyrobów ze skór (minus 21 – spadek o 19 punktów), odzieży (minus 19 – spadek o 5 punktów), wyrobów tekstylnych (minus 18 – spadek o 7 punktów), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (minus 12 – wzrost o 1 punkt), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (minus 11 – spadek o 3 punkty), metali (minus 9 – wzrost o 7 punktów).

  Dalsza część raportu pod adresem: http://www.egospodarka.pl/75349,Koniunktura-przemyslowa-XII-2011,1,39,1.html