Regulamin prenumeraty

Regulamin prenumeraty cyfrowej oraz drukowanej
Wydawnictwa Trade Media International Sp. z o.o.

§ 1. Przedmiot Regulaminu.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady prenumeraty czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Trade Media International Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000536362 (zwane dalej „Wydawcą”), a podmiotem zamawiającym (zwanym dalej „Zamawiającym”).
 2. Regulamin jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej http://www.controlengineering.pl/prenumerata/regulamin lub https://www.utrzymanieruchu.pl/prenumerata/regulamin.
 3. Regulamin dotyczy czasopisma Control Engineering Polska oraz Inżynieria & Utrzymanie Ruchu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogę elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.

§ 2. Rodzaje prenumeraty.

 1. Zamówienie na prenumeraty przyjmowane są na okres 12 miesięcy od daty złożenia zamówienia.
  1. W przypadku prenumeraty cyfrowej od momentu zamówienia subskrypcji
  2. W przypadku prenumeraty drukowanej od momentu zaksięgowania wpłaty
 2. Prenumerata drukowana magazynu Control Engineering Polska obejmuje:
  1. 6 kolejnych numerów magazynu Control Engineering Polska wraz z wydaniami specjalnymi (Integratorzy, Fabryka 4.0 – wydanie letnie, Fabryka 4.0 – wydanie zimowe, Elektryka, Sterowanie Silniki & Napędy, Energia, Bezpieczeństwo),
  2. bezpłatny dostęp online do aktualnych wydań magazynu Control Engineering Polska,
  3. bezpłatny dostęp online do archiwum magazynu Control Engineering Polska,
  4. bezpłatny dostęp online do archiwum wydań specjalnych,
 3. Koszt prenumeraty rocznej (12 miesięcy) magazynu Control Engineering Polska wynosi 100 PLN netto + 8% VAT,
 4. Prenumerata drukowana magazynu Inżynieria & Utrzymanie Ruchu obejmuje:
  1. 6 kolejnych numerów magazynu Inżynieria & Utrzymanie Ruchu wrazz wydaniami specjalnymi (Fabryka 4.0 – wydanie letnie, Fabryka 4.0 – wydanie zimowe, Elektryka, Sterowanie Silniki & Napędy, Energia, Bezpieczeństwo),
  2. bezpłatny dostęp online do aktualnych wydań magazynu Inżynieria & Utrzymanie Ruchu,
  3. bezpłatny dostęp online do archiwum wydań specjalnych.
 5. Koszt prenumeraty rocznej (12 miesięcy) magazynu Inżynieria & Utrzymanie Ruchu wynosi 90 PLN netto + 8% VAT.
 6. Prenumerata drukowana magazynu Control Engineering Polska oraz Inżynieria & Utrzymanie Ruchu obejmuje:
  1. 6 kolejnych numerów magazynu Control Engineering Polska,
  2. 6 kolejnych numerów magazynu Inżynieria & Utrzymanie Ruchu,
  3. 7 wydań specjalnych (Integratorzy, Fabryka 4.0 – wydanie letnie, Fabryka 4.0 – wydanie zimowe, Elektryka, Sterowanie Silniki & Napędy, Energia, Bezpieczeństwo),
  4. bezpłatny dostęp do aktualnych wydań magazynów Control Engineering Polska, Inżynieria & Utrzymanie Ruchu oraz wydań specjalnych,
  5. bezpłatny dostęp online do archiwum wszystkich magazynów oraz wydań specjalnych (Control Engineering Polska, Inżynieria & Utrzymanie Ruchu, MSI, Inteligentny Budynek),
 7. Koszt łączonej prenumeraty rocznej (12 miesięcy) magazynów Control Engineering Polska oraz Inżynieria & Utrzymanie Ruchu wynosi 150 PLN netto + 8% VAT,
 8. W przypadku zamówienia prenumeraty drukowanej subskrypcja cyklicznego newslettera jest obligatoryjna.
 9. Prenumerata cyfrowa magazynu Control Engineering Polska lub Inżynieria & Utrzymanie Ruchu obejmuje bezpłatny dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań magazynów Control Engineering Polska oraz wydań specjalnych.
 10. Prenumerata cyfrowa magazynu Inżynieria & Utrzymanie Ruchu obejmuje bezpłatny dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań magazynów Inżynieria & Utrzymanie Ruchu.
 11. W przypadku zamówienia prenumeraty cyfrowej subskrypcja cyklicznego newslettera jest obligatoryjna.

§ 3. Cennik prenumeraty oraz formy płatności.

 1. Aktualny cennik prenumeraty jest podany na stronie internetowej http://www.controlengineering.pl/prenumerata lub https://www.utrzymanieruchu.pl/prenumerata.
 2. Cennik podlega aktualizacji.
 3. Ceny prenumeraty podawane przy produktach dostępnych na stronie internetowej Wydawcy są cenami wyrażonymi w złotych polskich, w które nie jest wliczony jest podatek. Ceny podawane w na stronie Wydawcy są wiążące w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
 4. Koszt dostawy zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres jest pokrywany przez Wydawcę.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, uwzględniającej koszt wszystkich zamówionych towarów jest przedstawiana Zamawiającemu w ramach składanego zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia złożonego zamówienia.
 6. Zamawiający dokonuje płatności za zamówione przez siebie produkty na konto Wydawcy wskazane na fakturze pro forma.
 7. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie Wydawcy za zamówione produkty w terminie 30 dni od złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 8. Aktualizacja cennika, o której mowa w ust. 2 nie stanowi ani zmiany Regulaminu, ani zmiany umowy wiążącej Zamawiającego z Wydawcą. Zmienione ceny obowiązują Zamawiającego w przypadku zawierania kolejnej umowy w trybie określonym w § 4.

§ 4. Sposób zawarcia umowy.

 1. Zamówienie prenumeraty odbywa się przez Internet w formie umowy o prenumeratęzawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym a Wydawcą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.
 2. W celu otrzymywania prenumeraty wybranego czasopisma, należy dokonać zamówienia prenumeraty w jeden z następujących sposobów, z zastrzeżeniem ustępów od 2 do 6:
  1. e-mailem na adres: pren@trademedia.pl.
  2. poprzez stronę internetową http://www.controlengineering.pl/prenumerata lub https://www.utrzymanieruchu.pl/prenumerata, wypełniając formularz zamówienia.
 3. Składając zamówienie, zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu zakupów i akceptuje jego postanowienia.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Zamawiającego adresu e-mail do komunikacji z Zamawiającym w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie powinno zawierać następujące dane:
  1. nazwa/imię i nazwisko Zamawiającego prenumeratę,
  2. adres siedziby lub adres zamieszkania, stanowisko, wpływa na decyzje zakupowe, rodzaj działalności, branża, liczba zatrudnionych w firmie Zamawiającego,
  3. adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż wskazany wyżej,
  4. w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: numer NIP,
  5. imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu osoby składającej zamówienie (osoby do kontaktu),
  6. w przypadku potrzeby otrzymania faktury VAT, wniosek w tym zakresie.
 6. Po otrzymaniu zamówienia, Wydawca potwierdzi ten fakt za pośrednictwem podanego przez Zamawiającego adresu e-mail.
 7. Po otrzymaniu zapłaty za prenumeratę, Wydawca potwierdzi ten fakt za pośrednictwem podanego przez Zamawiającego adresu e-mail.
 8. Z chwilą potwierdzenie zamówienia przez Wydawcę, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Wydawcą a Zamawiającym.
 9. Prenumerata zostanie wysłana Zamawiającemu po otrzymaniu płatności przez Wydawcę od aktualnego wydania zamawianego magazynu.

§ 5. Faktura VAT.

 1. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Zamawiającego zawarte w zamówieniu, w terminie do 30 dni od daty dokonania wpłaty, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W przypadku konieczności dokonania korekty danych nabywcy wskazanych na fakturze, Zamawiający ma obowiązek wystawienia noty korygującej i przesłania jej na adres Wydawcy podany w § 1 lub drogą mailową na adres prenumerata@trademedia.us.
 3. W wypadku gdy Zamawiający jest przedsiębiorcą lub z innych przyczyn zachodzi obowiązek wystawienia faktury VAT, Wydawca wystawi fakturę VAT niezależnie od wniosku Zamawiającego.

§ 6. Doręczenie.

 1. Zamówione egzemplarze czasopisma Control Engineering Polska lub Inżynieria & Utrzymanie Ruchu wysyłane są Zamawiającemu za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany adres, przesyłką marketingową.

§ 7. Odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z usługą.

 1. W przypadku wystąpienia niezgodności zamówionego egzemplarza czasopisma z umową, Wydawca zobowiązuje się wymienić go na egzemplarz zgodny z umową. W tym przypadku Zamawiający powinien odesłać egzemplarz czasopisma niezgodny z umową na adres Wydawcy określony w § 1., z podaniem przyczyny odesłania i rodzaju niezgodności.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wydawca zobowiązuje się wysłać egzemplarz zgodny z umową w terminie 30 dni od dnia otrzymania egzemplarza niezgodnego.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działania lub zaniechania operatora pocztowego profesjonalnie zajmującego się doręczeniami.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zamawiającego niewłaściwych lub niepełnych danych, o których mowa w § 4. ust. 2.

§ 8. Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące prenumeraty winne być składane pisemnie na adres: Wydawnictwo Trade Media International Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: prenumerata@trademedia.us i powinny zawierać co najmniej następujące elementy:
  1. nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego,
  2. NIP (w przypadku osób prawnych),
  3. siedzibę/adres zamieszkania Zamawiającego oraz adres do korespondencji,
  4. dokładne określenie przedmiotu reklamacji,
  5. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Zamawiającego.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od wpływu reklamacji.
 3. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa powyżej pozostawia się bez rozpoznania, po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego.

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy przez zamawiającego będącego konsumentem.

 1. Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania mu egzemplarza pierwszego numeru czasopisma objętego prenumeratą, pod warunkiem że Zamawiający nie otworzył przesyłki zawierającej czasopismo i odeśle tę przesyłkę w oryginalnym opakowaniu.
 2. W razie skutecznego złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust.1, umowę uważa się za niezawartą, a Zamawiający będący konsumentem zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań.

§ 10. Zmiana Regulaminu.

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie swoich produktów, w szczególności w zakresie ilości, cen, częstotliwości wydawania produktów, okresów prenumeraty, dodawania i wycofywania produktów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Zamawiającego przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Wydawca każdorazowo zawiadomi Zamawiających o zmianach wprowadzanych do Regulaminu poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie w internetowej http://www.controlengineering.pl/prenumerata lub https://www.utrzymanieruchu.pl/prenumerata, a także przesłanie na adres e-mail Zamawiającego zawiadomienia z informacją o dokonanych zmianach.
 3. W wypadku określonym w ust. 1 i 2 Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

§ 11. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych jest Trade Media International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 30, 02-697. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zlecenia na prenumeratę magazynów oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Trade Media International Sp. z o.o.

§ 12. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018.
 2. W razie niezgodności pomiędzy Regulaminem a zawartą umową, wiążąca jest treść umowy.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do niedostarczania za pośrednictwem formularza określonego w § 4. jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.