ORLEN stawia na bezpieczeństwo instalacji produkcyjnych

PKN ORLEN i Urząd Dozoru Technicznego porozumieli się w sprawie wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa technicznego instalacji produkcyjnych eksploatowanych przez Spółkę. Dbałość o niezawodność procesów utrzymania i eksploatacji aktywów produkcyjnych w Płocku pozwoli na stopniowe wydłużanie cyklów międzyremontowych, optymalizację czasu pracy instalacji, a przede wszystkim na minimalizację ryzyka związanego z ich eksploatacją.

Od kilku miesięcy Koncern w porozumieniu z UDT pracuje nad wdrożeniem programu RBI (Risk Based Inspection), opartego o wymagania branżowego amerykańskiego instytutu API (American Petroleum Institute). System oparty jest o wyniki ilościowej analizy ryzyka rozumianego jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i wartości skutków z niego wynikających. Szeroki zespół danych umożliwia precyzyjne zaplanowanie kolejnego terminu i zakresu koniecznego badania technicznego, wskazując urządzenia instalacji, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Dotychczasowa strategia prowadzenia przeglądów i badań instalacji PKN ORLEN wynikała z częstotliwości inspekcji technicznych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) w oparciu o tradycyjne metody badań wynikające z przepisów krajowych wprowadzonych rozporządzeniami Ministra Gospodarki.

Dzisiejsze porozumienie z Urzędem Dozoru Technicznego to kolejny, bardzo istotny krok potwierdzający naszą determinację jeżeli chodzi o dążenie do doskonałości operacyjnej. Nasz partner posiada ogromne kompetencje i doświadczenie w zakresie badań i analiz ryzyka urządzeń technicznych, dlatego nie mam wątpliwości, że wspólne działanie oparte m.in. na wymianie informacji technicznych, testach niezawodności czy szkoleniach, przyczynią się do poprawy kluczowych wskaźników efektywnościowych w obszarze produkcji przy jednoczesnej dbałości o jak najwyższe bezpieczeństwo w warstwie procesowej. – podkreśla Krystian Pater, członek Zarządu PKN ORLEN ds. Produkcji.

Zacieśnienie współpracy z PKN ORLEN w obszarze bezpieczeństwa technicznego to wyraz nowej jakości w relacjach z naszymi kluczowymi klientami, która pozwoli w sposób bardziej świadomy realizować procesy inspekcyjne w firmie. Jestem przekonany, że to kompleksowe podejście, oparte o wymianę doświadczeń inspektorów i pracowników firmy pozwoli na realną analizę potencjalnego ryzyka związanego z eksploatacją instalacji i w konsekwencji spowoduje wzrost efektywności procesów biznesowych Koncernu. – mówi Przemysław Ligenza, Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Podpisane porozumienie poprzedzone było audytem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym na przygotowanych w ramach programu RBI, obiektach produkcyjnych w Zakładzie w Płocku. Weryfikacji poddane zostały kluczowe kategorie wynikające z norm API, między innymi: analiza ryzyka i zagrożeń, zarządzanie zmianami, praktyka bezpiecznej pracy, szkolenia i integralność mechaniczna.

Źródło: ORLEN