Orlen unowocześni płocką elektrociepłownię

    PKN Orlen rozpoczął proces dostosowania zakładowej elektrociepłowni w Płocku do przyszłych wymagań środowiskowych dyrektywy IED (dotycząca emisji przemysłowych) w zakresie emisji dwutlenku siarki (SO2) oraz tlenków azotu (NOX) i pyłów.

    Koncern ogłosił przetarg na zaprojektowanie, montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji instalacji do katalitycznego odazotowania oraz odpylania spalin (SCR + EF). Oddzielny przetarg na instalację odsiarczania spalin (IOS) zostanie ogłoszony w połowie kwietnia. Oba procesy wyboru dostawcy powinny się zakończyć w IV kwartale 2011.

    Wspomniane przetargi są kolejnym elementem realizacji strategii energetycznej PKN Orlen. Przypomnijmy, iż w obecnie prowadzone są prace przygotowawcze projektu budowy elektrowni gazowej we Włocławku. PKN jest na etapie weryfikacji ofert wstępnych na budowę bloku o mocy 400-500 MW. Zakłada się, iż również ten przetarg zostanie sfinalizowany w ostatnim kwartale tego roku.

    Pod koniec ubiegłego roku PKN uzyskał prawomocną decyzję środowiskową, która jest elementem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni.

    EC Płock to największa przemysłowa elektrociepłownia w Polsce.