Poprawa wydajności energetycznej systemu produkcyjnego

Biorąc pod uwagę aktualne warunki rynkowe, główna uwaga osób zarządzających utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwach w coraz większym stopniu skupiona jest na rzeczywistym kształtowaniu się kosztów utrzymania ruchu systemów produkcyjnych w trakcie całego cyklu ich życia oraz odejściu od przeważającego dotąd podejścia ukierunkowanego na redukcję kosztów zaopatrzenia, które mając rzeczywisty około 15-proc. udział w globalnych kosztach, stanowią mniej istotny czynnik kosztowy z punktu widzenia całkowitych kosztów serwisu systemów produkcyjnych. Biorąc pod uwagę, że około 40% kosztów utrzymania ruchu systemu stanowią koszty konserwacji i remontów, należy stwierdzić, iż stanowią one ważny obszar z punktu widzenia możliwości poszukiwania potencjalnych oszczędności. Szczególnie istotne z tego punktu widzenia zagadnienie stanowi możliwość redukcji ilości prac konserwacyjno-remontowych poprzez eliminację zbędnych działań i impulsowe wykonywanie zadań niezbędnych w oparciu o diagnozę rzeczywistego stanu systemu – co w efekcie prowadzi do wykrywania i usuwania defektów systemu bez zbędnych opóźnień, czas naprawy jest ograniczany i tym samym zapewniona jest wysoka jakość realizowanych procesów.

Instalacja, wdrożenie i użytkowanie systemu GFDM jest możliwe bez konieczności obszernego szkolenia pracowników utrzymania ruchu dzięki intuicyjnemu w obsłudze interfejsowi panelu użytkownika i wykorzystywanego oprogramowania

Określenie miejsc nieszczelności w układzie pneumatycznym systemu

Zużycie sprężonego powietrza może być ograniczone dzięki permanentnemu eliminowaniu nieszczelności w układzie pneumatycznym systemu oraz obserwacji trendów ilości zużywanego powietrza w długich odstępach czasowych z jednoczesnym porównywaniem parametrów bieżącego zużycia z wartościami wzorcowymi. Przykładem rozwiązania monitorującego zużycie sprężonego powietrza jest najnowszy system monitoringu energetycznego GFDM firmy Festo. Zawiera ono kompletny pakiet urządzeń i programów przeznaczonych do monitorowania ciągłego. Pozwala na monitorowanie i analizowanie zużycia sprężonego powietrza i w automatyczny sposób gromadzi dane referencyjne w połączeniu z wartościami granicznymi i trendami zużycia. Dzięki temu użytkownik systemu ma możliwość wykrycia wszelkich błędów w odpowiednim czasie i może interweniować, zanim nastąpią jakiekolwiek problemy jakościowe w trakcie realizacji procesu.

System automatycznego monitoringu i analiz zużycia sprężonego powietrza: System Monitoringu Energetycznego GFDM firmy Festo zawiera kompletny zestaw produktów i usług dla potrzeb monitoringu warunków pracy układu pneumatycznego maszyny lub systemu produkcyjnego

System GFDM pozwala na ciągły monitoring ciśnienia, wielkości przepływu oraz zużycia sprężonego powietrza w określonych odstępach czasu w poszczególnych kanałach zasilających układu pneumatycznego maszyny lub systemu i tym samym pozwala na zwiększenie jego wydajności energetycznej. Udoskonalenie maszyny czy systemu nie wymaga żadnej ingerencji w system sterowania. Instalacja, uruchomienie i użytkowanie systemu GFDM jest możliwe bez konieczności obszernego szkolenia pracowników utrzymania ruchu dzięki bardzo intuicyjnemu w obsłudze interfejsowi panelu użytkownika i wykorzystywanego oprogramowania.

Elastyczny monitoring

W zależności od niezbędnego zakresu pomiarowego system monitoringu energetycznego GFDM oparty jest na różnorodnych czujnikach przepływu, czujnikach ciśnienia, sterownikach i narzędziach wizualizacyjnych – zarówno jednostkach sterujących z pulpitem dotykowym dla bezpośredniego zamontowania, jak i oprogramowania wizualizacyjnego i gromadzącego dane diagnostyczne VipWin. Intuicyjne funkcje obsługi systemu sprawiają, że system GFDM jest prosty w obsłudze. Istotną zaletą jest możliwość monitorowania stanu maszyny po zmianie asortymentu produktu końcowego lub cyklu jej działania (do 16 różnych produktów lub cykli technologicznych) – zarówno bezpośrednio przy maszynie, jak i w zdecentralizowany sposób w znacznej odległości, na przykład w biurze. W konsekwencji system monitoringu energetycznego firmy Festo pomaga w odnalezieniu potencjalnych oszczędności, redukcji zużycia sprężonego powietrza oraz zwiększeniu niezawodności realizowanego procesu i efektywnego czasu pracy systemu.

Dodatkowe usługi serwisowe

Poza systemem Festo zapewnia swoim klientom usługi doradcze zarówno w zakresie doboru najbardziej odpowiednich technologicznie rozwiązań dotyczących czujników pomiarowych, jak też dostarcza kompletne systemy maksymalnie dostosowane do ich potrzeb. Eksperci Festo zapewniają wsparcie w zakresie prawidłowego podłączenia elementów systemu monitoringu GFDM do maszyn lub systemu, jak też ustawienia parametrów i optymalizacji konfiguracji systemu. Użytkownicy mogą się również zwrócić do ekspertów Festo, jeżeli zaistnieje potrzeba kontroli funkcjonowania istniejącego systemu lub wymagane są nowe ustawienia parametrów – zawsze wtedy wszelkie niezbędne prace zostaną wykonane bezpośrednio na miejscu, w firmie klienta.

Rozwiązania w zakresie monitorowania ściśle dopasowane do potrzeb klienta

Jeżeli wymagania klienta wychodzą dalej aniżeli zwykły monitoring poziomu zużycia sprężonego powietrza, system może zostać rozbudowany w szerokim zakresie o dodatkowe funkcje i tym samym realizować szerokie spektrum zadań monitorujących. Rozwiązania ukierunkowane na konkretne potrzeby klienta zawierają w tym przypadku na przykład monitoring w cyklach przełączeniowych, cyklach technologicznych czy aplikacje monitoringu podciśnieniowego. Możliwe jest również tworzenie obszernej dokumentacji dotyczącej wartości i kształtowania się poszczególnych parametrów, co jest niezwykle istotne na przykład w przypadku przemysłu farmaceutycznego. Systemy monitoringu warunków pracy systemu są projektowane wówczas na bazie indywidualnych potrzeb klienta i dostosowywane do poszczególnych wymagań m.in. dzięki wykorzystaniu modułowego systemu oprogramowania. Otwarty interfejs OPC jest zaprojektowany tak, by użytkownicy łatwo mogli dokonywać komasacji danych w sposób dostosowany dla indywidualnych potrzeb i wizualizować je w najbardziej pożądany sposób.

Artykuł pod redakcją Arkadiusza Gola