Procedury bezpieczeństwa

  safety bezpieczeństwo

  Zapraszamy do zapoznania się z czterema głównymi wnioskami płynącymi z badania na temat procedur bezpieczeństwa stosowanych w zakładach przemysłowych, przeprowadzonego wśród czytelników magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

  1️⃣ Aż 95% badanych odpowiedziało pozytywnie na pytanie, czy w ich zakładach pracy procedury bezpieczeństwa są wyraźnie komunikowane pracownikom. Jeśli chodzi o sposoby przekazywania informacji dotyczących procedur BHP, wszyscy ankietowani wybrali odpowiedź „podczas szkoleń”. 83% badanych wskazało na przekazywanie tego typu informacji za pośrednictwem pracowników nadzoru. 72% wymieniło plakaty informacyjne, a 67% – informowanie pracowników za pośrednictwem korespondencji wewnętrznej. W połowie zakładów pracownicy są informowani podczas zebrań, a w 17% dzięki dystrybucji ulotek na temat procedur bezpieczeństwa. Najmniej badanych, 11%, wskazało na informowanie za pomocą wewnętrznych gazetek poświęconych BHP.


  95% badanych twierdzi, że w ich zakładzie pracy procedury bezpieczeństwa są komunikowane wyraźnie.

  100% ankietowanych jako sposób komunikowania procedur BHP w ich zakładzie pracy wskazało szkolenia.

  67% pytanych uważa, że w ich zakładzie procedury bezpieczeństwa są wdrażane skutecznie.


  2️⃣ Informacje, jakie są przekazywane pracownikom, to przede wszystkim te dotyczące występujących zagrożeń i związanego z nimi ryzyka zawodowego, a także stosowanych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej (aż 100% wskazań), szczegóły dotyczące wymagań określonych w przepisach prawnych oraz innych, do których przestrzegania przedsiębiorstwo się zobowiązało, w szczególności wymagań określonych w systemie zarządzania BHP (72%) oraz informacje na temat wypadków i chorób zawodowych (72%). Nieco mniej ankietowanych wskazało na przekazywanie wiedzy dotyczącej polityki BHP oraz wynikających z niej celów i planów (61%) oraz tej na temat wyników monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy (61%).

  3️⃣ Skuteczne informowanie o procedurach bezpieczeństwa to bez wątpienia podstawa, ale ważne jest również umiejętne motywowanie pracowników do ich przestrzegania. Zapytani o sposoby zachęcania do przestrzegania procedur BHP w ich zakładzie pracy, badani wskazali na: karanie za postępowanie niezgodne z procedurami bezpieczeństwa (67%); aktywne zaangażowanie pracowników w proces monitorowania przestrzegania procedur bezpieczeństwa i zachęcanie ich do zgłaszania przypadków łamania procedur (61%); dawanie osobistego przykładu przez kierownictwo, polegającego na ścisłym przestrzeganiu przez członków kierownictwa procedur związanych z BHP (56%); zapewnienie systemu nagród (39%); potępianie przez kierownictwo ukrywania problemów, które stwarzają zagrożenie lub wynikają z zagrożeń, a także stwarzanie warunków uniemożliwiających ich ukrywanie (33%); organizowanie zebrań, podczas których są omawiane i rozwiązywane problemy BHP (33%) oraz popieranie przez kierownictwo prowadzenia uczciwych analiz bezpieczeństwa i opieranie się na ich wynikach w inicjowaniu działań korygujących (28%).

  4️⃣ Na pytanie o to, czy zdaniem ankietowanych w ich zakładzie produkcyjnym procedury bezpieczeństwa są wdrażane skutecznie, odpowiedzi twierdzącej udzieliło 67% osób, zaś przeczącej 33%. Pytani o to, co ma największy wpływ na sukces wdrożenia procedur bezpieczeństwa, badani zwrócili uwagę przede wszystkim na aktywne angażowanie pracowników w przestrzeganie procedur i czynienie ich odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i higienę pracy (39%) oraz dobrze przygotowane i ciekawe szkolenia BHP (28%). Po 11% badanych wskazało na konsekwencję we wdrażaniu procedur i dawanie przykładu ze strony kierownictwa, zapewnienie systemu kar i nagród oraz na skuteczną komunikację dotyczącą procedur BHP.