Rosną normy emisji przemysłowych. Potrzebne ogromne inwestycje

  Wymogi Unii Europejskiej dotyczące redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów generują i nadal będą skutkować potrzebą dużych inwestycji w instalacje ochrony środowiska dla energetyki. O rosnących wymaganiach UE w zakresie emisji przemysłowych dla portalu wnp.pl piszą Ewa Steuer, Adam Adamek i Adam Mertas z Energoprojektu-Katowice.

  Blok 460 MW w Elektrownia Łagisza (Tauron). Na pierwszym planie estakada technologiczna. Dalej, licząc od lewej, chłodnia kominowa, kanał spalin, za nim elektrofiltr, a po prawej zbiorniki magazynowe sorbentu. W tle niebieski budynek kotłowni.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), nazywana Dyrektywą IED, została wprowadzona w celu ujednolicenia i uproszczenia istniejących przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej oraz zwiększenia ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.

  Dyrektywa zapewni zintegrowane ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby. Efektem będą jednakowe warunki prowadzenia działalności instalacji przemysłowych w całej Unii Europejskiej.

  Prace nad IED rozpoczęte zostały już w maju 2008 roku na forum Rady i Parlamentu Europejskiego. W czerwcu kolejnego roku Rada Unii Europejskiej przyjęła projekt. Rok 2010 przyniósł zakończenie prac i opublikowanie dyrektywy w Dzienniku Urzędowym UE.

  Następnie rozpoczęto transpozycję dyrektywy do przepisów krajowych; etap ten trwał dwa lata począwszy od roku 2010. Od stycznia 2014 roku wszystkie instalacje istniejące muszą spełniać wymagania nowej dyrektywy, wyjątek stanowią instalacje LCP (Large Combustion Plants).

  Sektory objęte dyrektywą IED mają obowiązek wywiązywania się z założeń dyrektywy już od lipca 2015 roku. Od stycznia 2016 roku nowe standardy obowiązywać będą także dla instalacji LCP.

  Dopiero w styczniu 2024 roku nastąpi zakończenie derogacji dla ciepłownictwa oraz dla instalacji, które zostaną zamknięte przed 01.01.2023 i w latach 2016-2023 nie przepracują więcej, niż 17 500 godzin.

  Dyrektywa IED w sprawie emisji przemysłowych ustanawia nowe normy emisyjne dla instalacji spalania, które otrzymały lub złożyły kompletne dokumenty dla uzyskania pozwolenia przed dniem wejścia dyrektywy w życie – tzw. instalacji istniejących (Załącznik V, Część I) oraz normy emisyjne dla instalacji nowych, które otrzymały lub złożyły kompletny wniosek o pozwolenie po terminie wejścia w życie dyrektywy (Załącznik V, Część 2).

  Istotną zmianą, jaka zostanie wprowadzona do polskiego prawodawstwa w związku z implementacją dyrektywy do rozporządzenia Ministra Środowiska będzie agregacja mocy cieplnych kotłów podłączonych do wspólnego emitora i ustalanie standardów emisyjnych w odniesieniu do zsumowanej mocy źródła emisji – komina.

  Źródło: www.wnp.pl