Wózki pod kontrolą

Niespodziewana awaria lub spadek wydajności wózków widłowych to potencjalne skutki niefrasobliwego gospodarowania danymi dotyczącymi eksploatacji i konserwacji tych aktywów. Zaniechanie gromadzenia i analizy tego rodzaju danych może znacząco się odbić na wynikach przedsiębiorstwa.

Kluczem do zapewnienia optymalnego czasu sprawności i rentowności wózków widłowych jest efektywne gromadzenie danych i zarządzanie nimi. Oto kilka zaleceń mających na celu wykorzystanie danych o eksploatacji i konserwacji wózków widłowych. Wdrożenie opartych na nich procedur przyczynia się do zwiększenia wydajności i czasu bezawaryjnej pracy tych urządzeń.

Określenie wskaźników referencyjnych

Cena zakupu elektrycznego wózka widłowego stanowi zwykle zaledwie około 20% całkowitego kosztu posiadania. Pozostałe 80% przypada na koszty konserwacji oraz wynagrodzenie operatora w okresie eksploatacji wózka.

Na szczęście przy użyciu oprogramowania do śledzenia danych dotyczących konserwacji aktywów kierownicy zakładów mogą ujawnić ukryte czynniki odpowiedzialne za wielkość całkowitego kosztu posiadania. Tego rodzaju oprogramowanie umożliwia generowanie raportów na temat serwisowania floty wózków widłowych. Sprawozdania te można dostosowywać odpowiednio do swoich celów, czy będzie to ocena poszczególnych jednostek, czy też ocena na tle zakładu, regionu czy całego przedsiębiorstwa.

Do dyspozycji kierowników zakładów są m.in. takie wskaźniki, jak koszt godziny pracy poszczególnych wózków. Wartość ta pozwala skupić się na kosztach utrzymania ruchu i różnicach kosztów eksploatacji poszczególnych jednostek w różnych oddziałach przedsiębiorstwa oraz wyznaczyć standardy praktyk konserwacyjnych w całej organizacji.

Jeśli np. pewien wózek, region czy zakład odznaczałby się niespodziewanym wzrostem kosztów konserwacji w porównaniu z resztą floty, kierownik zakładu mógłby zbadać tę anomalię i ujawnić źródłową przyczynę szczególnych wymogów konserwacyjnych. W ten sposób można rozwiązywać problemy odnoszące się do konkretnego magazynu czy wózka widłowego, a tym samym eliminować prace konserwacyjne, które okazałyby się konieczne w przyszłości.

Oprogramowanie śledzące dane z obszaru utrzymania ruchu umożliwia również kierownikom zakładów wypracowanie wskaźników referencyjnych odnoszących się do bieżących czynników wpływających na koszty. Znając czynniki decydujące o aktualnych kosztach operacyjnych, kierownicy mogą wyznaczać cele i stosować wartości referencyjne jako punkty wyjścia do porównań i oceny efektywności wszelkich zmian w procedurach konserwacji wózków widłowych.

Określenie kosztu przeniesienia palety

Posługiwanie się wskaźnikiem kosztu przeniesienia palety to dobry sposób na mierzenie wydajności floty wózków widłowych. Wartość ta informuje przedsiębiorstwo o wielkości bieżących kosztów transportu materiałów, a także pozwala w optymalny sposób zaprojektować magazyn wraz z regałami pod kątem efektywności.

Koszt przeniesienia palety oblicza się, dzieląc koszt jednej godziny eksploatacji wózka widłowego przez liczbę palet przetransportowanych tym wózkiem w ciągu godziny. Liczbę przeniesionych palet można zazwyczaj uzyskać na podstawie danych z systemu gospodarki magazynowej, natomiast godzinowy koszt eksploatacji wózka widłowego uzyskuje się z pomocą systemu do śledzenia danych utrzymania ruchu.

Przykładowo, jeśli koszt jednej godziny eksploatacji wózka widłowego wynosi 2,40 USD, a w trakcie jednej godziny za jego pomocą transportowanych jest 30 palet, koszt przeniesienia jednej palety wynosi 0,08 USD. Jeśli z kolei koszt pracy innego wózka wynosi jedynie 2 USD, ale umożliwia on przeniesienie tylko 20 palet w ciągu godziny, to koszt przeniesienia jednej palety wynosi już 0,10 USD. Na podstawie tych wskaźników kierownik zakładu może zdecydować, czy należy usunąć lub wymienić te wózki, których wydajność odstaje od wskaźników pozostałej części floty.

Opracowanie harmonogramu konserwacji

Według różnych szacunków blisko 10% kosztu posiadania wózka widłowego stanowią ciągłe prace konserwacyjne, mające na celu zapewnienie jego sprawności. Jednakże decydując się na skorzystanie z oferty kompleksowego programu konserwacji o z góry ustalonym, stałym koszcie, przedsiębiorstwa mają szansę kontrolować koszty konserwacji swoich wózków widłowych.

W ramach takiego programu wszystkie prace konserwacyjne podlegają wcześniej uzgodnionej miesięcznej opłacie. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skoncentrować wysiłki na podstawowym zakresie swojej działalności, zamiast trwonić energię z powodu kosztów nieoczekiwanych napraw.

Na podstawie oceny historycznych danych odnoszących się do części maszyn i wykonanych prac przedsiębiorstwo – lub jego dostawca wózków widłowych – może zagwarantować, że stała opłata będzie uwzględniać pełny zakres konserwacji, jakiego zwykle wymaga posiadana flota wózków widłowych.

Co więcej, dzięki informacjom na temat prac konserwacyjnych, których wartość przekroczyła ustaloną opłatę, kierownikowi zakładu łatwiej będzie wykryć okoliczności skutkujące nieoczekiwanymi potrzebami konserwacyjnymi, które mogą wykraczać poza zakres umowy o kompleksowy program konserwacji.

Analiza zakłóceń

Analiza zakłóceń występujących w magazynie czy centrum dystrybucyjnym to użyteczne narzędzie w rękach kierowników nastawionych na działania prewencyjne. Ułatwia ona nadzór nad flotą wózków widłowych oraz kontrolę ich prawidłowej eksploatacji.

Kierownicy magazynów i działów serwisowych mogą skorzystać z modułu alarmów czasu rzeczywistego – składnika systemu optymalizacji floty – którego zadaniem będzie informowanie o wystąpieniu nowych zakłóceń czy innych znaczących zdarzeń w czasie pracy wózka.

Moduł ten umożliwia szybką identyfikację problemów operacyjnych, jak również określenie, czy większe narażenie na zakłócenia wynika na przykład z konstrukcji instalacji magazynowych. Na podstawie analizy zakłóceń kierownicy zakładów mogą wdrażać zmiany, które przyczynią się do ograniczenia kosztów wynikłych z uszkodzenia wózków widłowych, regałów lub produktów.

Dostosowanie wielkości floty do potrzeb

W przeciętnym przedsiębiorstwie eksploatuje się 10–20% więcej wózków widłowych, niż jest to konieczne. Optymalizacja liczby i parametrów wykorzystywanych wózków może zaowocować znacznymi oszczędnościami zarówno pod względem nakładów finansowych, jak i kosztów pracy.

Cennych informacji dostarcza śledzenie liczby wózków wykorzystywanych w danym okresie, a także czasu przeznaczanego na transport poziomy oraz operacje podnoszenia i opuszczania ładunku.

Jeśli na przykład wózki widłowe wysokiego składowania są przez długi czas używane w obszarze przeładunkowym w celu przenoszenia palet albo służą do transportowania produktów z jednej części zakładu do drugiej, być może warto byłoby zastąpić kilka z nich wózkami paletowymi, które w tych zastosowaniach okazują się dużo bardziej rentowne.

Narzędzia do gromadzenia danych

System optymalizacji floty ze zintegrowanym modułem obsługi wózków widłowych jest w stanie w czasie rzeczywistym pozyskiwać kompletne i precyzyjne informacje o posiadanej flocie.

Jednakże w przypadku firm, które nie dysponują systemem optymalizacji floty, w celu gromadzenia danych można oprzeć się na obserwacji floty, analizie faktur za usługi konserwacji lub konsultacji z dostawcą wózków widłowych, świadczącym także usługi w tej dziedzinie.

Niezależnie od sposobu pozyskiwania informacji przeznaczenie czasu na ich ocenę zaowocuje lepszym wyobrażeniem o źródłach kosztów i możliwych do wdrożenia praktykach ukierunkowanych na zwiększenie efektywności i wydajności. Regularne kontrolowanie danych i całościowe zrozumienie źródeł kosztów związanych z posiadaniem i eksploatacją wózków widłowych to sprawdzone elementy sprawnego zarządzania flotą.

Joseph LaFergola jest kierownikiem działu rozwiązań biznesowych i informatycznych w firmie The Raymond Corporation. Odpowiada za pracę zespołów wsparcia technicznego i analiz realizowanych przez tę firmę programów zarządzania flotą.

Artykuł pod redakcją Michała Andrzejczaka

Autor: Joe LaFergola