Wpływ systemu zarządzania cyklem życia zasobów na transformację przedsiębiorstwa

Stephan Clambaneva, dyrektor do spraw marketingu w sektorze rozwiązań ALM w IBM.

Dochód z działalności firmy jest wynikiem jej efektywności produkcyjnej. Pomimo świadomości tego faktu, dane produkcyjne, operacyjne, UR, projektowe oraz marketingowe, które są niezbędne do podejmowania decyzji biznesowych, nie są dobrze zintegrowane z istniejącymi w firmie procesami i aplikacjami. Producenci, którzy muszą utrzymać zakłady produkcyjne, mają strategię określaną mianem zarządzania cyklem życia zasobów (Asset Lifecycle Management – ALM) lub też zarządzaniem cyklem życia procesu (Process Lifecycle Management – PLM). Skrót ALM można określić trzema terminami: integracja, ponowne wykorzystanie oraz udostępnianie. 

Korzyści dla firmy oraz zwrot z inwestycji ROI wynikających z ALM można sprowadzić do pięciu kategorii: 

 • wynikające z projektu oszczędności kapitałowe,  
 • oszczędności kosztów produkcji,  
 • oszczędności w sferze IT,  
 • usprawnienia organizacyjne, 
 • wzrost przychodów.  

Udostępnianie wiedzy 

Należy skupić się na krótko- i długoterminowych skutkach codziennie podejmowanych decyzji, zmienić sposób integracji i współpracy w obrębie łańcucha wartości. Podczas trwania projektu, niezależnie, czy mamy do czynienia z tworzeniem nowych zasobów, czy też rozbudową istniejącego zakładu, wszystkie osoby zaangażowane w ten proces muszą udostępniać, wychwytywać, gromadzić, wykorzystywać oraz wspomagać rozwiązania sprzyjające wydajności swojej i innych. Bez procesu gromadzenia danych, za każdym razem, gdy pracownik przechodzi na emeryturę lub odchodzi z firmy, wraz z nim odchodzi jakaś część wiedzy. 

Obecnie duży nacisk kładzie się na roczne wydatki kapitałowe, przeznaczone na zwiększenie zasobów oraz zakup nowego sprzętu. Jednakże nie to powinno stanowić główny obszar zainteresowań. Aby wprowadzić skuteczne i znaczące zmiany, należy skupić się na sposobie

realizacji krytycznych procesów, ich optymalizacji oraz doskonaleniu poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Nie ma znaczenia, czy procesy te obejmują przekazywanie informacji, obsługę maszyn i urządzeń, ich monitorowanie, konserwację czy też procesy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników oraz ochroną środowiska. Bieżące niedoskonałości w działaniu firmy są najlepiej widoczne na przykładach jednostek organizacyjnych, w których powstały technologiczne i procesowe silosy (bariery, zastoje), a także wyizolowane „wyspy” wydajności. ALM zapewnia grupom projektowym wieloaspektowe podejście do pracy jako jednostki zintegrowanej z dostawcami, partnerami i klientami. Wiedza na temat procesów firmy oraz produktów jest udostępniana począwszy od etapu koncepcji, poprzez jej opracowanie, produkcję, aż do jej zakończenia. 

Strategia działań długoterminowych jest motywowana czterema głównymi czynnikami napędzającymi działalność firmy, takimi jak: czynniki ekonomiczne, siła robocza, technologia oraz naciski na globalizację działalności firmy. 

Działalność prowadzona w postaci zintegrowanej jednostki współpracującej w obrębie łańcucha wartości zwiększa skuteczność komunikacji, skraca czas trwania cykli oraz wykonywania poprawek, poprawia realizację projektów a w końcu redukuje wydatki na pracę i konserwację w czasie całego cyklu życia maszyn i urządzeń produkcyjnych. Takie są właśnie niektóre z celów wytyczonych przez wielkich dzisiejszego przemysłu jako główne filary ALM. 

 

Projekty — oszczędności kapitałowe 

Umożliwiając współpracę oraz przepływ informacji pomiędzy podwykonawcami, dostawcami oraz właścicielami/operatorami na wszystkich etapach realizacji projektów kapitałowych, począwszy od ich opracowania (akceptacja, projekt, konstruowanie) do przekazania i przyjęcia do użytkowania, ALM może zredukować ich koszt o 5 –15% oraz czas ich konstruowania o 10 – 20%. Można również udoskonalić jakość projektów o 5 –30% przez zapewnienie zastosowania i wykorzystania najlepszych praktyk na etapach projektowania i konstruowania. 

Korzyści te uzyskuje się przez:

 • wykorzystywanie i łączenie dostępnych zasobów oraz specyfikacji z nadającymi się do wielokrotnego użycia, rutynowymi, zautomatyzowanymi procesami; 
 • redukcję przeróbek oraz niepowtarzanie prac przez zapewnienie ogólnozakładowego dostępu do funkcjonujących w czasie rzeczywistym wirtualnych bibliotek kapitału intelektualnego, wspólnych dóbr zasobów oraz specyfikacji;  
 • redukcję zbędnych wydatków przez zapewnienie synchronicznej przejrzystości projektów i koordynacji wszystkich stron biorących w nich udział.  

Oszczędności kosztów produkcyjnych 

ALM może w znacznym stopniu przyczynić się do redukcji kosztów produkcyjnych dzięki zintegrowaniu systemów produkcyjnych z aplikacjami firmowymi oraz zapewnieniu stabilnej współpracy, ze wskazaniem na osoby odpowiedzialne, w obrębie poszczególnych działów i między wydziałami. ALM może w lepszy sposób dostosować możliwości produkcyjne do celów firmy przez stworzenie spójnych powiązań, przejrzystość systemu oraz współpracę pomiędzy działami planowania produkcji, produkcji, sprzedaży oraz zarządzania. Wynikające z tego oszczędności i redukcja kosztów mogą usprawnić planowanie o 60 – 90%; zwiększyć wskaźnik dobrego wykonania produktu za pierwszym razem (Right-First-Time – RFT) o 50 – 70% oraz zredukować koszty UR (utrzymania ruchu) o 20 – 40%.

Użytkownicy końcowi mogą oczekiwać znacznych korzyści, poczynając od ograniczenia nieplanowanych przestojów poprzez udoskonalenie podejmowania decyzji dotyczących konserwacji prognozowanej i zapobiegawczej, aż do ograniczenia czasu przeznaczonego na naprawy i wymiany. Poprawiona również zostanie wydajność produkcyjna dzięki lepszemu planowaniu i sprawniejszemu podejmowaniu decyzji dotyczących nadzorowania procesów.   

Oszczędności w dziedzinie IT 

Integracja złożonych i różnorodnych systemów oraz infrastruktury IT może być bardzo czasochłonna i kosztowna. Jednakże dostępne są technologie pozwalające na złagodzenie obu tych problemów. ALM zostało zaprojektowane w celu umożliwienia integracji (często również konsolidacji) istniejących w firmach systemów i infrastruktury IT. Osiągnięte w ten sposób oszczędności mogą wynosić 30 – 60% dla integracji, a dalsza redukcja kosztów produkcyjnych może osiągnąć poziom 15 – 25%. Podzlecanie prac (outsourcing) oraz opcje związane z realizacją produkcji na żądanie mogą również wygenerować dalsze oszczędności.  

 

Sprawniejsze funkcjonowanie firmy 

ALM skupia się również na doskonaleniu wydajności i właściwym wykorzystaniu dostępnych zasobów ludzkich oraz zasobów fizycznych. Jest to szczególnie ważne w świetle zjawiska „starzenia się siły roboczej” w przemyśle oraz redukcji zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat.

ALM zapewnia możliwości udostępniania wiedzy na płaszczyźnie całego przedsiębiorstwa, co ułatwia podejmowanie lepszych decyzji we właściwym czasie:  

 • przez tworzenie stabilnych więzi między wszystkimi systemami w firmie i źródłami danych,  
 • przez zapewnienie wszystkim jednostkom organizacyjnym dostępu do danych,  
 • przez tworzenie dynamicznie współpracującego środowiska dla dobra całej firmy. 

Zwiększony przychód 

Wszystko, co zostało omówione do tej pory, pozwala na udoskonalenie czasu reakcji oraz zdolności firmy do lepszego zaspokajania potrzeb klientów. Ustalenie zasad współpracy wewnątrz- i międzywydziałowej w przedsiębiorstwie oraz sprawny przepływ informacji (dzielenie się wiedzą) sprawia, że współpraca klientów z przedsiębiorstwem jest bardziej owocna. Efektem jest wzrost przychodów firmy, chociaż jak zawsze przeprowadzenie bezpośredniej korelacji przyczynowo-skutkowej w zakresie generowania przychodów bywa trudne. Czy dane przedsiębiorstwo zawdzięcza wzrost generowanych przychodów ALM, jest kwestią dyskusyjną. Jednakże niewątpliwie ALM pozytywnie wpływa na wzrost przychodów.

ALM można źle zastosować, co spowoduje, że będzie kolejnym przedsięwzięciem konsultingowym, które ciągnie się latami, pochłaniając po drodze miliony dolarów. Od samego początku należy skupić się na planie zasadniczym i budować strukturę, która musi być wdrożona. Kiedy te dwa elementy są właściwie wykonane oraz zaakceptowane przez dyrektorów zarządzających (CEO), trzeba określić mały, jasno zdefiniowany wzór koncepcji i wytyczyć cele dla poszczególnych etapów. Trzeba również wyznaczyć zwrot z inwestycji (ROI). Dopiero wtedy można krok po kroku wypełniać mapę strategiczną, zaznaczając kolejne etapy realizacji wytyczonych wcześniej celów. 

Najbardziej zalecane jest wspomniane wcześniej oszacowanie głównych usług oraz przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych. Następnie należy rozpocząć od konkretnej aplikacji i rozszerzać obszar działalności na zewnątrz. Trzecie podejście to rozpoczęcie od środków programowo-sprzętowych, stanowiące szkielet wdrażania całości ALM. 

„Strategie PLM/ALM należy połączyć z podejściem do klienta, zarządzaniem produktami i projektem oraz aplikacjami formulacji. Rozpoczynanie od aplikacji jako sposobu na promowanie doskonalenia działalności firmy jest słuszne, ale wyborów należy dokonywać tak, aby wspierały podstawową strategię PLM” – stwierdzają Shawn Fitzgerald i Kevin O’Marah z AMR Research w opracowaniu „PLM dla przemysłu chemicznego”. 

ALM jest strategią wykorzystującą istniejące produkty do integrowania systemów firmy i źródeł danych w celu utworzenia opartej na współdziałaniu infrastruktury, pozwalającej na skuteczne zarządzanie zasobami zarówno fizycznymi, jak i ludzkimi. ALM umożliwia integrację wewnątrz- i międzywydziałową w obrębie możliwości i technologii przedsiębiorstwa, łącząc dane istniejące w obrębie systemów z procesami firmy i aplikacjami oraz udostępniając je w postaci „informacji” odpowiednim osobom w firmie, we właściwym czasie oraz w bezpiecznym, odpowiednim formacie. 

Dostawcy oferują cały zakres kompletnych aplikacji oraz usług ALM. Aby zdecydować, jakie zasadnicze zmiany należy wprowadzić, by usprawnić efektywność firmy, a następnie realizować rozwiązania organizacyjne, procesowe i technologiczne, należy współpracować z dostawcą. Niektóre oferty pochodzące od bardziej zaawansowanych dostawców, obejmują narzędzia do oceny procesów, modele kalkulacji zwrotu z inwestycji (ROI), diagnostykę problematycznych obszarów, mapowanie rozwiązań, usługi konsultingowe, współpracę programową, integrację technologiczną oraz usługi związane ze szkoleniem i wdrażaniem. 

 

Stephan Clambaneva jest menedżerem do spraw marketingu w IBM, w sektorze rozwiązań Zarządzania Cyklem Życia Zasobów. Wcześniej był konsultantem PLM dla IBM w dziale globalnych usług konsultingowych z zakresu inżynierii.

Autor: Stephan Clambaneva