Zarządzanie przedsiębiorstwem

Normy w przemyśle procesowym

Wszystkie firmy produkcyjne znajdują się pod presją zwiększania wydajności, elastyczności i redukcji kosztów zarówno dla bieżących produktów i procesów, jak i dla nowych przedsięwzięć. ISA-SP88 i ISA-SP95 są tylko dwiema z wielu istniejących norm stosowanych w przemyśle, które pomagają w rozwoju wszelkich rozwiązań i usuwają bariery pomiędzy różnymi systemami.

Seria norm ISA-88 pozwoliła na opisanie aplikacji procesowych, używając wspólnego języka. Ułatwiło to przepływ informacji pomiędzy użytkownikami, konsultantami i dostawcami. Normy te określają wskazówki, struktury oraz precyzują wspólny język w celu właściwego definiowania procesów seryjnych. Seria ISA-88, przyjęta i wykorzystywana coraz szerzej w przemyśle produkcyjnym, przechodzi obecnie proces weryfikacji i udoskonalenia, aby ułatwić ich implementację w aplikacjach seryjnych oraz innych.

Seria norm ISA-95, zastosowana do integracji systemów w danym przedsiębiorstwie, pomaga zredukować ryzyko, koszty i błędy dotyczące wdrażania poszczególnych systemów przedsiębiorstwa i systemów operacyjnych związanych z produkcją, tak by można było je łatwo zintegrować. Normy te mogą być również użyte do ułatwienia wdrażania nowych produktów. 

Współpraca ISA-88 i ISA-95

Pomimo tego, że ISA-88 i ISA-95 uzupełniają się wzajemnie, dwa komitety postanowiły utworzyć grupę roboczą, która miałaby ocenić pokrywające się obszary tych norm i dostarczyć użytkownikom dodatkowych wskazówek.

Struktura ISA-88 może być postrzegana jako norma dla inżynierów zajmujących się organizacją i zarządzaniem procesami w produkcji seryjnej. ISA-95 wybiega dalej, umożliwiając użytkownikom koordynację działania urządzeń produkcyjnych, uwzględniając jednocześnie poszczególne procesy. – ISA-95 przewy ższa ISA-88 w tym znaczeniu, że wskazuje, który proces należy uruchomić, kiedy go uruchomić i jak skoordynować procesy produkcji – twierdzi Dennis Brandl, prezes rady nadzorczej BR&L Consulting i ISA-SP88.

Duża liczba firm produkcyjnych działa na zasadzie mieszanego lub hybrydowego modelu produkcji. Podczas gdy ISA-88 odnosi się do produkcji seryjnej, to ISA-95, wybierając koncepcję ISA-88, rozpowszechniło ją na obszary produkcji potokowej i dyskretnej. – Normy te wspomagają i uzupełniają się wzajemnie, aby właściwie zdefi niować najlepszy system dla mieszanego modelu produkcji. ISA-95 koncentruje się na zintegrowaniu systemów przedsiębiorstwa, a ISA-88 skupia się na obszarze działania automatyki – mówi przewodniczący ISA-SP95 Keith Unger, główny konsultant ds. technologii produkcji w Stone Technologies, Inc.

Współpraca ISA-88 i ISA-95 pozwala na spójność pomiędzy partią materiału, pakowaniem i magazynowaniem. – Wynikiem jest lepsza integracja pomiędzy systemami oprogramowania nadzorującymi produkcję seryjną i MES (ang. Manufacturing Execution System). Obecnie obydwie normy nie integrują się w pełni, jednakże umożliwiają w pojedynczych procesach częściowe zautomatyzowanie przez poszczególnych dostawców – dodaje Brandl.

Najnowsze obszary rozwoju

Komitet ISA-SP88 pracuje nad piątą częścią norm ISA-88. Celem tych prac jest zdefiniowanie metod do stworzenia i rozwoju biblioteki elementów automatyki i sterowania, które mogłyby być wykorzystane i rozprowadzane przez dostawców każdego typu produkcji. Ustalone komponenty będą stanowić podstawę do powszechnie używanych funkcji automatyki, które zachęcają do stosowania modułów oraz definiują wspólne rozwiązania do współpracy komponentów używanych w produkcji seryjnej, ciągłej i dyskretnej.

– ISA-88 sta ła się nie tylko normą zaakceptowaną na całym świecie w dziedzinie systemów sterowania produkcją seryjną, ale znalazła również szerokie zastosowanie w innych obszarach – opowiada Brandl.

Komitet ISA-SP95 zatwierdził właśnie część piątą serii ISA-95 dotyczącą operacji pomiędzy systemami zarządzania i produkcji. Rozszerza ona serię ISA-95 poprzez wyszczególnienie operacji do wspierania modeli obiektowych zdefiniowanych w części pierwszej i drugiej.

Dalszy rozwój norm ISA

Grupa robocza pod nazwą WBF (poprzednio World Batch Forum) zaimplementowała normy ISA-95, opierając się na przemysłowym interfejsie XML łączącym systemy zarządzania i produkcji (B2MML). Wiele firm wdraża na bieżąco projekty, wiążąc swoje systemy zarządzania z systemami produkcji za pomocą implementacji ISA-95 – B2MML.

Komitet ISA-SP95 odgrywa kluczową rolę we współpracy w różnych gałęziach przemysłu, aby nadal rozwijać kierunek precyzujący ogólne modele procesów zachodzących w biznesie pomiędzy systemami zarządzania i systemami wspomagającymi przebieg produkcji.

UR

Artykuł pod redakcją Marka Olszewika

Autor:

Nicholas Sands, specjalista od spraw norm ISA