Zarządzanie zespołem UR

  Źródło: Pexels

  Przedstawiamy pięć głównych wniosków płynących z badania, jakie przeprowadziliśmy wśród czytelników magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu na temat zarządzania zespołem działu utrzymania ruchu.

  1️⃣ W odpowiedzi na pytanie, jakie kompetencje twarde powinna mieć osoba zarządzająca zespołem UR, wszyscy respondenci wskazali na znajomość maszyn i technologii wykorzystywanych w danym przedsiębiorstwie. Jako druga wymieniana była znajomość elektryki, mechaniki, pneumatyki i automatyki (65%), a jako trzecie – doświadczenie na stanowisku związanym z techniczną organizacją procesów produkcyjnych (53%). Badani wskazali również na wykształcenie wyższe techniczne (35%) oraz znajomość języka obcego/języków obcych (18%).

  2️⃣ Jeśli chodzi o kompetencje miękkie, jakimi powinien wykazać się lider działu UR, najwięcej wskazań naszych respondentów miała umiejętność zarządzania zespołem, a także jego tworzenia i rozwijania (94%). Na kolejnych pozycjach znalazły się m.in.: umiejętność pracy pod presją czasu (71%), umiejętność formułowania trafnie wybranych i dobrze określonych celów (59%), wysoko rozwinięte umiejętności analityczne (59%), komunikatywność (59%), zdolności przywódcze (59%), chęć kształcenia się przez całe życie (47%), umiejętność koordynowania wdrażanych projektów (47%) i odporność na stres (47%).

  3️⃣ Respondentom zadaliśmy też pytanie, jakie problemy związane z zarządzaniem czasem zespołu UR dostrzegają w swoim zakładzie pracy. Najwięcej wskazań miały: przeciążanie zespołu i ignorowanie rytmu dnia pracowników (47%), nieprecyzyjnie określone cele (41%) oraz nieefektywny przydział zadań poszczególnym członkom zespołu (41%). Badani wymienili również brak podziału zadań na pilne i mniej pilne (35%) oraz nieskuteczne delegowanie zadań (24%).

  4️⃣ Na pytanie o to, co lider zespołu utrzymania ruchu powinien przede wszystkim egzekwować od pracowników w zakresie pracy ze zgłoszeniami, badani odpowiedzieli, że są to: przygotowanie raportu na temat usunięcia awarii, pomagającego wyciągnąć wnioski na przyszłość (82%), nadawanie zgłoszeniom priorytetów (65%) oraz rejestrowanie zgłoszeń (65%). Według pytanych istotne są również: standaryzacja zgłoszeń, m.in. określenie sposobu ich opisywania i zgłaszania (41%), oraz natychmiastowe zgłaszanie awarii i usterek (35%). W odpowiedzi na pytanie, z czego wynikają problemy w pracy ze zgłoszeniami w zakładach badanych, trzy czwarte (76%) osób odpowiedziało, że z niechęci pracowników do zgłaszania czegokolwiek, a więcej niż jedna trzecia (41%) badanych wskazała na chęć załatwienia sprawy poza kolejką, po koleżeńsku, z pominięciem systemu.

  5️⃣ Dobry lider musi potrafić odpowiednio motywować swój zespół, dlatego spytaliśmy również o to, jak najskuteczniej to robić. Najwięcej odpowiedzi zebrały motywacje finansowe – przyznawanie podwyżek, nagród i premii (88%) oraz oferowanie możliwości rozwoju kompetencji – organizowanie dodatkowych szkoleń, finansowanie kursów językowych (71%). Za dobre sposoby motywowania badani uznali również możliwość uczestniczenia w tworzeniu firmy (35%), skuteczną komunikację – jasno wyrażone oczekiwania w stosunku do pracowników (29%) i „podnoszenie poprzeczki” – zlecanie pracownikowi coraz bardziej wymagających zadań (29%), a także publiczną pochwałę pracownika przy zespole (18%).


  Autor: Anna Strożek