Znaczenie danych w analizie niezawodności: Część druga

Poniższy artykuł stanowi drugą część cyklu poświęconego znaczeniu skutecznego gromadzenia danych o zdarzeniach w analizie niezawodności. Część pierwsza ukazała się w numerze listopadowym.

Większość nowoczesnych zakładów przetwórczych i produkcyjnych stosuje skomputeryzowane systemy zarządzania UR (Computerized Maintenance Management System – CMMS; więcej na temat analizy zwrotu z inwestycji w systemy CMMS w dziale „Oprograwmowanie”) co pomaga w zarządzaniu konserwacją i eksploatacją środkami trwałymi.

 

 • Uzyskanie podstawowych informacji o maszynach i urządzeniach. 
 • Zarządzanie stanami magazynowymi.  
 • Planowanie prac konserwacyjnych i przeglądów.  
 • Historia UR.  
 • Raportowanie UR.

Bardzo ważnym elementem tych systemów jest możliwość dokumentowania historii zdarzeń występujących w procesie UR. Niestety firmy, które stosują system CMMS, nie wykorzystują możliwości tego systemu. Ważne jest wpojenie pracownikom przekonania, że zapisywana będzie cała historia zdarzeń zachodzących w zakładzie, tak aby mogli oni podejmować przemyślane decyzje dotyczące tego, gdzie i jak można wykorzystać cenne zasoby firmy.

Należy wdrożyć dokumentowanie procesów produkcyjnych, co zagwarantuje regularne zbieranie danych o historii zdarzeń. Proces zarządzania pracą UR wymaga zbierania danych z krytycznych zdarzeń na różnych etapach (rys. 1).

 

Etap 1: Zgłoszenie zapotrzebowania  na wykonanie pracy 

Pierwszym etapem procesu UR jest powiadomienie o zaistnieniu potrzeby realizacji zlecenia. Zazwyczaj operator, technik czy inspektor zauważa problem, który wymaga interwencji UR i uruchamia proces zgłoszenia problemu, aby poinformować dział utrzymania ruchu, że zachodzi potrzeba realizacji zlecenia.

Na tym etapie procesu UR konieczne jest określenie kilku istotnych danych, takich jak:  

 • lokalizacja problemu (miejsce wystąpienia problemu),  
 • ID maszyny lub urządzenia,  
 • data zgłoszenia zapotrzebowania,  
 • data wystąpienia awarii,  
 • kody sposobu wykrycia awarii (rutynowa kontrola operatora, inny rodzaj kontroli, itd.),
 • rodzaj zdarzenia (awaria, naprawa, konserwacja okresowa/zapobiegawcza). 

Etap 2: Weryfikacja zgłoszenia 

Po sporządzeniu i udokumentowaniu zlecenia operatorzy i personel UR sprawdzają jego poprawność. Jeśli wystawione zgłoszenie jest bezpodstawne, następuje jego odrzucenie i zakończenie procesu. Jeśli zgłoszenie zostaje uznane za uzasadnione, wystawia się zlecenie obsługi awarii. Na tym etapie konieczne jest wprowadzenie do zlecenia dodatkowych informacji, takich jak:  

 • lokalizacja problemu,  
 • ID maszyny lub urządzenia,  
 • kod działania, 
 • data wystawienia zlecenia obsługi awarii. 

Po wystawieniu i udokumentowaniu zlecenia podejmuje się decyzję dotyczącą planowania jego realizacji. Po przejściu zlecenia przez fazę planowania (jeśli taka jest wymagana), zostaje ono przekazane do działu UR, który wykonuje zlecenie, a po jego zakończeniu oddaje maszynę czy urządzenie do użytkowania. 

Autor: Ken Latino