Zrównoważone Utrzymanie Ruchu: Jak systemy CMMS przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju

Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają uwagę na zrównoważone praktyki w zakresie utrzymania ruchu (UR). Zdają sobie sprawę z korzyści ekonomicznych, ogromnych możliwości rozwoju organizacji pod kątem przyszłościowym, jak i marketingowym czy nawet społecznym. Systemy Computerized Maintenance Management System (CMMS) odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu tych celów, umożliwiając optymalizację zużycia zasobów, zapobieganie awariom i wypadkom czy śledzenie cyklu życia urządzeń. W artykule postaramy się przybliżyć, jak systemy CMMS wspierają zrównoważone utrzymanie ruchu oraz jakie korzyści mogą przynieść przedsiębiorstwom.

Znaczenie zrównoważonego utrzymania ruchu dla współczesnych przedsiębiorstw

Zrównoważone utrzymanie ruchu stało się nieodłącznym elementem strategii rozwoju wielu firm. Oprócz tradycyjnych korzyści ekonomicznych, takich jak redukcja kosztów i zwiększenie wydajności, zrównoważone praktyki utrzymania ruchu przyczyniają się także do ograniczenia negatywnego wpływu działalności przemysłowej na środowisko czy poprawy warunków pracy pracowników.

Problem: Wzrost kosztów operacyjnych i rosnąca konkurencja wymuszają na firmach szukanie efektywnych strategii utrzymania ruchu. Strategie UR mają zapewniać stabilność działalności przedsiębiorstw, ale także minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.

Korzyść: Zastosowanie zrównoważonych praktyk utrzymania ruchu pozwala firmom zmniejszyć koszty operacyjne, zwiększyć wydajność oraz kreować wizerunek jako świadomego ekologicznie przedsiębiorstwa.

Zastosowane rozwiązania CMMS:

 • Minimalizacja zużycia materiałów: Dzięki stosowaniu strategii, takich jak planowanie prewencyjnych przeglądów i konserwacji, firma produkcyjna zredukowała zużycie części zamiennych w ciągu roku.
 • Wykorzystanie technologii ekologicznych: Analiza zużycia energii na podstawie danych bieżących oraz raportów historycznych umożliwiła organizacji optymalizację procesów oraz wdrożenie  nowych, ekonomiczniejszych rozwiązań. Pozwoliło to na obniżenie rachunków za energię.
 • Poprawa wydajności procesów: Dzięki wdrożeniu systemu Lean Manufacturing i ciągłemu doskonaleniu procesów, firma zwiększyła wydajność produkcyjną. Dodatkowo zwiększyło to wydajność oraz komfort pracy pracowników.

Analiza cyklu życia urządzeń w systemie CMMS jako narzędzie optymalizacji zrównoważonego utrzymania ruchu

Systemy CMMS umożliwiają kompleksowe śledzenie cyklu życia urządzeń, obejmujące analizę stanu technicznego, historię konserwacji oraz prognozowane potrzeby napraw. Dzięki temu przedsiębiorstwa mają możliwość podejmowania trafnych decyzji dotyczących działań konserwacyjnych, modernizacyjnych i utylizacyjnych. W oparciu o dane zgromadzone w systemie CMMS, firmy mogą opracować indywidualne strategie dla konkretnych maszyn.  Minimalizuje to ryzyko awarii oraz jednocześnie pozwala na weryfikację parametrów pracy, co prowadzi do zwiększenia efektywności.

Problem: Brak świadomości dotyczącej cyklu życia urządzeń może prowadzić do nadmiernego zużycia zasobów, generowania odpadów oraz częstych i kosztownych napraw.

Korzyść: Analiza cyklu życia urządzeń umożliwia świadome podejmowanie decyzji dotyczących eksploatacji, naprawy i modernizacji maszyn. Przyczynia się zmniejszenia negatywnego zużycia zasobów i minimalizacji odpadów.

Zastosowane rozwiązania CMMS:

 • Zintegrowane zarządzanie danymi: Analiza cyklu życia maszyn i systematyczne monitorowanie ich stanu pozwoliły firmie W uniknąć nadmiernego zużycia części zamiennych i przedwczesnej wymiany urządzeń.
 • Optymalizacja planowania konserwacji: Indywidualne podejście do harmonogramów konserwacji, dostosowane do specyfiki oraz sposobu wykorzystania maszyny pozwoliło firmie W na zmianę czynności wykonywanych w ramach przeglądu oraz wydłużenia czasu między przeglądami. Dzięki temu zmniejszono koszty prewencji bez zwiększania ryzyka awarii.
 • Proaktywne podejście do zarządzania: Wdrażanie polityki proaktywnego zarządzania utrzymaniem ruchu, opartej na analizie danych i rejestrowaniu usterek z poziomu produkcji umożliwiło zwiększenie dostępności technicznej maszyny bez ograniczenia wydajności.

Optymalizacja zużycia zasobów dzięki systemom CMMS

Dzięki systemom CMMS, przedsiębiorstwa zyskują możliwość efektywnego monitorowania i raportować zużycie energii, wody czy innych surowców na podstawie zebranych danych. Dotyczy to również obłożenia pracowników, maszyn czy wykorzystania firm zewnętrznych. Poprzez analizę zgromadzonych danych dotyczących procesów utrzymania ruchu oraz historii działań, menedżerowie mogą trafnie identyfikować obszary, w których istnieje możliwość optymalizacji kosztów. Systemy CMMS ułatwiają również zbieranie informacji zwrotnych bezpośrednio od pracowników.

Problem: Firma X chce zmniejszyć negatywny wpływ przeciążanie na motywacje pracowników oraz zoptymalizować zużycie zasobów takich jak media z powodu rosnących cen. By zrealizować oba cele, firma X zdecydowała się wdrożyć system CMMS.

Korzyść: Wdrożenie systemu CMMS pozwoliło firmie X na lepsze monitorowanie i zarządzanie zużyciem mediów przez dokonanie analiz w systemie raportowym. Analiza dostępności i czasów reakcji pracowników umożliwiły również efektywniejsze angażowanie pracowników. Dzięki temu firma X zmniejszyła koszty oraz poprawiła atmosferę pracy.

Zastosowane rozwiązania CMMS:

 • Monitorowanie zużycia mediów: System CMMS umożliwił firmie X ciągłe monitorowanie zużycia mediów. W ten sposób firma zidentyfikowała obszary nadmiernego zużycia i wprowadziła konieczne  środki zaradcze.
 • Wykorzystanie danych historycznych: Technicy UR korzystający z jednostek  mobilnych wykorzystywali historię awarii oraz dostęp do zapisów ostatnich przeglądów.  W ten sposób dokonywali weryfikacji wprowadzonych  rozwiązań co przyśpieszyło ich pracę i zmniejszyło obłożenie czynnościami.
 • Optymalizacja planowania produkcji: System CMMS umożliwił firmie X lepsze zarządzanie harmonogramem produkcji przez integrację danych dotyczących stanu technicznego urządzeń z planem produkcyjnym. Dzięki temu nie występowały problemy związane z niedostępnościami maszyn w terminach przeglądów

Bezpieczeństwo i zrównoważone utrzymanie ruchu: Zapobieganie awariom i wypadkom

Bezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę w zrównoważonym UR. Dzięki systemom CMMS możliwe jest skuteczne monitorowanie stanu technicznego urządzeń oraz planowanie regularnych przeglądów i konserwacji. To pozwala zapobiegać awariom i wypadkom, minimalizując ryzyko szkód materialnych i ludzkich. Skuteczna prewencja nie tylko zwiększa bezpieczeństwo pracowników i mienia, ale także przyczynia się do wzrostu efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy.

Problem: Wypadki i awarie maszyn nie tylko stwarzają zagrożenie dla pracowników firmy Z, ale także generują koszty związane z przestojami i utratą zaufania klientów.

Korzyść: Skuteczne utrzymanie ruchu, oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju, przyczynia się do zwiększenia świadomości pracowników. Zwiększa poziom bezpieczeństwa, zmniejsza ryzyko wystąpienia zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych.

Zastosowane rozwiązania CMMS:

 • Regularne przeglądy i konserwacja: Wprowadzenie systemu regularnych przeglądów technicznych oraz konserwacji maszyn pozwoliło firmie Z ograniczyć liczbę awarii o 40%.
 • Szkolenia pracowników: Przeprowadzenie cyklicznych szkoleń z bezpieczeństwa pracy, listy kontrolne przed uruchomieniem maszyn oraz dostępności dokumentacji BHP w postaci wyskakujących okien na ekranie tabletu operatora.
 • Udostępnianie i rozpowszechnianie wiedzy: Regularne monitorowanie danych dotyczących aktualności procedur bezpieczeństwa, udostępnienie dokumentacji maszyn oraz katalogów potencjalnych usterek. Daje również możliwość  zgłaszania miejsc potencjalnie niebezpiecznych, zwiększając ogólną świadomość organizacji.

Systemy CMMS są niezbędnym narzędziem w realizacji celów zrównoważonego utrzymania ruchu. Dzięki niezastąpionemu  wsparciu przedsiębiorstwa mogą efektywniej zarządzać zasobami, minimalizować ryzyko awarii i wypadków. Systemy CMMS pełnią kluczową rolę ciągłym dążeniu do doskonalenia praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju. Poprzez minimalizację zużycia materiałów, poprawę bezpieczeństwa pracy i optymalizację cyklu życia urządzeń, firmy mogą nie tylko zwiększyć swoją wydajność. Przyczyniają się w znaczącym stopniu do ochrony środowiska i poprawy warunków życia społeczności lokalnych.