3M Wrocław Fabryką Roku 2018

  Z Anthonym Crawfordem, dyrektorem operacji produkcyjnej 3M w Polsce oraz członkiem zarządu 3M Wrocław i 3M Poland Manufacturing, rozmawia Bohdan Szafrański

  Bohdan Szafrański: Jury konkursu Fabryka Roku 2018 zdecydowało o przyznaniu nagrody głównej w tej edycji wydarzenia firmie 3M Wrocław. Wrocławski zakład koncernu 3M otrzymał również tytuł Fabryki Roku 2018 w kategoriach Bezpieczna fabryka oraz Branża chemiczna i tworzyw sztucznych. Proszę powiedzieć, co wyróżnia zakład 3M we Wrocławiu?

  Anthony Crawford: 3M Superhub we Wrocławiu to jedno z najdynamiczniej rozwijających się centrów produkcyjnych naszej firmy na świecie. W ciągu niespełna 10 lat ulokowano w nim wytwarzanie wielu innowacyjnych i sztandarowych produktów 3M, które są dostarczane naszym klientom praktycznie na wszystkich kontynentach. Rozwój zakładu wiąże się oczywiście z ciągłym udoskonalaniem procesów i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w obszarze automatyzacji czy cyfryzacji. Jednak to, na co szczególnie zwracamy uwagę, to realizowanie we wszystkich aspektach naszej działalności polityki uwzględniającej cele zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu wspieramy naszych partnerów biznesowych w budowaniu innowacyjnych i przyjaznych otoczeniu rozwiązań oraz przyczyniamy się do transferu nowych technologii i know-how.

  Czołowe miejsce wśród wartości firmy zajmują z pewnością bezpieczeństwo pracowników i ochrona środowiska. Szybki wzrost oznacza więcej wyzwań w obszarze rozwoju kultury bezpieczeństwa i szkolenia personelu. Aktywnie inwestujemy w szkolenia pracowników służby BHP i inżynierów, czyniąc z nich ekspertów wspierających swoją wiedzą inne kraje, takie jak Turcja, Rosja, Włochy i RPA.

  W jaki sposób realizują Państwo politykę bezpieczeństwa i ochrony środowiska w firmie 3M?

  W zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zachowaniu dbałości o ochronę środowiska naturalnego ważne są wytyczne korporacyjne obowiązujące we wszystkich zakładach produkcyjnych 3M na świecie. Zasady polityki BHP i środowiska są stosowane wobec wszystkich pracowników i podwykonawców.

  Na czym owa polityka polega?

  Bezpieczny zakład produkcyjny to produktywne miejsce pracy, a odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni i analiza warunków pracy pozwalają na redukcję wysiłku pracowników i poprawę wydajności. Analiza odchyleń procesowych, ocena ryzyka oraz analiza warstw ochrony (layers of protection – LOPA) pomagają zapobiegać wypadkom, zmniejszają występowanie zakłóceń w procesie (w tym awarii), a także redukują koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

  A więc cele związane z bezpieczeństwem w 3M są również wskaźnikami jakości i skuteczności działania zakładów?

  Zgadza się. Firma analizuje wszystkie przyczyny wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i potencjalnych zagrożeń w środowisku pracy. Taka analiza dotyczy absolutnie wszystkich pracowników – etatowych, ale także tymczasowych czy pracowników firm zewnętrznych, realizujących projekty na terenach 3M. Wszystkie wypadki oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe są raportowane w korporacyjnej bazie WIMS, w której nadzorowane jest wykonanie zdefiniowanych powypadkowych akcji prewencyjnych i korygujących. Kierownictwo zakładu jest odpowiedzialne za wykonanie wszystkich działań na czas.

  Na podstawie danych z bazy WIMS globalny zarząd 3M nagradza fabryki, które przepracowały bezpiecznie i bezwypadkowo 2 lata lub 2 mln roboczogodzin. Co więcej, 3M wyróżnia zakłady, które wdrażają najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa, szczególnie doceniając projekty inżynieryjne poprawiające bezpieczeństwo i ergonomię oraz zmniejszające negatywny wpływ prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko naturalne.

  Czy wymagania firmy są sformułowane w postaci jakichś standardów?

  Tak, wewnętrzne wymagania w 3M są zapisane w formie standardów, tzw. Global Health and Safety Plan (GHSP) i Global Environmental Management Self Assessment (GEMSA). Zgodność z nimi jest regularnie audytowana przez międzynarodowy zespół ekspertów. Każdy zakład 3M na świecie tworzy roczny plan EHS i co kwartał raportuje zakres jego realizacji do zarządu korporacji.

  Standardy GHSP i GEMSA wykraczają poza krajowe, a nawet europejskie normy i wymagania. Przykładowo, standard GHSP dotyczący bezpiecznego wyłączania i izolacji maszyn podczas konserwacji (LOTO) został w pełni wdrożony we wszystkich jednostkach 3M w Polsce, by chronić pracowników obsługujących i serwisujących maszyny.

  Kulturę bezpieczeństwa w zakładach 3M w Polsce buduje również system Behavioral Based Safety (BBS), który polega na przeprowadzaniu codziennych indywidualnych rozmów z pracownikami na tematy związane z ich bezpieczeństwem. Celem 3M w Polsce jest podjęcie w ciągu roku co najmniej czterech rozmów z każdym z 3 tys. pracowników po to, by wzmacniać ich pozytywne zachowania, budować świadomość i eliminować ryzyko na poszczególnych stanowiskach pracy.

  W zakładach 3M działa ponadto Grupa Szybkiego Reagowania, składająca się z osób przeszkolonych do szybkiej reakcji w sytuacji zagrożenia (udzielanie pierwszej pomocy, koordynacja ewakuacji, usuwanie wycieków, asekuracja i prowadzenie akcji ratunkowej z przestrzeni zamkniętych i przy pracach na wysokości).

  Czy ważne jest dla Państwa, jak kwestie bezpieczeństwa pracy postrzegają sami pracownicy?

  Jak najbardziej. Kierownictwo zakładów przeprowadza okresowe ankiety w pełni poświęcone bezpieczeństwu na stanowiskach pracy. Wyniki ankiet są szczegółowo analizowane i stanowią podstawę do planowania i podejmowania działań w celu ograniczenia ryzyka i doskonalenia kultury bezpieczeństwa w firmie 3M.

  W tym miejscu chciałbym dodać, że w 3M pracownicy służby BHP nazywani są „inżynierami BHP” (EHS Engineers), ponieważ znaczną część swojej pracy poświęcają zastosowaniu nauki, rozwiązań technicznych usprawniających bezpieczeństwo na stanowiskach pracy. Wszyscy specjaliści BHP zatrudniani w firmie 3M przechodzą specjalistyczne szkolenia z zakresu korporacyjnych wymagań BHP, używanych w firmie narzędzi i technik utrzymywania systemu zarządzania bezpieczeństwem.

  Wspomniał Pan na początku rozmowy, że w 3M Wrocław niezwykle ważny jest zrównoważony rozwój.

  Tak jest. Sztandarowym programem w zakresie zrównoważonego rozwoju 3M jest globalny program 3P – Pollution Prevention Pays (Zapobieganie zanieczyszczeniu się opłaca). Zakłady produkcyjne 3M na całym świecie mają wyznaczone cele z zakresu minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Cele obejmują m.in. ograniczenie zużycia wody, energii i niebezpiecznych substancji chemicznych (np. rozpuszczalników) oraz redukcję odpadów.

  System zarządzania środowiskowego we wszystkich zakładach 3M w Polsce jest zgodny z normą ISO 14001, a zarządzania energią – z normą ISO 50001.

  W 3M stawiamy również na transport zbiorowy i ekologiczne rozwiązania, dlatego uruchomione zostały cztery bezpłatne linie autobusowe dla naszych pracowników. Z linii codziennie korzysta ok. 200 pracowników 3M, co bezpośrednio przekłada się na kilkaset aut mniej dziennie w okolicy naszego zakładu.

  Jaki jest poziom bezpieczeństwa w fabryce we Wrocławiu w porównaniu z innymi fabrykami 3M na świecie?

  W porównaniu z innymi lokalizacjami 3M w Europie znajdujemy się na podobnym poziomie bezpieczeństwa jak Niemcy czy Wielka Brytania oraz wyróżniamy się w zakresie poprawy ergonomii na tle takich krajów, jak Francja czy Włochy. Realizujemy największą liczbę projektów ergonomicznych w Europe i w tej kategorii jesteśmy na drugim miejscu na świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych. Wskaźniki odnoszące się do wdrażania wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem GHSP i środowiskiem GEMSA są wyższe w Polsce niż w innych krajach.

  Czy odnotowali Państwo trudności we wdrażaniu rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa?

  Na pewno przejściowe trudności wystąpiły w okresie wdrażania systemu LOTO. Wynikało to z tego, że z jednej strony nie istnieją żadne krajowe regulacje prawne wymagające blokowania maszyn i ich oznakowania Lock out/Tag out podczas czynności konserwacyjnych i porządkowych. Naszym pracownikom brakowało też wiedzy i zrozumienia tematu.

  Jak poradzili sobie Państwo z tym problemem?

  Pierwszym krokiem, jaki podjęliśmy, było poznanie najlepszych praktyk obowiązujących w innych zakładach 3M na świecie oraz w innych firmach o zasięgu międzynarodowym. Nasze rozwiązanie zostało wypracowane w oparciu o najlepsze wewnętrzne i zewnętrzne praktyki. Na tej podstawie opracowaliśmy lokalny plan działań, zakupiliśmy niezbędny sprzęt, przeprowadziliśmy przegląd maszyn, zrealizowaliśmy kampanię informacyjną obejmującą szkolenia praktyczne z użytkowania sprzętu, filmy szkoleniowe LOTO oraz wydanie kompleksowych, ale krótkich instrukcji LOTO dla każdej z maszyn. Stworzyliśmy ponad 2,5 tys. mapek LOTO dla naszych maszyn i instalacji. Filmy naszego autorstwa dotyczące LOTO zostały przetłumaczone na język angielski, co pozwala nam na dzielenie się najlepszymi praktykami i opracowanymi procedurami z innymi jednostkami 3M na całym świecie.

  A co z podwykonawcami? Wspomniał Pan wcześniej, że ich również dotyczą zasady polityki BHP.

  Firmy podwykonawcze często mają niższą świadomość standardów bezpieczeństwa. Ta sytuacja wymagała od 3M większego zaangażowania się w szczegółowe określenie prac, dodatkowe szkolenia BHP, kontrolę i nadzór pracy podwykonawców.

  Każda firma realizująca pracę w 3M ma przypisanego opiekuna, tzw. DR (designated representative), który pomaga wdrożyć i utrzymać wysokie standardy 3M podczas realizacji prac. Taki opiekun razem z przedstawicielem podwykonawcy jest odpowiedzialny za stworzenie sposobu wykonania i oceny ryzyka dla tej konkretnej pracy. Ponadto DR na bieżąco nadzoruje pracę firmy zewnętrznej w całym zakresie jej obowiązków (m.in. badania lekarskie, szkolenia BHP, uprawnienia, stosowanie substancji chemicznych, wymagane pozwolenia na pracę, stosowanie środków ochrony indywidualnej, odpowiednie zagospodarowanie odpadów). Specjalnie do tego celu stworzono dedykowaną bazę podwykonawców 3M DR, w której uzyskuje się akceptacje kierownictwa na prowadzenie na terenie 3M prac, w tym prac szczególnie niebezpiecznych.

  Źródło: 3M Wrocław

  Czym charakteryzuje się asortyment 3M?

  Produkty 3M, zgodnie z filozofią firmy, poprawiają jakość życia oraz wychodzą naprzeciw największym współczesnym wyzwaniom cywilizacyjnym. Specyfika produktów 3M powoduje, że ich właściwe zastosowanie wymaga wsparcia technicznego oraz prowadzenia aktywnych działań edukacyjnych skierowanych do profesjonalistów z wielu branż – od lekarzy i pielęgniarek po spawaczy i inżynierów branży drogowej. Dlatego w naturalny sposób partnerami 3M są instytuty naukowo-badawcze, stowarzyszenia branżowe i naukowe, eksperci.

  Warte podkreślenia jest również to, że ponad połowa pomysłów na nowe produkty w Europie Środkowo-Wschodniej została wygenerowana przez polski Dział Badań i Rozwoju 3M. Plasuje się on w pierwszej piętnastce pod względem wpływu na rozwój nowych produktów i technologii 3M na świecie.

  Z których produktów wytwarzanych obecnie we Wrocławiu są Państwo szczególnie dumni?

  Wśród przełomowych rozwiązań, które zostały opracowane w Polsce, można wyróżnić m.in. nową generację opatrunków 3M™ Scotchcast™, które zastępują tradycyjny gips mineralny, czy też innowacyjne tarcze ścierne – 3M™ Cubitron™II.

  W fabryce dywizji Personal Safety wytwarzane są produkty ochrony osobistej, takie jak ochronniki słuchu, maski i półmaski wielokrotnego użytku i hełmy ochronne, a także systemy z wymuszonym obiegiem powietrza. Poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie ochrony przed szkodliwym hałasem w miejscu pracy pozwoliły stworzyć firmie 3M unikatową propozycję – ochronniki słuchu 3M™ Peltor seria X, które łączą właściwości tłumienia dźwięków oraz wyjątkowy komfort noszenia. Dodatkowo nauszniki 3M™ Peltor™ seria X mogą być mocowane do większości hełmów ochronnych.

  Punktem wyjścia przy opracowywaniu innego produktu ochrony osobistej – półmaski 3M™ Aura™ 9300+, były doświadczenia użytkowników – pracowników fabryk, którzy często odczuwali dyskomfort, stosując konwencjonalne półmaski. Przy jej tworzeniu zadbano o to, by była nie tylko bezpieczna, ale i wygodna. W tym celu wdrożono innowacyjne technologie, dzięki którym zwiększył się przepływ powietrza przez filtr, co znacznie ułatwia oddychanie, a konstrukcja maski dobrze dopasowuje się do nosa oraz konturów oczu, zapewniając szerokie pole widzenia i ułatwiając korzystanie z okularów.

  Mało kto wie, że włóknina Thinsulate, wykorzystywana do ocieplenia odzieży, jest również obecna w przemyśle motoryzacyjnym i służy do wygłuszenia wnętrz pojazdów. Thinsulate akustyczny to lekki, oddychający i elastyczny materiał, którego mikrowłókna są znacznie cieńsze od większości innych syntetycznych materiałów i dzięki temu mogą zgromadzić więcej powietrza na mniejszej powierzchni, co stanowi doskonałą izolację. Thinsulate akustyczny jest wykorzystywany do wygłuszenia wielu elementów nadwozia samochodu, od drzwi poprzez dach, nadkola, boki karoserii oraz maskę, gdzie pozwala wyeliminować szczególnie uciążliwe hałasy dobiegające z silnika.

  Z kolei płytki Petrifilm™ służą producentom i przetwórcom żywności do kontroli mikrobiologicznej produktów i półproduktów we własnych zakładach. Płytka Petrifilm jest gotowym do pobierania próbek systemem pożywek hodowlanych, zawierającym zmodyfikowane składniki odżywcze, selektory dla wybranego typu bakterii, rozpuszczalny w zimnej wodzie środek żelujący oraz wskaźniki barwne ułatwiające zliczanie kolonii bakteryjnych danego typu.

  W sąsiadującym z 3M Superhub zakładzie produkcji medycznej wytwarzane są produkty marki Viscoplast™ oraz lekkie gipsy Scotchcast™. Viscoplast od wielu lat cieszy się zaufaniem klientów, czego wyrazem są liczne nagrody i wyróżnienia. Plastry i opatrunki marki 3M Viscoplast doskonale przylegają i dopasowują się do skóry, stanowią ochronę przed zanieczyszczeniami, są wodoodporne i oddychające oraz trwałe.

  Jury konkursu Fabryka Roku 2018 doceniło sposób zarządzania i kierowania firmą przez Pana, przyznając Panu wyróżnienie w kategorii CEO Roku. To również wyróżnienie dla samej firmy – producenta innowacyjnych produktów w równie nowoczesnym środowisku produkcyjnym. Czy mógłby Pan uchylić rąbka tajemnicy i przybliżyć naszym czytelnikom, jakie projekty Pan nadzoruje?

  W ramach mojej funkcji nadzoruję działania operacyjne podległych mi zakładów, ale też wdrażam nowe projekty inwestycyjne i optymalizacyjne w różnych obszarach funkcjonowania organizacji. Należy do nich m.in. rozwój obecnych zakładów i nowe inwestycje – kontynuowanie długofalowego rozwoju Superhubu, gdzie celem jest osiągnięcie poziomu 200 mln dolarów inwestycji w ciągu dwóch lat i zwiększenie tym samym potencjału operacji produkcyjnej 3M w Polsce. Kolejnym projektem jest wprowadzanie kompleksowych procesów z zakresu automatyzacji oraz cyfryzacji produkcji, co pozwala na umacnianie podejścia proklienckiego oraz podniesienie gotowości firmy do rozwijania koncepcji Przemysłu 4.0.

  Wśród zrealizowanych projektów mogę wymienić m.in.: wdrażanie, we współpracy z zespołem EHS (BHP), wielu innowacyjnych rozwiązań z zakresu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, co pozwoliło znacznie zredukować wskaźnik wypadków w pracy skutkujących zwolnieniami lekarskimi, a także wdrożenie systemu klasy ERP (Enterprise Resource Planning) w 2017 r. we wszystkich zakładach produkcyjnych 3M w Polsce, które zostało uznane za wzorcowe dla innych lokalizacji 3M na świecie.

  Jakie są plany firmy na najbliższe miesiące w zakresie produkcji i programów bezpieczeństwa?

  Dążymy do zwiększenia wydajności produkcji, automatyzacji procesów oraz lepszego zarządzania danymi, w tym lepszej wizualizacji naszych wskaźników.

  3M w dalszym ciągu będzie rozwijać programy wpływające na podniesienie poziomu kultury bezpieczeństwa oraz na obserwowanie zachowań pracowników (BBS). Globalnie jesteśmy w fazie wdrożeniowej nowego systemu do ewidencjonowania proaktywnych działań ze strony kierownictwa i osób zarządzających na każdym szczeblu organizacji (See & Act). Dzięki tym działaniom każdego dnia chcemy zwiększać poziom bezpieczeństwa w 3M poprzez lepszy nadzór nad zadaniami po wykrytych niezgodnościach.

  Dodatkowo w tym roku skoncentrujemy się na wzmocnieniu analizy zagrożeń procesowych (PHA) przy wykorzystaniu nowej, udoskonalonej i bardziej szczegółowej oceny niezawodności zabezpieczeń procesów wysokiego ryzyka. W ubiegłym roku ukończyliśmy wstępne szkolenie w tym zakresie. Na początek tego roku mamy zaplanowane warsztaty praktyczne w jednej z naszych mniejszych fabryk w Polsce, których wyniki zostaną przeanalizowane wraz z zespołem specjalistów z USA, a następnie wdrożone w pozostałych fabrykach 3M w Polsce.

  Podsumowując, w obszarze poprawy bezpieczeństwa w 3M cały czas dzieje się bardzo wiele, i to z pewnością jest w naszej organizacji stała i niezmienna tendencja.