5 najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego na hali produkcyjnej

Elektryczność jest jednym z wielu zagrożeń bezpieczeństwa w zakładzie. Jest ona wszechobecna i niemal każdy ma do niej dostęp, w związku z czym zagrożenia mogą być szeroko zakrojone, a czasem nawet bagatelizowane. W końcu bez elektryczności zakład nie może działać. Obecność energii elektrycznej stanowi jednak zagrożenie dla bezpieczeństwa.


Informacje na temat bezpieczeństwa elektrycznego

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem elektrycznym występują na terenie zakładu. Ale jak chronić pracowników przed ryzykiem, które jest niezbędne do wykonania pracy?

 

Wdrażając pięć zasad i przestrzegając wymogów OSHA i NFPA, można osiągnąć bezpieczeństwo elektryczne.


Według Administracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA), elektryczność jest jedną z „śmiertelnej czwórki” głównych przyczyn wypadków śmiertelnych w miejscu pracy.

Zagrożenia elektryczne na terenie zakładu są liczne. Porażenie prądem, oparzenia (elektryczne lub termiczne), eksplozje, pożary elektryczne i pośrednie zagrożenia (takie jak upadki) są obecne i stanowią realne zagrożenie dla pracowników. Najczęściej przyczyny wypadków elektrycznych można przypisać niebezpiecznemu sprzętowi z powodu starzenia się, niewłaściwego użytkowania lub wadliwej instalacji; miejscom pracy, które są niebezpieczne ze względu na środowisko; oraz niebezpiecznym praktykom pracy.

Wysiłki podejmowane przez OSHA w ciągu ostatnich 50 lat pomogły zmniejszyć liczbę zgonów i obrażeń pracowników – w tym takich incydentów wynikających z zagrożeń elektrycznych – o ponad 60% w stosunku do tego, co było kiedyś. Mimo to każdego roku w pracy ginie ponad 5000 osób, a kolejne 3,6 miliona doznaje urazów związanych z pracą.

Zamiast postrzegać bezpieczeństwo w miejscu pracy przez pryzmat zachowania pracowników i zgodności z OSHA, wiele organizacji wbudowuje bezpieczeństwo w tkankę kultury swojej firmy i priorytetowo traktuje zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Organizacje te rozumieją rolę, jaką odgrywają w zapewnieniu bezpieczeństwa swoim pracownikom – na hali produkcyjnej i poza nią – i dokonują konkretnych inwestycji w celu wspierania ogólnego zdrowia i bezpieczeństwa swoich zespołów. Przyjęcie tego rodzaju strategii „przede wszystkim ludzie” z bezpieczeństwem na czele pokazuje pracownikom, że ich zdrowie i dobre samopoczucie są traktowane poważnie, a ich pracodawca nie stara się po prostu odhaczyć na liście niezbędnych wymogów regulacyjnych.

Ten poziom zaangażowania może mieć znaczący efekt domina, zwiększając ogólne zaangażowanie pracowników, satysfakcję z pracy i poczucie wspólnoty. Ostatecznie może to pomóc wzmocnić ogólną kulturę organizacji, a biorąc pod uwagę świadomy społecznie sposób myślenia konsumentów w 2023 r., tego typu inicjatywa ma również ważne implikacje zewnętrzne.

Budowanie silnej kultury bezpieczeństwa wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach organizacji. Niezależnie jednak od tego, na jakim etapie znajduje się organizacja w pracy nad budowaniem lepszej kultury bezpieczeństwa, zrozumienie, w jaki sposób chronić pracowników przed zagrożeniami elektrycznymi w hali produkcyjnej, jest czymś, co można zrobić i na czym można budować w przyszłości.

Oto pięć najlepszych praktyk, których natychmiastowe wdrożenie warto rozważyć, aby upewnić się, że wszyscy pracownicy zakładu zmniejszają ryzyko wystąpienia incydentów elektrycznych.

1. Umożliwienie pracownikom bycia Państwa oczami i uszami

Jedną z najprostszych rzeczy do zrobienia w celu zwalczania ryzyka związanego z zagrożeniami elektrycznymi i budowania szerszego programu bezpieczeństwa jest wdrożenie podejścia „znajdź i napraw”. Strategia ta pozwala pracownikom pełnić rolę oczu i uszu na terenie zakładu.

Pierwszym krokiem jest przeszkolenie pracowników w zakresie szczegółów tego, czego szukają, aby mogli zidentyfikować zagrożenia, których inaczej mogliby nie rozpoznać. Następnie należy nakreślić jasną ścieżkę informowania o zagrożeniach i postępowania w przypadku ich zidentyfikowania.

Mentalność „znajdź i napraw” pozwala również pracodawcom zademonstrować swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo. Gdy pracownicy zgłaszają obawy dotyczące zidentyfikowanego zagrożenia, daje to pracodawcy możliwość szybkiego naprawienia problemu i poprawy ogólnego bezpieczeństwa pracy.

Rysunek 1: Energia elektryczna stanowi wyjątkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa, ponieważ jest wykorzystywana do zasilania praktycznie wszystkiego na terenie zakładu. | Dzięki uprzejmości: Wesco

2. Proszę nie zaniedbywać kontroli bezpieczeństwa elektrycznego krytycznego sprzętu

Istnieje kilka czynników związanych ze sprzętem, których należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo hali produkcyjnej:

  • Należy zapewnić stosowanie elektrycznych urządzeń zabezpieczających. W urządzeniach i instalacjach elektrycznych występują usterki wewnętrzne i zewnętrzne, które mogą powodować szkody dla ludzi lub innych urządzeń. „Usterka” to nienormalny stan spowodowany awariami sprzętu, takimi jak transformatory i maszyny wirujące, błędami ludzkimi i warunkami środowiskowymi. Aby uniknąć usterek (zwarć lub przeciążeń), można zastosować obudowy, bezpieczniki, wyłączniki automatyczne i przerywacze obwodu zwarcia doziemnego lub inne elektroniczne urządzenia zabezpieczające, które pomogą zapewnić, że niepotrzebna ilość prądu nie zostanie przepuszczona. Sprzęt i systemy powinny być również uziemione, aby pomóc kontrolować napięcie w przewidywalnych granicach.
  • Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) są nadal w modzie. Według danych amerykańskiego Biura Statystyki Pracy każdego roku dochodzi do ponad 200 wypadków śmiertelnych spowodowanych kontaktem z prądem elektrycznym. Przed zbliżeniem się do urządzeń i instalacji elektrycznych należy upewnić się, że pracownicy posiadają odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Na przykład, odpowiednia odzież chroniąca przed łukiem elektrycznym jest najlepszą formą ochrony podczas wykonywania prac elektrycznych pod napięciem. Bez odpowiedniego stroju – takiego jak ochrona słuchu, osłony twarzy i skórzane obuwie – ryzyko poważnych obrażeń jest wyższe. Jedną z najważniejszych linii obrony, jeśli chodzi o bezpieczeństwo elektryczne, są wyroby gumowe. Wyroby gumowe mogą obejmować rękawice, rękawy, buty, koce, węże i inne. OSHA utrzymuje i egzekwuje sposób wykonywania prac elektrycznych w oparciu o normy wydane przez komitet ASTM F18.
  • Identyfikacja i oznaczanie zagrożeń związanych z maszynami i urządzeniami. Etykiety bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie dla ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach na panelach elektrycznych, podłączonym sprzęcie i otaczających obszarach. Etykiety te zazwyczaj zawierają komunikat bezpieczeństwa z bardziej szczegółowym opisem. Na przykład, może być wiadomo, gdzie może wystąpić wyładowanie łukowe, więc oznakowanie sprzętu odpowiednimi znakami ostrzegawczymi i instrukcjami zmniejsza ryzyko. Wyraźne oznaczenia pomogą łatwo zidentyfikować potencjalne strefy zagrożenia i przygotować pracowników na plan działania w przypadku wystąpienia incydentu.

Oprócz oznaczania potencjalnych zagrożeń, należy upewnić się, że sprzęt mobilny nie jest przechowywany w niebezpiecznym środowisku lub na linii, po której chodzą pracownicy. Proszę upewnić się, że wszystkie przewody znajdują się w chłodnym, suchym miejscu i nie przeszkadzają pracownikom poruszającym się po terenie zakładu.

Rysunek 2: Zagrożenia elektryczne mogą ukrywać się na widoku. Proszę wdrożyć podejście „znajdź i napraw” i pozwolić pracownikom być oczami i uszami zakładu produkcyjnego. | Dzięki uprzejmości: Wesco

3. Należy zatrudniać wyłącznie ekspertów zajmujących się systemami elektrycznymi

Wielu pracowników często robi rzeczy, które wykraczają poza ich konkretny zakres obowiązków lub rolę w duchu pomagania zespołowi lub firmie. Zwykle jest to świetna cecha, z wyjątkiem sytuacji, gdy chodzi o rzeczy, w których współpracownicy nie mają kwalifikacji ze względu na bezpieczeństwo nas samych i innych. Inżynierowie i kierownicy zakładów nie pójdą do osób, które nie są lekarzami na wykonanie „prostych” procedur medycznych; jest ku temu powód. Chociaż ten przykład wydaje się oczywisty, próba wykonania napraw elektrycznych przez pracownika utrzymania ruchu bez kwalifikacji lub certyfikatów elektryka może być równie niebezpieczna.

Słowo „wykwalifikowany” jest inaczej sformułowane w NFPA 70E: Standard for Electrical Safety in the Workplace niż w innych standardach OSHA. Zgodnie z NFPA 70E:

„Wykwalifikowana osoba to taka, która wykazała się umiejętnościami i wiedzą związaną z budową i obsługą sprzętu i instalacji elektrycznych oraz przeszła szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w celu identyfikacji zagrożeń i zmniejszenia związanego z nimi ryzyka”.

W przeciwieństwie do definicji OSHA „wykwalifikowany”, definicja NFPA 70E wyraźnie wymaga, aby dana osoba przeszła szkolenie w zakresie bezpieczeństwa specyficzne dla zagrożeń elektrycznych, z którymi może się spotkać.

Jest to tylko jeden z przykładów, dlaczego pracownicy często zbliżają się zbyt blisko elementów elektrycznych pod napięciem pod pozorem, że są „wykwalifikowani”, aby kontynuować, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest. Proszę pamiętać, że to pracodawca, a nie kurs szkoleniowy lub instruktor, musi wyznaczyć pracownika jako „wykwalifikowanego”. Jasna komunikacja na temat tego, jakie scenariusze są bezpieczne, a jakie nie w odniesieniu do danego systemu elektrycznego, musi być również ustalona z wyprzedzeniem.

Rysunek 3: Należy upewnić się, że sprzęt nie jest przechowywany w niebezpiecznym środowisku lub w obszarze, w którym pracownicy często przebywają wzdłuż hali produkcyjnej. | Dzięki uprzejmości: Wesco

4. Oparcie się na szkoleniach w celu konsekwentnego wzmacniania kultury bezpieczeństwa elektrycznego

OSHA i NFPA 70E wymagają ukończenia odpowiedniego szkolenia w zakresie bezpiecznych praktyk pracy z elektrycznością, blokowania/oznaczania, oceny zagrożenia porażeniem prądem i łukiem elektrycznym oraz analizy zagrożeń związanych z pracą. Szkolenia te nie mogą być postrzegane jako zadania do wykonania. Pracownicy muszą zrozumieć, że szkolenie zapewnia im umiejętności niezbędne do utrzymania bezpiecznego środowiska pracy, ale także do bezpiecznego powrotu do domu.

Dwa konkretne rodzaje ważnych szkoleń obejmują:

  • Szkolenie OSHA: OSHA może nakładać sankcje karne w przypadkach skrajnego zaniedbania ze strony pracodawcy w przypadku obrażeń lub śmierci pracownika. Niedawno operator i sześciu członków kierownictwa młyna kukurydzianego zostało oskarżonych przez federalną ławę przysięgłych – w sprawie dotyczącej eksplozji, w której zginęło pięciu pracowników, a 15 innych zostało rannych – pod dziewięcioma zarzutami, w tym dwoma związanymi z umyślnym naruszeniem federalnych norm bezpieczeństwa w miejscu pracy dotyczących przeładunku zboża. Wdrożenie programu bezpieczeństwa i higieny pracy może pomóc zapewnić, że firma produkcyjna przestrzega obowiązujących przepisów OSHA, aby zapobiec urazom i zgonom oraz zmniejszyć ryzyko kar.
  • Szkolenie w zakresie zagrożenia łukiem elektrycznym: pracownicy elektryczni są narażeni na wiele niebezpieczeństw w pracy, ale niewiele z nich jest bardziej niszczycielskich niż wyładowanie łukowe. To wyzwolenie energii elektrycznej może być gorętsze niż powierzchnia słońca, powodując eksplozję o sile ośmiu lasek dynamitu. Szacuje się, że każdego dnia w Stanach Zjednoczonych dochodzi do 10 incydentów związanych z łukiem elektrycznym, w których ginie więcej niż jedna osoba. Jednak te niepokojące fakty nie zawsze wystarczają, aby przekonać zaangażowane osoby do podjęcia odpowiednich środków ostrożności.

Przed przystąpieniem do rozwiązywania tego problemu w miejscu pracy należy przeprowadzić ocenę ryzyka pod kątem zagrożenia łukiem elektrycznym i porażeniem prądem elektrycznym. Zaleca się przeprowadzanie testów łuku elektrycznego co pięć lat. Wyładowania łukowe zagrażają bezpieczeństwu personelu, a firmom grożą procesy sądowe, grzywny, uszkodzenia sprzętu, przestoje obiektów i utrata produkcji. Proszę zminimalizować ryzyko dzięki proaktywnym szkoleniom i testom.

Aby zaangażować pracowników w te szkolenia, proszę rozważyć przyznanie nagród w zakresie bezpieczeństwa dla poszczególnych lokalizacji w oparciu o aktywność lub temat szkolenia i włączyć powiązane kluczowe wskaźniki wydajności, aby aktywnie zaangażować pracowników i zachęcić ich do uczestnictwa. Nadawanie priorytetów szkoleniom i zachęcanie do nich świadczy o zaangażowaniu firmy w tworzenie kultury bezpieczeństwa.

Postępy w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa dadzą również pracodawcom możliwość tworzenia spójnych kultur bezpieczeństwa w wielu lokalizacjach i zapewnią narzędzia, które poprawią zgodność z przepisami i sprawozdawczość. Wirtualna rzeczywistość, na przykład, ma ogromny potencjał, aby zmienić sposób prowadzenia szkoleń i zmienić doświadczenie szkoleniowe jako całość, czyniąc prowadzenie szkoleń jeszcze bezpieczniejszym. Prowadząc wirtualne szkolenia, pracownicy nie będą narażeni na warunki, w których muszą zostać przeszkoleni, dzięki czemu szkolenie może być prowadzone w bezpiecznym miejscu w interaktywny sposób.

Rysunek 4: Wiele organizacji wbudowuje bezpieczeństwo elektryczne w samą strukturę kultury swojej firmy, ponieważ priorytetowo traktują zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników. | Dzięki uprzejmości: Wesco

5. Nie można przesadzać z informowaniem o bezpieczeństwie elektrycznym

Chociaż wiele firm promuje zaangażowanie w bezpieczeństwo, jeśli temat ten nie jest uwzględniany w bieżących, strategicznych dyskusjach między kluczowymi interesariuszami, to pojęcie zaangażowania może wydawać się puste. Priorytety firmy będą się zmieniać w czasie, a skupienie się na bezpieczeństwie pracowników powinno stanowić podstawową wartość firmy i być integralną częścią każdej dyskusji strategicznej. Obejmuje to wplatanie pojęcia bezpieczeństwa w kluczową komunikację z pracownikami hali produkcyjnej.

Oto kilka przykładów, jak można to zrobić:

  • Zidentyfikować możliwości włączenia aktualizacji związanych z bezpieczeństwem, najlepszych praktyk i zdobytych doświadczeń do wewnętrznego biuletynu lub cotygodniowej komunikacji e-mailowej, aby informować pracowników o nowych wytycznych i podkreślić zaangażowanie firmy w budowanie i podtrzymywanie kultury bezpieczeństwa. Terminowy dostęp do informacji może zwiększyć zasięg i zasięg programów bezpieczeństwa oraz obniżyć ogólne koszty tych programów.
  • Jasność co do istniejących wyzwań w miejscu pracy, z którymi mogą borykać się zespoły. Zaangażowanie pracowników w ten proces pomoże w skutecznym rozwiązywaniu sygnałów ostrzegawczych w sposób terminowy i przemyślany, zapewni szybkie działania naprawcze i pomoże uniknąć wszelkich przyszłych błędów związanych ze znanymi problemami.
  • Wdrożenie narzędzi do zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wykorzystanie danych do ciągłego doskonalenia. Regularne obchody dotyczące bezpieczeństwa we wszystkich lokalizacjach mogą pomóc w dokładniejszym śledzeniu i analizowaniu zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz wyciąganiu wniosków w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom.

W dzisiejszym środowisku biznesowym, w którym globalna konkurencja jest zaciekła, a wykwalifikowana siła robocza stanowi wyzwanie, nie powinno być większego priorytetu niż zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony pracowników. Systemy elektryczne stanowią wyjątkowe zagrożenie, ponieważ są wykorzystywane do zasilania praktycznie wszystkiego na terenie zakładu.

Jednak dzięki wysiłkom całej firmy na rzecz budowania kultury bezpieczeństwa i praktycznego podejścia do szkoleń, sprzętu i personelu, organizacje mogą zapewnić ramy potrzebne do zminimalizowania zagrożeń elektrycznych i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom.


Do rozważenia

W jaki sposób mentalność „znajdź i napraw” może zmobilizować pracowników do identyfikowania zagrożeń bezpieczeństwa elektrycznego, zanim staną się one problematyczne?

 

Dlaczego nie można zaniedbywać kontroli bezpieczeństwa sprzętu?

 

W jaki sposób szkolenia i komunikacja odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu kultury bezpieczeństwa elektrycznego?


Scott Dowell jest starszym wiceprezesem i dyrektorem generalnym ds. przemysłu i CIG w Wesco. Ma ponad 25-letnie doświadczenie i kieruje strategią, realizacją i rozwojem działalności Wesco w zakresie przemysłu, automatyki, instytucji i rządowych użytkowników końcowych w całych Stanach Zjednoczonych.