Badanie rynku: BHP w zakładach produkcyjnych

Przedstawiamy sześć najważniejszych wniosków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcyjnych w Polsce. Zostały one zebrane na podstawie ankiety wypełnionej przez czytelników magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu. 

Źródło: ankieta magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu

1. Poziom bezpieczeństwa

Co drugi ankietowany uważa, że poziom bezpieczeństwa w jego zakładzie pracy jest wysoki, a co czwarty respondent uznał go za średni. W opinii ok. 20% sondowanych poziom bezpieczeństwa jest bardzo wysoki. Mniej niż 5% osób nie podziela tego zdania, twierdząc, że poziom bezpieczeństwa w ich zakładach pracy jest bardzo niski bądź niski.

2. Metody wdrażania zasad BHP

W zakładach pracy respondentów obecne są następujące metody wdrażania zasad BHP: audyty BHP (65%), zarządzanie i przywództwo (47%), dyscyplina, wstrzymanie działań oraz zakończenie działań (45%), regularne narady BHP (35%), programy oparte na tworzeniu zachęt (29%), komitet ds. BHP (28%), a także peer-to-peer – wzajemne relacje typu równy z równym (26%).

3. Szkolenia BHP

97% ankietowanych deklaruje, że w ich zakładach były przeprowadzane szkolenia BHP związane z wykonywaną pracą. Prawie 70% respondentów uczestniczyło w szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy/bezpieczeństwa osobistego organizowanego przez zakład pracy, a co piąty uczestnik sondażu brał udział w szkoleniach z ergonomii.

Według badania przeprowadzonego przez Plant Engineering w 2015 r.

4. Ocena sukcesu

Respondenci odpowiedzieli, że w ich zakładach dokonuje się oceny sukcesu we wdrażaniu polityki BHP na podstawie liczby zgłoszeń wypadków przy pracy lub sytuacji grożących wypadkiem (84%) oraz na podstawie ankiet pracowniczych (29%). Co piąty ankietowany uważa, że miarą sukcesu jest mniejsza liczba zgłoszeń do PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy.

5. Wyzwania

W opinii 42% ankietowanych jednym z największych wyzwań polityki BHP jest niepostrzeganie przez pracowników kwestii bezpieczeństwa w miejscu pracy jako zagadnienia priorytetowego. Zdaniem ok. 30% sondowanych poważnymi wyzwaniami są także dostępność funduszy oraz niewystarczająca ilość czasu na szkolenia.

6. Działania wpływające na poprawę BHP

Ok. 70% ankietowanych uważa, że działaniami mającymi największy wpływ na poprawę BHP w zakładach produkcyjnych jest zwiększenie zarówno bezpieczeństwa procesowego, jak i liczby szkoleń oraz podniesienie świadomości związanej z tematem BHP. Ponadto na długiej liście najważniejszych działań znalazły się: zwiększenie automatyzacji procesów technologicznych (45%) oraz zachęcanie do szerszych relacji typu peer-to-peer.

Autor: Agata Abramczyk