Bezpieczna eksploatacja suwnic

W różnych gałęziach przemysłu, przede wszystkim przy pracach załadunkowych i rozładunkowych, ale także w budownictwie wykorzystuje się urządzenia transportowe takie jak suwnice.

Od właściwego stanu technicznego zależy bezpieczeństwo ludzi. Dlatego należy zadbać nie tylko o właściwą pracę tych urządzeń, ale również spełnianie wymogów prawnych w związku z ich obsługą, konserwacją i naprawą.

Urządzenia techniczne do transportu, załadunku i rozładunku materiałów stosuje się w celu zwiększenia szybkości procesu produkcji. Ze względu na zasięg urządzenia techniczne możemy podzielić na urządzenia transportu dalekiego i transportu bliskiego. Transportem bliskim nazywamy taką pracę urządzenia, w wyniku której dochodzi do przemieszczenia obiektu lub materiału w obrębie placu składowego, w miejscu budowy, hali, fabryce, magazynie, powszechnie zwany transportem wewnątrzzakładowym. Podstawowym rodzajem urządzeń, za pomocą których realizowany jest transport bliski, są dźwignice (środki transportu o ograniczonym zasięgu i ruchu przerywanym, pionowym lub poziomym, przeznaczone do przemieszczania ładunków za pomocą haka lub innego urządzenia chwytającego). Najczęściej stosowanymi dźwignicami w przemyśle są suwnice i cięgniki.

Suwnice objęte są postanowieniami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Znak CE (plus deklaracja zgodności WE) umieszczony na suwnicy oznacza, że producent potwierdza spełnienie wymagań tej dyrektywy. Suwnice i cięgniki podlegają dozorowi technicznemu pełnemu (badanie urządzenia w warunkach gotowości do pracy, w czasie eksploatacji), ograniczonemu (badania odbiorcze), doraźnemu (eksploatacyjne, kontrolne, powypadkowe, poawaryjne, wynikające z bieżących potrzeb). Urządzenia techniczne objęte dozorem uproszczonym nie podlegają natomiast badaniom technicznym wykonywanym przez jednostki Urzędu Dozoru Technicznego.

Pełna treść artykułu dostępna po zalogowaniu >>>