Bezrobocie w Polsce II 2012

  Luty był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2011 roku. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem, była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Więcej osób niż w styczniu 2012 r., ale mniej niż w lutym 2011 r. wyrejestrowano z urzędów pracy. W końcu lutego 2012 roku urzędy pracy dysponowały większą liczbą ofert pracy niż w styczniu 2012 r. i lutym 2011 roku – podał Główny Urząd Statystyczny.

  Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lutego 2012 r. wyniosła 2168,2 tys. osób (w tym 1121,0 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 46,6 tys. osób (tj. o 2,2%). W ujęciu rocznym wzrosła o 17,9 tys. (w analogicznym okresie 2011 roku zanotowano wzrost o 45,2 tys., tj. o 2,1%).

  W stosunku do stycznia 2012 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w: opolskim i wielkopolskim (po 3,2%), łódzkim (o 2,9%), dolnośląskim (o 2,8%) oraz lubelskim i śląskim (po 2,4%). W porównaniu z lutym 2011 roku bezrobocie zwiększyło się w 9 województwach, najbardziej znaczący wzrost odnotowano w województwach: łódzkim (o 5,1%), mazowieckim (o 3,2%), małopolskim (o 2,4%), śląskim (o 2,3%), podkarpackim (o 2,1%). W województwie pomorskim liczba bezrobotnych nie zmieniła się. Natomiast w sześciu pozostałych województwach liczba bezrobotnych spadła: dolnośląskim (o 4,0%), zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim (po 1,4%), opolskim (o 1,1%), świętokrzyskim (o 0,9%) i kujawsko-pomorskim (o 0,4%).

  Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu lutego 2012 r. stanowili 13,5% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w styczniu 2012 r. – 13,2%, w lutym 2011 r. – 13,4%). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (21,3%), zachodniopomorskim (18,8%), kujawsko-pomorskim (18,0%), lubuskim (16,6%), podkarpackim (16,5%) oraz świętokrzyskim (16,3%).

  Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (10,1%), mazowieckie (10,6%), śląskie (11,1%) i małopolskie (11,4%).

  Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 211,0 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 76,8 tys. mniej niż w styczniu 2012 r. i o 1,6 tys. mniej niż w lutym 2011 r.). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 167,8 tys. osób, tj. 79,5% stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem – 81,0%, przed rokiem – 81,1%). Spośród osób nowo zarejestrowanych 18,2% stanowiły osoby dotychczas niepracujące (przed miesiącem 15,4% i 21,9% przed rokiem). Osoby do 24-go roku życia stanowiły 27,8% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed miesiącem – 25,8%, przed rokiem – 30,8%). Odsetek nowo zarejestrowanych osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki wyniósł 9,3% (przed miesiącem 8,5%, w lutym 2011 r. – 10,6%), w tej grupie 33,9% stanowiły osoby, które ukończyły szkołę wyższą do 27-go roku życia (przed miesiącem 34,6%, w lutym 2011 r. – 34,7%). Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ogólnej liczbie nowych rejestracji wyniósł 2,7% (przed miesiącem 3,0%, przed rokiem 2,1%). Spośród osób nowo zarejestrowanych 38,7% mieszkało na wsi (przed miesiącem 41,1%, przed rokiem 38,8%).

  Najwyższą stopę napływu bezrobotnych do urzędów pracy w lutym 2012 r. zanotowano w województwach: lubuskim, warmińsko-mazurskim i zachodnio-pomorskim (po 1,9%) oraz dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i opolskim (po 1,6%), zaś najniższą – w województwach: małopolskim i mazowieckim (po 1,0%).

  W lutym 2012 r. stosunkowo wysoką stopę odpływu bezrobotnych z urzędów pracy odnotowano w województwach: lubuskim (10,5%), śląskim (9,4%), dolnośląskim (9,1%), pomorskim (9,0%) i wielkopolskim (8,6%), zaś najniższą – w województwach: lubelskim i podkarpackim (po 6,1%) oraz świętokrzyskim (6,7%).

  Ogółem wyłączono z ewidencji 164,3 tys. osób, tj. 7,7% ogółu bezrobotnych z końca ubiegłego miesiąca (w styczniu 2012 r. – 149,0 tys., tj. 7,5%, w lutym 2011 r. – 167,4 tys. osób, tj. 8,0%). Z ogólnej liczby wyrejestrowanych 71,3 tys. (43,4%) bezrobotnych podjęło pracę oferowaną przez urzędy pracy (w poprzednim miesiącu 71,4 tys. osób, tj. 47,9%, przed rokiem 76,7 tys. osób, tj. 45,8%), z tego 4,4 tys. osób podjęło prace subsydiowane, m.in. interwencyjne, roboty publiczne (w styczniu 2012 r. – 3,0 tys., w lutym 2011 r. – 4,2 tys.), a 66,9 tys. – niesubsydiowane, w tym prace sezonowe 3,6 tys. (w styczniu 2012 r. – 68,3 tys., w lutym 2011 r. – 72,5 tys.). W ramach prac subsydiowanych – 2,0 tys. osób podjęło prace interwencyjne (w poprzednim miesiącu 1,0 tys., przed rokiem 1,4 tys.), a przy robotach publicznych zatrudniono 0,8 tys. osób (w poprzednim miesiącu 0,4 tys., przed rokiem 0,8 tys.). W związku z rozpoczęciem szkolenia i stażu wyłączono z rejestru bezrobotnych 10,9 tys. osób (w styczniu 2012 r. – 3,1 tys., w lutym 2011 r. – 5,1 tys.). Z pozostałych osób wykreślonych z ewidencji 50,9 tys. utraciło status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do pracy (w styczniu 2012 r. – 44,5 tys., w lutym 2011 r. – 53,9 tys.), zaś 10,7 tys. osób dobrowolnie z niego zrezygnowało. Ponadto 1,8 tys. osób nabyło prawa emerytalne lub rentowe.

  Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu lutego 2012 r. zbiorowość ta liczyła 1756,6 tys. (tj. 81,0% ogółu zarejestrowanych), wobec 1713,4 tys. (80,8%) w styczniu 2012 r. i 1713,5 tys. (79,7%) w lutym 2011 r. W tej grupie 63,9 tys. osób, tj. 3,6% utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w styczniu 2012 r. – 62,7 tys. osób, tj. 3,7%, w lutym 2011 roku – 62,5 tys., tj. 3,7%).

  Bez prawa do zasiłku pozostawało 1793,3 tys. osób (tj. 82,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 1753,9 tys. osób (82,7%) w styczniu 2012 r. i 1789,1 tys. (83,2%) w lutym 2011 roku. W tej grupie bezrobotnych 44,2% to mieszkańcy wsi.

  W lutym 2012 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 60,8 tys. ofert pracy (przed miesiącem 49,0 tys., przed rokiem 50,7 tys.). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 37,5 tys. osób (w tym 8,6 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż 30 dni), osobom niepełnosprawnym urzędy oferowały 3,1 tys. wolnych miejsc pracy.

  Z danych na koniec lutego 2012 r. wynika, że 289 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 22,0 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 6,9 tys. osób (przed rokiem odpowiednio: 325 zakładów, 38,4 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 28,4 tys. osób).

  www.egospodarka.pl