Koniunktura przemysłowa III 2012

  Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w marcu oceniany jest mniej pesymistycznie niż w lutym, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Na złagodzenie negatywnych ocen koniunktury wpływa poprawa pozytywnych prognoz dotyczących portfela zamówień i produkcji, przy mniej niekorzystnych niż w lutym ocenach bieżącej produkcji. Negatywne oceny portfela zamówień zbliżone są do formułowanych przed miesiącem. Zwiększają się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, odpowiednie przewidywania są jednak mniej pesymistyczne od prognoz formułowanych w lutym. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć nieco szybciej niż przewidywano przed miesiącem – podał Główny Urząd Statystyczny.

  W marcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie minus 1 (w lutym minus 2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 18% (w lutym odpowiednio 17% i 19% jednostek). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

  Na zmniejszenie portfela zamówień ogółem wpływa utrzymujące się ograniczenie zarówno portfela krajowego jak i zagranicznego. Oceny bieżącej produkcji są mniej negatywne niż w lutym. Prognozy dotyczące portfela zamówień i produkcji są optymistyczne, lepsze od formułowanych przed miesiącem. Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za nadmierny. Poziom należności rośnie nieco szybciej niż w ubiegłym miesiącu. Zwiększają się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Odpowiednie przewidywania są mniej pesymistyczne od prognoz formułowanych w lutym. Dyrektorzy planują redukcje zatrudnienia zbliżone do zapowiadanych w ubiegłym miesiącu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć nieco szybciej niż przewidywano w lutym.

  Największe ograniczenie bieżącego portfela zamówień zgłaszają jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). Jedynie jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) sygnalizują wzrost portfela zamówień. Również prognozy w tym zakresie jednostek dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) są najbardziej optymistyczne.

  Jednostki małe i średnie (o liczbie pracujących od 10 do 249 osób) oceniają bieżącą produkcję mniej negatywnie niż w lutym. Przedsiębiorstwa duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) zgłaszają wzrost produkcji. W jednostkach wszystkich klas wielkości prognozy w tym zakresie są korzystne. W największym stopniu produkcja będzie zwiększana w jednostkach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

  Jednostki wszystkich klas wielkości sygnalizują trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, największe – przedsiębiorstwa małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). Prognozy we wszystkich klasach wielkości są lepsze niż przed miesiącem, choć w przypadku wskazań dla jednostek małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) są one nadal negatywne.

  W podmiotach dużych i średnich (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) utrzymuje się nadmierny poziom zapasów wyrobów gotowych. W jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) jest on odpowiedni w stosunku do zapotrzebowania.

  W jednostkach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) należności rosną znacznie szybciej niż przed miesiącem. Podmioty średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) wskazują na utrzymanie się należności na poziomie zbliżonym do odnotowanego w ubiegłym miesiącu. Nieznacznie zmniejszają się należności w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób).

  W jednostkach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) planuje się utrzymanie dotychczasowego stanu zatrudnienia, w pozostałych badanych klasach wielkości – spadek, ale nieco mniejszy niż w poprzednim miesiącu.

  Przedsiębiorcy wszystkich klas wielkości przewidują wzrost cen: w jednostkach małych i średnich (o liczbie pracujących od 10 do 249 osób) nieco wolniejszy niż zapowiadano w lutym, natomiast w jednostkach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) może być on szybszy niż prognozowano przed miesiącem.

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie poszczególnych działów przetwórstwa przemysłowego zgłaszają zróżnicowane oceny koniunktury. Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci: wyrobów farmaceutycznych (plus 17 – spadek o 3 punkty), pozostałego sprzętu transportowego (plus 16 – wzrost o 4 punkty), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 15 – wzrost o 1 punkt), urządzeń elektrycznych (plus 14 – wzrost o 1 punkt), maszyn i urządzeń (plus 14 – wzrost o 1 punkt). Negatywnie swoją koniunkturę oceniają głównie producenci: odzieży (minus 13 – wzrost o 6 punktów), wyrobów tekstylnych (minus 12 – bez zmian) oraz prowadzący działalność poligraficzną i reprodukcję zapisanych nośników informacji (minus 4 – wzrost o 6 punktów).

  Inwestycje w przemyśle i budownictwie

  W marcu br. działalność inwestycyjną zadeklarowało 55% jednostek przemysłowych i 37% jednostek budowlano-montażowych. Informacje zebrane w marcu br. wskazują, że 45% przedsiębiorstw w przemyśle i 31% w budownictwie planuje ponoszenie nakładów inwestycyjnych w 2013 roku.

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność przemysłową jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji wskazują środki własne (93% jednostek w marcu bieżącego i ubiegłego roku). Krajowy kredyt bankowy jest źródłem finansowania działalności inwestycyjnej dla 34% jednostek (w marcu ubiegłego roku – 35%), leasing – dla 24% przedsiębiorstw (tak jak przed rokiem).

  Dyrektorzy przedsiębiorstw budowlano-montażowych jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji wskazują środki własne (91% w marcu br., 89% jednostek w marcu ubiegłego roku). Krajowy kredyt bankowy wybiera 39% przedsiębiorstw (42% w marcu ub. r.), leasing – 38% jednostek (37% w marcu 2011 r.).

  Pełny raport: www.egospodarka.pl