Dynamika produkcji przemysłowej w styczniu 2009 r.

    Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w styczniu br. o 14,9% niższa niż przed rokiem i o 5,8% mniejsza w porównaniu z grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 12,7% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% niższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

    W stosunku do stycznia ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji metali – o 40,1%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 36,3%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 20,9%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 19,7%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 18,5%, wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych – o 18,3%. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 8 działach m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 13,2%, napojów – o 4,4%.

    (źródło: GUS)