Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012‐2014 – raport GUS

  W latach 2012‐2014 aktywność innowacyjną wykazało 18,6% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 12,3% przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 18,4% i 12,8% w latach 2011‐2013). Nowe lub istotnie ulepszone innowacje produktowe lub procesowe wprowadziło 17,5% przedsiębiorstw przemysłowych i 11,4% przedsiębiorstw z sektora usług (w latach 2011‐2013 odpowiednio 17,1% i 11,4%). Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2014 r. wyniosły 24621,6 mln zł w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz 12995,2 mln zł w przedsiębiorstwach usługowych (w 2013 r. odpowiednio 20958,9 i 11980,9 mln zł).

  W ramach innowacji produktowych, nowe lub istotnie ulepszone wyroby wprowadziło 10,7% przedsiębiorstw przemysłowych, natomiast nowe lub istotnie ulepszone usługi – 4,7% przedsiębiorstw z sektora usług. Spośród innowacji procesowych przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej wdrażały nowe metody wytwarzania wyrobów i usług (10,0%), a podmioty w sektorze usług – nowe metody wspierające procesy w przedsiębiorstwach (6,1%).

  Największy udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe, wystąpił w następujących działach przemysłu: Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (45,6%), Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (38,9%), a w sektorze usług – w działach: Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (64,8%) , a także Badania naukowe i prace rozwojowe (33,6%).

  Spośród innowacji organizacyjnych przedsiębiorstwa przemysłowe wprowadzały najczęściej nowe procedury organizacyjne (6,2%), natomiast podmioty w sektorze usług – nowe metody podziału zadań i uprawnień decyzyjnych (7,3%). Z innowacji marketingowych w przemyśle najwięcej przedsiębiorstw wprowadziło zmiany w projekcie/konstrukcji lub opakowaniu wyrobów lub usług (4,4%), a w sektorze usług – w nowych mediach lub technikach promocji produktów (5,4%).

  Biorąc pod uwagę wielkość badanych przedsiębiorstw, udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacjew ogólnej liczbie przedsiębiorstw jest największy w jednostkach o liczbie pracujących 250 osób i więcej; zarówno w przemyśle, jak i w usługach przeważały przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje procesowe (odpowiednio 45,0% i 36,3%).

  Nakłady na działalność innowacyjną

  Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2014 r. wyniosły 24621,6 mln zł, a w przedsiębiorstwach z sektora usług – 12995,2 mln zł. W przedsiębiorstwach przemysłowych dominowały nakłady inwestycyjne, które stanowiły 75,3% wszystkich nakładów na innowacje.

  Przedsiębiorstwa z sektora usług najwięcej środków przeznaczyły na inwestycje (43,2%) oraz na działalność badawczo‐rozwojową (22,7%). Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w sektorze usług finansowane były głównie ze środków własnych (69,2% nakładów na innowacje w przedsiębiorstwach przemysłowych i 67,0% w sektorze usług). Mniejszy udział w tych nakładach stanowiły środki pozyskane z zagranicy (odpowiednio 10,1% i 16,6%).

  Na przestrzeni lat 2012‐2014 największe nakłady na działalność innowacyjną wśród przedsiębiorstw przemysłowych zostały poniesione w 2014 r., natomiast w odniesieniu do przedsiębiorstw z sektora usług – w 2012 r.

  Przychody ze sprzedaży

  W 2014 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek w latach 2012‐2014 w przychodach ogółem wyniósł w przedsiębiorstwach przemysłowych 8,8%, a w sektorze usług – 3,3%. Przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych bada się w podziale na przychody ze sprzedaży:

  – produktów nowych lub istotnie ulepszonych dla rynku, na którym działa przedsiębiorstwo,

  – produktów nowych lub istotnie ulepszonych tylko dla przedsiębiorstwa.

  Biorąc pod uwagę liczbę pracujących największy udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych zarówno w przemyśle jak i sektorze usług wystąpił w podmiotach o liczbie pracujących 250 osób i więcej.

  W przychodach ze sprzedaży produktów innowacyjnych, produkty nowe lub istotnie ulepszone dla rynku w 2014 r. stanowiły w przemyśle 42,1%, natomiast w sektorze usług – 52,0%.

  Źródło: GUS