Integrator systemów czy „zrób to sam”?

W naszym domu ciesielkę zleca się fachowcom. Podobnie jest z pracami przy instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wyznaję zasadę, że pracę zaczyna się najpóźniej na cztery godziny przed zamknięciem sklepu z artykułami żelaznymi, a bak w samochodzie musi być przynajmniej do połowy pełny. Nawet mimo tych zabezpieczeń zadanie musi być proste i wiązać się z minimalnym ryzykiem. Prywatnych zasad komfortu przestrzegam również w pracach związanych z mechaniką i elektryką, ale zawsze pozostaje kwestia wolnego czasu: jak duże i na ile pilne jest zadanie.

Takie same zasady można stosować w projektach automatyki przemysłowej, które w rzeczy samej potrafią być bardzo złożone i szczególnie pilne. W przypadku projektu, który może przynieść istotny zwrot lub oszczędności, koszt zlecenia go integratorowi systemów może być niewielki w porównaniu z utratą korzyści z powodu czekania lub opóźnień na skutek konfliktów w zakładowym harmonogramie.

Przy dużych i złożonych projektach wybór profesjonalnego integratora systemów może okazać się trafnym posunięciem. Firma specjalizująca się w wysokiej jakości usługach integracji systemów zapewnia zespół pełnoetatowych specjalistów oraz uporządkowaną metodykę konieczną do wdrożenia projektu.

Używane w tym artykule określenie „profesjonalny integrator” odnosi się do certyfikowanych członków amerykańskiego stowarzyszenia Control System Integrators Association – CSIA (www.controlsys.org). Firmy starające się o certyfikat CSIA przechodzą rygorystyczną kontrolę, którą przeprowadza zewnętrzna firma audytorska. Ocena firmy opiera się na kryteriach w siedmiu obszarach biznesowych i ma na celu potwierdzenie, że badana firma ma wysokie kompetencje techniczne oraz jest finansowo stabilna. Zachowanie certyfikatu wymaga ponawiania audytu co trzy lata. Liczba integratorów z certyfikatem CSIA rośnie z roku na rok.

Zrób to sam?

Oceniając wdrożenie projektu, wielu użytkowników może uznać, że w zatrudnionym w zakładzie zespole utrzymania ruchu znajdzie się dość fachowców do wykonania zadania, które przecież nie może być aż tak trudne.

W praktyce większości działów UR nie tworzono z myślą o pełnieniu przez nie roli zespołu projektantów czy programistów. Częste zakłócenia w pracy tych działów powodują przerwy w procesie rozwiązywania problemów i mogą negatywnie wpływać na strukturę, ciągłość i żywotność projektu integracji w długim okresie. Co więcej, projekty realizowane na własną rękę często cechuje niedbała dokumentacja. O wartości dobrej dokumentacji przekonał się każdy, kto zajmował się wsparciem technicznym i konserwacją w okresie działania projektu.

Kwalifikacje integratora

Większość integratorów systemów – szczególnie tych z dużym doświadczeniem – stosuje wewnętrzny podręcznik najlepszych praktyk oraz podręcznik zapewnienia jakości, zawierający zestaw znormalizowanych procedur programowania i projektowania. W takich firmach funkcjonuje wewnętrzny program szkoleń i przekazywania kwalifikacji. Z kolei stosowana przez profesjonalnych integratorów znormalizowana metodyka projektowa, uwzględniająca odpowiedni plan – formalny dokument określający cele i efekty projektu – ogranicza problemy podczas realizacji. Wiedzą o tym osoby, które brały udział w projektach bez takiego dokumentu, wdrażanych fragmentarycznie i natrafiających na niespodziewane przeszkody.

W przeciwieństwie do wewnętrznego zespołu, który okazjonalnie zajmuje się wdrażaniem projektów, profesjonalny integrator systemów stosuje bardziej sformalizowaną metodykę zarządzania projektami. Sformalizowana metodyka projektowa ułatwia określanie działań, punktów węzłowych oraz obciążenia zasobów koniecznych do stabilnego wykonywania harmonogramu.

W niektórych zakładach wyodrębniono wewnętrzne działy integracji systemów sterowania, funkcjonujące podobnie jak integratorzy systemów i pełniące wobec własnej organizacji rolę wykonawcy. Warto, aby zorganizowane w ten sposób działy przestrzegały zestawu norm i procedur, takich jak stosowane przez członków stowarzyszenia CSIA.

Długofalowe planowanie i wsparcie techniczne

Kolejnym elementem, jaki trzeba wziąć pod uwagę, jest długookresowe wsparcie techniczne projektu. Profesjonalny integrator systemów realizuje projekt zgodnie ze swoimi najlepszymi praktykami i znormalizowanymi procedurami zapewnienia jakości, natomiast zespół złożony z własnych pracowników stosuje taką metodę, jaka w danym czasie wydaje się skuteczna. A co, jeśli ci pracownicy zmienią miejsce pracy? Bez wątpienia negatywnie odbije się to na zdolności zakładu do świadczenia wsparcia technicznego we własnym zakresie. Na tym polu typowy dział wewnątrzzakładowy przegrywa z integratorem, który w oparciu o swoje normy może zapewnić o wiele skuteczniejszą pomoc techniczną.

Wykwalifikowany integrator systemów może być również znakomitym konsultantem, który nakreśli plan integracji oraz architekturę rozbudowywanego zakładu lub przedsiębiorstwa. Na bazie długofalowej strategii każdy projekt można opracować w taki sposób, aby mieścił się w planach integracji na większą skalę. Także i w tej dziedzinie planowanie w wykonaniu profesjonalnego integratora gwarantuje opracowanie dobrej dokumentacji i norm projektowych.

Koszt wdrożenia

Przy ocenie kosztów projektu organizacja musi ocenić nie tylko koszt początkowych zakupów i projektowania, ale także koszty rozruchów i czas do rozpoczęcia pełnej eksploatacji nowych systemów. Im wcześniej linia produkcyjna osiągnie projektowaną wydajność, tym wcześniej i szybciej przynosi dochody. Dobre planowanie z wyprzedzeniem jest kluczowe dla terminowego wdrożenia projektu, który ma się mieścić w budżecie oraz zapewnić szybkie osiągnięcie pełnej zdolności produkcyjnej.

Koszty projektu integracji obejmują więc również spadek dyspozycyjności linii produkcyjnej, a w szczególności koszty wynikające z utraty potencjalnych korzyści.

Minimalne ryzyko

Skorzystanie z usług integratora systemów wiąże się zwykle z mniejszym ryzykiem. Profesjonalni integratorzy dokładają starań, aby nadążać za rozwojem techniki oraz szkolić pracowników pod kątem najlepszych praktyk w dziedzinie projektowania i programowania podczas wdrożeń.

Polegając na sformalizowanych zasadach projektowania i programowania oraz dobrej dokumentacji, wykwalifikowany integrator jest w stanie zrealizować projekt zgodnie z harmonogramem i budżetem. Klient zyskuje z jednej strony usprawnienie produkcji oraz długofalowe planowanie i wsparcie techniczne, a z drugiej zwykle niższy całkowity koszt posiadania w porównaniu z kosztami zlecenia prac wewnętrznemu zespołowi.

Kompetentnych pracowników można znaleźć w różnych obszarach automatyki przemysłowej i integracji, ale największe korzyści przynosi praca w swojej podstawowej dziedzinie specjalizacji. W dzisiejszej gospodarce konkurencyjnej nie dziwi fakt, że wielu właścicieli pokłada zaufanie w integratorach systemów i zmniejsza ryzyko związane z automatyzacją swoich systemów i procesów. Nie dość na tym. Zlecenie integratorowi dużych i złożonych projektów to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy. Postępując w ten sposób, pozwalamy swoim pracownikom wykonywać zadania, w których naprawdę są specjalistami.

 Inż. Ray Bachelor jest prezesem i założycielem firmy Bachelor Controls Inc., będącej członkiem stowarzyszenia CSIA i uhonorowanej w 2008 r. tytułem Integratora Roku przez magazyn Control Engineering.

Artykuł pod redakcją Michała Andrzejczaka

Firma z certyfikatem CSIA stosuje bezpieczne praktyki i podlega zewnętrznemu audytowi, w trakcie którego jest ocenianych siedem obszarów biznesowych: ogólne zarządzanie, kadry, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, zarządzanie finansowe, rozwój biznesu oraz gospodarka zasobami technicznymi. Więcej informacji o stowarzyszeniu CSIA oraz wyszukiwarkę integratorów z certyfikatem CSIA można znaleźć na stronie www.controlsys.org.