Jak polskie firmy zarządzają talentami?

Niemal 40 procent przedstawicieli polskich firm nie korzysta z  zarządzania talentami     w swoich organizacjach – wynika z badania przeprowadzonego przez firmy GAVDI Polska i Controlling Partner. Przekonanie, że sukces przedsiębiorstwa zależy od kapitału intelektualnego pracowników staje się coraz bardziej powszechne, jednak poziom zastosowania go w praktyce jest nadal niewystarczający. Według co trzeciego badanego zarządzanie talentami może mieć pozytywne przełożenie na ogólną kondycję firmy, lecz tylko dwa procent dostrzega w jego wdrożeniu możliwość poprawy sytuacji finansowej organizacji.

Jak wynika z badania „Wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi przez controlling w Polsce” przeprowadzonego przez firmy GAVDI Polska i Controlling Partner, 39 proc. badanych organizacji nie prowadzi programów zarządzania talentami. Przy tym zdecydowana większość przedstawicieli mylnie definiuje to pojęcie postrzegając zarządzanie talentami jako wyłanianie najbardziej efektywnych pracowników przez ich przełożonych (23 proc.) lub nagradzanie pracowników z najwyższą oceną (11 proc.). Zaledwie 16 proc. przedsiębiorstw postrzega zarządzanie talentami jako rozwój silnych stron pracowników poprzez optymalny dobór szkoleń.

Wyniki badania pokazują, że polskie przedsiębiorstwa nie doceniają jeszcze w pełni potęgi zarządzania talentami. Pracodawcy często zapominają, że zadowolenie ludzi wzrasta, gdy wykorzystuje się ich potencjał w jak najszerszym zakresie. Tymczasem, samorealizacja pracowników może  stanowić klucz do sukcesu każdej firmy, a zaniedbanie tego procesu lub jego nienależyte przeprowadzenie może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Wierzę, że organizacje dostrzegą możliwości i pozytywne skutki, jakie mogą osiągnąć dzięki wdrożeniu zarządzania talentami, szczególnie dziś, kiedy do dyspozycji mają zaawansowane narzędzia IT wspomagające realizację tych procesów – mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A.

Badanie wskazało również, że zaledwie jedna trzecia badanych firm dostrzega pozytywne skutki zarządzania talentami w organizacji, w tym zaledwie dwa procent respondentów zdaje sobie sprawę z możliwości poprawy kondycji ekonomicznej ich organizacji. Trudności w dostrzeganiu związku pomiędzy zarządzaniem talentami a sytuacją finansową firmy mogą z kolei wynikać  z braku wiarygodnych analiz w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w prawie 70 proc. badanych przedsiębiorstw.

Organizacje zaniedbują zarządzanie talentami myśląc, że nie przyniesie ono realnych i miarodajnych efektów. Nie wierzą, że mogą sprawdzić skuteczność tych narzędzi. Nic bardziej mylnego – pomiar efektów finansowych działań HR może być prosty i przejrzysty, tak jak w przypadku zarządzania każdym innym zasobem przedsiębiorstwa. Właściwe odnalezienie logicznych skutków poprawy cząstkowych działań biznesowych poszczególnych pracowników, grup czy zespołów, pozwoli na kalkulację efektów ekonomicznych wszelkich inicjatyw HR w zakresie wykorzystania potencjału pracowników.– komentuje Edyta Szarska, Partner Zarządzający w firmie Controlling Partner.

Badanie GAVDI Polska i Controlling Partner „Wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi przez controlling w Polsce”, zostało przeprowadzone wśród 93 przedstawicieli obszaru finansów i controllingu w okresie listopad 2010 – czerwiec 2011. Większość badanych to różnej klasy specjaliści (53%), kierownicy i menedżerowie (17%) oraz administratorzy/ koordynatorzy (17%) pracujący w organizacjach zatrudniających powyżej 200 osób i osiągających średnie roczne przychody na poziomie powyżej 200 mln PLN. Są to przedsiębiorstwa zarówno produkcyjne, jak i usługowo-handlowe, głównie z branży elektrycznej/ elektronicznej i finansowej.