Jakość energii elektrycznej

Wykorzystanie pomiarów jakości energii elektrycznej w eksploatacji obiektów przemysłowych.

Powszechnie stosowane układy elektroniczne w sterowaniu procesów produkcyjnych, aparaturze pomiarowej, urządzeniach bezprzerwowego zasilania stosowanych w zakładach przemysłowych są wrażliwe na jakość dostarczanej energii elektrycznej, tj. poziom napięcia zasilającego, przepięcia, zapady i harmoniczne. Przy wymienionych zaburzeniach w instalacji elektrycznej może występować nieoczekiwane wyłączenie układów mikroprocesorowych wykorzystywanych w różnych urządzeniach, a w niektórych przypadkach – szczególnie przy wysokich poziomach przepięć – nawet ich uszkodzenie. Spółka dostarczająca energię elektryczną jest zobligowana rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Dz. U. Nr 93, poz. 623, 2007 ) i normą (PN – EN 50160: 2002, Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych) zapewnić odpowiednią jakość napięcia zasilającego przede wszystkim w zakresie – częstotliwości, czasu długotrwałych przerw w zasilaniu, poziomu napięcia i jego kształtu w przyłączu. 


Pomiary jakościowe energii elektrycznej umożliwiają monitorowanie stanu układów zestykowych, a ich wyniki mogą być podstawą w planowaniu zakresu remontów i przeglądów.


Należy nadmienić, że często sam odbiorca wprowadza niewłaściwą jakość energii, korzystając z dużej liczby odbiorników o charakterze nieliniowym lub eksploatując nieprawidłowo zaprojektowaną instalację wskutek np. niewłaściwego doboru przekrojów przewodów i zabezpieczeń. Występują wówczas znaczne odkształcenia napięcia w sieci oraz przypadkowe wyłączenia utrudniające prawidłową eksploatację urządzeń.

Autor: Marek Olesz