Jastrzębska Spółka Węglowa zwiększa efektywność produkcyjną dzięki systemowi ABB MineScape

Fot. Dawid Lach

Rozpoczęcie prac górniczych w nowym polu eksploatacyjnym wiąże się z ogromnymi kosztami, dlatego dla przedsiębiorstw wydobywczych kluczowy jest dostęp do dokładnej informacji o budowie danego złoża. System ABB AbilityTM MineScape pozwoli kopalniom należącym do Jastrzębskiej Spółki Węglowej m.in. na zbudowanie przestrzennego modelu geometrycznego i jakościowego pokładów węgla. Umożliwi to szybsze, wariantowe planowanie produkcji, a w konsekwencji doprowadzi do efektywniejszej kosztowo metody wydobycia, zwiększając w ten sposób wydajność produkcyjną spółki.

Jastrzębska Spółka Węglowa to jeden z największych producentów węgla koksującego w Unii Europejskiej. Spółka opracowała strategiczny program modernizacji kopalń, którego jednym z kluczowych elementów jest wdrożenie systemu modelowania geologicznego opartego o system ABB MineScape. Rozwiązanie pomoże w sprawniejszym, dokładniejszym oraz wariantowym planowaniu produkcji w oparciu o dokładne dane o geometrii oraz jakości eksploatowanych pokładów węgla. System pozwoli także na dokładniejsze modelowanie tektoniki złoża oraz rozpoznanie krytycznych dla procesu produkcji nieciągłości z odpowiednim wyprzedzeniem, nawet na etapie planowania rozcinki złoża. Dokładny, przestrzenny model geometrii zuskokowanego złoża umożliwi uniknięcie krytycznych kosztów związanych z eksploatacją w niedostatecznie rozpoznanej przestrzeni pokładu. Firma ABB wdroży system na jednym z ruchów spółki, a do kolejnych pięciu oraz centrali dostarczy oprogramowanie oraz wykona wstępne modele strukturalne i jakościowe. Zakończenie wdrożenia pilotażowego zaplanowane jest na koniec bieżącego roku, po czym planowana jest kontynuacja projektu na pozostałych kopalniach.

System MineScape oferowany przez ABB stanowi centralne, spójne źródło danych geologicznych, projektowych oraz planistycznych. System przechowuje wszystkie najważniejsze informacje, takie jak dane i modele geologiczne (opisujące charakterystykę strukturalną i jakościową złoża) czy modele istniejących oraz planowanych sieci wyrobisk. Rozwiązanie ABB, oparte o zaawansowane systemy informatyczne, pozwala analizować nie tylko dane dotyczące złóż, ale także warianty planów wydobycia i przez to wskazywać najefektywniejsze kosztowo metody ich eksploatacji. Kopalnie zyskują dzięki temu dostęp do aktualnych i spójnych informacji o jakości węgla oraz lokalizacji charakterystycznych powierzchni eksploatacyjnych, umożliwiając inżynierom górniczym dokładne projektowanie kolejnych pól wydobywczych.

W dotychczasowych metodach określania parametrów strukturalnych, jakościowych i geofizycznych surowców kopalnych stosowano analizy ręczne. Geolodzy tworzyli więc odręczne przekroje na mapach bądź wprowadzali je do prostych, systemów mapowych opartych o technologię CAD 2D. Rozpoznanie i zrozumienie poszczególnych części złoża bez wyspecjalizowanych narzędzi komputerowych opartych o algorytmy przestrzenne było kosztowne, czasochłonne i obarczone znaczącym ryzkiem błędu. Węgiel koksujący, niezbędny do wytwarzania stali, musi spełniać określone, wysokie parametry jakościowe. Jeżeli eksploatowane pole nie zostało precyzyjnie rozpoznane, a wydobywany węgiel był niższej jakości niż pierwotnie zakładano, przedsiębiorstwo narażone było na znaczące straty finansowe.

Proces optymalizacji kosztowej w sferze działalności operacyjnej może być skutecznie przeprowadzony tylko wówczas, gdy Spółka będzie posiadała dogłębną wiedzę na temat wszystkich ponoszonych kosztów oraz będzie mogła szybko reagować na zmiany zachodzące w sferze produkcyjnej. Do tego potrzebne są bardzo zaawansowane narzędzia informatyczne, które pozwolą planować, monitorować i analizować cały proces produkcyjny – podkreśla Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. strategii i rozwoju.

Fot. Agnieszka Materna

Dzięki systemowi ABB MineScape cykl przygotowania produkcji w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej zostanie znacząco skrócony, a pola wydobywcze będą mogły być precyzyjnie zbadane i opisane dla potrzeb projektowania rozcinki złoża. Będzie to także wpływ na działalność biznesową spółki – informacje o jakości złóż są niezbędne do tworzenia długofalowych planów wydobywczych. Wdrożenie rozwiązania pozwoli również zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, zapewniając dokładny obraz warunków tektonicznych i częściowo hydrogeologicznych panujących w danym wyrobisku.

Pozyskiwanie nowych złóż wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi, a w przypadku błędu geologicznego – z możliwą nierentownością wydobycia. W branży potrzebne były rozwiązania pozwalające na efektywne planowanie prac górniczych. – Dla podmiotów takich jak Jastrzębska Spółka Węglowa, które kontraktują zamówienia z kilkuletnim wyprzedzeniem, kompleksowe informacje na temat dostępnych wyrobisk mają kluczowe znaczenie biznesowe. System informatyczny MineScape pozwala na dokładne i szczegółowe opisanie eksploatowanego złoża, a także na gromadzenie oraz wymianę danych pomiędzy różnymi systemami wykorzystywanymi przez różne działy. To zaś dodatkowo usprawnia pracę całego przedsiębiorstwa – mówi Paweł Łojszczyk, prezes zarządu i dyrektor zarządzający ABB w Polsce.

System MineScape wchodzi w skład wprowadzonej w 2017 r. wielobranżowej oferty cyfrowej ABB AbilityTM, która łączy urządzenia, systemy i usługi w oparciu o platformę w chmurze i umożliwia klientom zwiększenie produktywności i obniżenie kosztów. Obecnie oferta obejmuje ponad 210 rozwiązań. MineScape wykorzystywany jest w ponad 200 zakładach górniczych na świecie. W Polsce z rozwiązań firmy ABB korzysta m.in. kopalnia „Bogdanka”.


Źródło: ABB