Kolejny etap modernizacji Elektrowni Kozienice

  Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał Elektrowni Kozienice zezwolenie na emisję CO2 z nowego bloku energetycznego nr 11 o mocy 1000 MWe.

  Decyzja wydana 30 czerwca br. określa również szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania wielkości emisji dwutlenku węgla. Zezwolenie to zostało wydane na dziesięć lat.

  Aktualnie Elektrownia Kozienice przeprowadza przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „Budowę bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy netto minimum 900 MWe, maksimum 1000 MWe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  Prace związane z budową nowego bloku w Elektrowni Kozienice rozpoczęto w 2007 roku. Biuro projektowe Energoprojekt – Warszawa wykonało analizę zasadności inwestycji. W 2008 r. wykonane zostało studium wykonalności bloku.

  Do 31 grudnia 2008 r. przeprowadzono szereg prac związanych z inwestycją. Wykonano między innymi badania geologiczne gruntu przeznaczonego pod budowę bloku, wyburzono obiekty kolidujące z budową, zniwelowano i wygrodzono teren przeznaczony pod inwestycje. W 2008 roku została podpisana umowa z PSE Operator o przyłączenie do sieci przesyłowej bloku Nr 11 w Elektrowni Kozienice.

  Rozpoczęcie prac związanych z budową nowego bloku energetycznego w 2008 roku umożliwiło uzyskanie bezpłatnych praw do emisji CO2. W ramach przyznanych derogacji, państwa członkowskie mogą przydzielić przejściowo (maksymalnie od 70 proc. w 2013 r. do 0 proc. w 2020 r.) bezpłatne uprawnienia instalacjom wytwarzającym energię elektryczną, które funkcjonowały przed 31 grudnia 2008 r., jak również instalacjom wytwarzającym energię elektryczną, w przypadku których proces inwestycyjny faktycznie wszczęto do tego dnia. Ten warunek spełnił nowy blok w Elektrowni Kozienice.

  Elektrownia Kozienice chce wykorzystać najlepszą z aktualnie dostępnych technologii, tak aby blok dzięki pracy na parametrach nadkrytycznych miał sprawność netto minimum 44.5 proc. Blok ten będzie wyposażony we wszystkie najnowocześniejsze instalacje ekologiczne łącznie z możliwością dobudowania w przyszłości instalacji do wychwytywania ze spalin dwutlenku węgla. Szacunkowy koszt całej inwestycji ma wynieść 5,3-5,5 mld zł.