Wyzwania dla inteligentnych sieci energetycznych

  Aż 219 projektów dotyczących inteligentnych sieci w całej Europie prezentuje nowy raport Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), czyli ośrodka naukowo-badawczego Komisji Europejskiej.

  – Konieczny jest intensywny ich rozwój, ponieważ pewne jest, że zapotrzebowanie na energię będzie wzrastać i trzeba zapewnić Europie bezpieczeństwo w tym zakresie – powiedział Dominique Ristori, dyrektor generalny JRC, podczas prezentacji raportu w Warszawie.

  Debatę zorganizowali wspólnie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PAN oraz JRC.

  Obecnie ogromna większość inwestycji na te systemy, wartych łącznie 5,5 mld euro, przypada na stare państwa członkowskie EU (UE15). W nowych państwach członkowskich (UE12) postępy są znacznie wolniejsze, wynika z raportu.

  W koordynowaniu powstawania inteligentnych sieci energetycznych (ISE) w całej Europie główną rolę odgrywają operatorzy systemów dystrybucyjnych (DSO). Mają one ok. 27 proc. udziału we wszystkich projektach realizowanych przez DSO, przypada na nie łącznie ok. 67 proc. łącznych inwestycji. W raporcie podkreślono jednak, że przepisy obecnie obowiązujące w państwach członkowskich częściej promują efektywność kosztową, poprzez ograniczanie kosztów funkcjonowania, niż przez wprowadzanie bardziej inteligentnych systemów.

  Autorzy raportu ostrzegają, że zwiększenie tempa inwestycji w inteligentne sieci będzie trudne, o ile nie zostaną zmienione przepisy. Nowe regulacje powinny gwarantować sprawiedliwy podział kosztów i zysków przy tworzeniu platform usługowych, ponieważ korzyści z inteligentnych sieci obejmą wielu graczy, podczas gdy główny ciężar inwestycji spada na właścicieli i operatorów systemów energetycznych.

  ISE umożliwiają dwukierunkową wymianę informacji i energii pomiędzy producentami i użytkownikami, a co za tym idzie, wyższy poziom przejrzystości, który promuje odpowiedzialne i oszczędne korzystanie z energii po stronie użytkowników. Udane projekty w UE15 potwierdzają, że zaangażowanie konsumentów ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności tych systemów, a to, co sprzyja takiemu zaangażowaniu, to zaufanie, porozumienie i wymierne korzyści. Przykładem tego mogą być nawet dziesięcioprocentowe oszczędności energii, uzyskane dzięki udostępnieniu użytkownikom w czasie rzeczywistym informacji o aktualnym poziomie zużycia i cenie energii.

  Raport wskazuje, że niemal we wszystkich krajach znaczna część inwestycji jest przeznaczana na integrowanie różnych technologii dotyczących inteligentnych sieci energetycznych. Większość potrzebnych technologii już mamy, ale główna trudność polega na ich zintegrowaniu tak, by współpracowały ze sobą, od czego zależy sukces poszczególnych projektów i całej koncepcji inteligentnych sieci.