Kolejny krok do CCS w Elektrowni Bełchatów

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrowni Bełchatów wyraziło zgodę na kontynuowanie projektu o nazwie „Budowa instalacji do wychwytywania, transportu i geologicznego składowania CO2 (CCS – Carbon Capture and Storage)”, jako projektu badawczo-rozwojowego.

  Wyrażono zgodę na nabywanie, w ramach Projektu CCS, aktywów trwałych służących do wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla, a także zaciąganie, w ramach Projektu CCS, zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych oraz zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie weksli, niezbędnych w celu pozyskiwania dotacji oraz innych preferencyjnych źródeł finansowania realizacji Projektu CCS.

   

  Instalacja demonstracyjna CCS ma być zintegrowana z nowobudowanym blokiem o mocy 858 MW.

  Realizowany przez Elektrownię Bełchatów projekt CCS obejmuje trzy komponenty stanowiące pełny łańcuch wartości w procesie walidacji technologii CCS:

  • Instalacja Wychwytywania CO2 (CCP – Carbon Capture Plant) oraz proces jej integracji z blokiem 858 MW, odpowiadająca mocy >250 MW i wydajności wychwytywania CO2 >80%, oparta jest na technologii „zaawansowanych amin” (AAP – Advanced Amine Process). Oznacza to, że instalacja będzie wychwytywała CO2 w ilości około 1,8 miliona ton CO2 rocznie. Nowy blok energetyczny 858 MW zostanie dostosowany do zabudowy CCP i osiągnie status „Capture Ready”;
  • Transport CO2: rurociąg i powiązaną z nim infrastrukturę do transportu sprężonego CO2 do miejsca składowania;
  • Składowanie CO2: zatłaczanie sprężonego CO2 pod powierzchnię ziemi (do głębokich warstw solankowych) w celu jego permanentnego składowania;

  W obszarze rozwiązań dotyczących zastosowania technologii w opcji „post combustion” („po procesie spalania”) dla CCP w Elektrowni Bełchatów wybrano technologię AAP jako najbardziej dojrzałą technologię stosowaną do wychwytywania CO2. Rozpuszczalnik aminowy opracowany przez Firmę Dow Chemical jest odpowiednim absorbentem stosowanym w technologii AAP, gdyż w porównaniu do innych alternatywnych absorbentów charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem wychwytywania, tolerancją na zanieczyszczenia obecne w strumieniu spalin i niskimi wskaźnikami degradacji oraz korozyjności.

  Technologia AAP umożliwia również stosunkowo łatwą integrację CCP z istniejącą Instalacją Bazową – Blokiem 858 MW. Firma Dow Chemical opracowała rozwiązania dotyczące składu chemicznego i wydajności rozpuszczalnika stosowanego w procesie „zaawansowanych amin”, podczas gdy firma Alstom zajmuje się doskonaleniem i implementacją technologii AAP w fazie pilotażowej, a w następnym etapie w fazie demonstracyjnej, w celu przeprowadzenia po roku 2020 procesu jej komercjalizacji. Alstom prowadzi w Stanach Zjednoczonych szeroko zakrojone prace badawcze i testy w skali laboratoryjnej i pilotażowej na spalinach pochodzących z nowego obiektu badawczego zlokalizowanego w Charleston; oczekuje się, że działania te dostarczą dalsze solidne dane technologiczne niezbędne do zaprojektowania i budowy CCP w Elektrowni Bełchatów.