Powstaje nowoczesny Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu

  W Srebrzyszczu koło Chełma powstaje jeden z najnowocześniejszych Zakładów Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZPOK). Swoją działalność rozpocznie w połowie 2010 roku.

  Powstający zakład będzie przyjmował około 26 tys. ton odpadów rocznie, a nowoczesne technologie recyklingu pozwolą ograniczyć ilość odpadów kierowanych do składowania o ponad 70 proc.

  „Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów” jest jednym z pierwszych tego typu projektów w Polsce, dofinansowanym kwotą ponad 26 mln zł z Funduszu Spójności. Łączna kwota realizowanej inwestycji wynosi ok. 36 ml złotych i przeznaczona zostanie na budowę zakładu, rekultywację składowisk, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz promocję.

  Inwestycja ta wpłynie na poprawę jakości życia około 160 tys. mieszkańców Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej. Realizowany projekt przewiduje także likwidację 12 dotychczasowych składowisk. Tereny po nich zostaną zrekultywowane.

  Powstający ZPOK będzie realizował procesy technologiczne takie jak: sortowanie odpadów komunalnych, zmieszanych i ich rozdział na 2 frakcje, sortowanie bezpośrednie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, przygotowanie surowca do produkcji paliwa alternatywnego, kompostowanie odpadów organicznych, przyjmowanie i czasowe magazynowanie oraz wysyłka do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, składowanie balastu, składowisko odpadów azbestowych.

  Technologia przetwarzania odpadów komunalnych w budowanym zakładzie skierowana jest na maksymalny odzysk surowców, które mogą być powtórnie wykorzystane. Z wyselekcjonowanych odpadów wyprodukowane zostanie także paliwo alternatywne wykorzystane następnie w procesie produkcyjnym w pobliskiej Cementowni Chełm. Paliwo alternatywne to mieszanka palnych odpadów komunalnych, które zostaną wyizolowane na sicie i rozdrobnione do 40 mm średnicy, dzięki tej metodzie znaczna część strumienia odpadów zostanie poddana odzyskowi energetycznemu. Dodatkowym plusem tej inwestycji jest gwarancja odbioru paliwa przez chełmską cementownię. Współpraca ta pozwoli na znaczącą redukcję masy odpadów deponowanych na składowisku jako balast.

  Inwestycji towarzyszyć będzie edukacja ekologiczna skierowana do mieszkańców Ziemi Chełmskiej. Zakupione zostaną również pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów suchych. Wszystkie gminy, których zasięgiem działania obejmuje ZPOK mają zapewnić mieszkańcom odbiór odpadów oraz skontrolować obowiązek zawarcia umowy na wywóz odpadów.

  Obecnie na terenie przyszłego zakładu trwają intensywne prace budowlane. Wykonane zostały stopy i ławy fundamentowe pod halę segregacji odpadów, halę produkcji paliwa alternatywnego i wiatę do obróbki kompostu. Zostały zrealizowane także place do kompostowania. W zakresie robót sanitarnych i elektrycznych wykonano dużą część sieci oraz ustawiono kontenerową stację trafo. Aktualnie trwa montaż konstrukcji budynku głównego zakładu.