Koniunktura przemysłowa I 2012

  Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w styczniu oceniany jest mniej negatywnie niż w grudniu, ale gorzej niż analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Wpływają na to znacznie mniej pesymistyczne niż formułowano w ubiegłym miesiącu prognozy dotyczące portfela zamówień i produkcji, przy bardziej negatywnych niż w grudniu ocenach bieżących. Utrzymują się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Odpowiednie przewidywania są nieco mniej pesymistyczne w stosunku do prognoz formułowanych przed miesiącem – podał Główny Urząd Statystyczny.

  Przetwórstwo przemysłowe

  W styczniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie minus 5 (w grudniu minus 7). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 20% (w grudniu odpowiednio 13% i 20% jednostek). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

  Na dalsze ograniczenie portfela zamówień ogółem wpływa bardziej znaczący niż przed miesiącem spadek zarówno portfela krajowego jak i – w mniejszym stopniu – zagranicznego. Oceny bieżącej produkcji są negatywne, gorsze niż w grudniu. Prognozy dotyczące portfela zamówień i produkcji są dużo mniej pesymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Stan zapasów wyrobów gotowych zwiększa się do poziomu uznawanego przez przedsiębiorców za nadmierny. Nieznacznie rosną należności od kontrahentów, choć wolniej niż w ubiegłym miesiącu. Utrzymują się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, odpowiednie przewidywania są nieco mniej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Dyrektorzy planują redukcje zatrudnienia nieznacznie mniejsze niż zapowiadali w grudniu.

  Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć szybciej niż przewidywano przed miesiącem.

  Ograniczenie bieżącego portfela zamówień zgłaszają jednostki wszystkich klas wielkości, największy – jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). Negatywne prognozy, choć lepsze niż przed miesiącem, formułują jedynie jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób).

  Jednostki wszystkich klas wielkości oceniają bieżącą produkcję negatywnie, gorzej niż w grudniu. Najgorsze oceny w tym zakresie zgłaszają jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). Pesymistyczne prognozy są formułowane jedynie w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób), natomiast jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) i – w mniejszym stopniu – średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) przewidują możliwość rozszerzenia produkcji.

  Największe trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych odnotowywane są w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). Jedynie jednostki duże (o liczbie pracujących od 250 i więcej osób) nie zgłaszają trudności w tym zakresie. Przewidywania jednostek małych i średnich (o liczbie pracujących od 10 do 249 osób) są nadal negatywne.

  W jednostkach średnich i dużych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) wzrasta nadmierny poziom zapasów wyrobów gotowych, natomiast w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) jedynie nieznacznie przekracza poziom odpowiedni do zapotrzebowania.

  Należności w jednostkach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) nieznacznie rosną, natomiast w jednostkach średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) poziom należności nieco się zmniejsza. Podmioty małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) nie wskazują zmian w tym zakresie.

  Przedsiębiorcy wszystkich klas wielkości planują zmniejszenie zatrudnienia, choć w mniejszym stopniu niż zapowiadano przed miesiącem. Najbardziej znaczący spadek zatrudnienia przewidywany jest w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób).

  Wzrost cen, szybszy niż planowano w grudniu, jest zapowiadany w jednostkach wszystkich klas wielkości, największy w jednostkach średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób).

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie poszczególnych działów przetwórstwa przemysłowego zgłaszają zróżnicowane oceny koniunktury. Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci: wyrobów farmaceutycznych (plus 19 – wzrost o 1 punkt), urządzeń elektrycznych (plus 11 – wzrost o 3 punkty), pozostałego sprzętu transportowego (plus 8 – wzrost o 6 punktów), papieru i wyrobów z papieru (plus 8 – wzrost o 4 punkty), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 7 – wzrost o 5 punktów), maszyn i urządzeń (plus 7 – wzrost o 4 punkty). Negatywnie swoją koniunkturę oceniają głów-nie producenci odzieży (minus 24 – spadek o 5 punktów), skór i wyrobów ze skór (minus 21 – utrzymuje się wartość z poprzedniego miesiąca), wyrobów tekstylnych (minus 14 – wzrost o 4 punkty).

  W styczniu br. 7,6% przedsiębiorców deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu swojej bieżącej działalności (7,3% w styczniu ub. r.). W pozostałych firmach najczęściej zgłaszanymi barierami są: niedostateczny popyt na rynku krajowym (55% przedsiębiorstw w styczniu br., 56% przed rokiem), niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (55% przedsiębiorstw w styczniu br., 49% przed rokiem), koszty zatrudnienia (46% przedsiębiorstw w styczniu br., 41% przed rokiem), wysokie obciążenia na rzecz budżetu (46% przedsiębiorstw w styczniu i przed rokiem). W skali roku w największym stopniu wzrosło znaczenie barier dotyczących niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej (z 49% do 55%) i kosztów zatrudnienia (z 41% do 46%).

  Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez przedsiębiorców w styczniu br. wynosi 73%, przed rokiem 72% (w październiku ub. r. wyniosło 76%). W ujęciu rocznym w największym stopniu wzrosło wykorzystanie mocy produkcyjnych u prowadzących działalność w zakresie naprawy, konserwacji i instalacji maszyn i urządzeń oraz u producentów: pozostałego sprzętu transportowego, metali, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, maszyn i urządzeń, a spadło – u zajmujących się poligrafią i reprodukcją zapisanych nośników informacji oraz producentów: skór i wyrobów ze skór wyprawionych, wyrobów tekstylnych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep.

  W styczniu, podobnie jak przed rokiem, 18% przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 69% jako wystarczające, a 13% jako zbyt małe.

  Całość raportu: www.egospodarka.pl