Koniunktura przemysłowa IV 2012

  Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w kwietniu oceniany jest pozytywnie, lepiej niż w marcu, choć gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Wpływa na to poprawa ocen dotyczących bieżącego portfela zamówień i produkcji oraz korzystne prognozy w tym zakresie. Nieznacznie zmniejszają się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, odpowiednie przewidywania są pesymistyczne, zbliżone do prognoz z marca. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć nieco wolniej niż przewidywano przed miesiącem – podał Główny Urząd Statystyczny.

  Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w kwietniu oceniany jest nieco mniej negatywnie niż w marcu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Wpływ na to mają mniej pesymistyczne oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej, a także bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej. Przewidywania dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są korzystne. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych podobny do zapowiadanego w marcu.

  Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest w kwietniu oceniany mniej negatywnie niż w marcu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat. Oceny dotyczące bieżącej sprzedaży są mniej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu, natomiast prognozy w tym zakresie są nieco bardziej pozytywne od formułowanych w marcu. Zmniejszają się trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych, również przewidywania w tym zakresie są mniej pesymistyczne. Jednostki przewidują wzrost cen w skali podobnej jak przed miesiącem.

  W kwietniu w większości badanych sekcji przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest korzystnie. Najlepiej, podobnie jak przed miesiącem, choć nieco ostrożniej niż w kwietniu zeszłego roku, koniunkturę oceniają jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Najbardziej pesymistyczne oceny, znacznie gorsze niż przed rokiem, choć mniej niekorzystne niż w marcu, formułują jednostki z sekcji pozostała działalność usługowa.

  1. Przetwórstwo przemysłowe

  W kwietniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 1 (w marcu minus 1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17% (w marcu odpowiednio 17% i 18% jednostek). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

  Na poprawę ocen dotyczących portfela zamówień ogółem wpływa wzrost zagranicznego portfela zamówień, przy mniej pesymistycznych ocenach portfela krajowego. Przedsiębiorcy wskazują na poprawę bieżącej produkcji. Prognozy dotyczące portfela zamówień i produkcji są optymistyczne. Stan zapasów wyrobów gotowych przekracza poziom uznawany za odpowiedni w stosunku do zapotrzebowania. Nieznacznie zwiększają się należności. Trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych są nadal znaczące, choć mniejsze niż w ubiegłym miesiącu. Odpowiednie przewidywania są pesymistyczne, zbliżone do prognoz z marca. Dyrektorzy planują redukcje zatrudnienia nieco mniej znaczące niż zapowiadali w ubiegłym miesiącu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć nieznacznie wolniej niż przewidywano w marcu.

  Największy wzrost bieżącego portfela zamówień zgłaszają jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób). Jedynie jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) sygnalizują spadek portfela zamówień, ale dużo mniej znaczący niż przed miesiącem. Najbardziej optymistyczne są prognozy jednostek dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

  Przedsiębiorstwa duże i średnie (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) sygnalizują wzrost produkcji. Jedynie jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) oceniają bieżącą produkcję negatywnie. W jednostkach wszystkich badanych klas wielkości prognozy w tym zakresie są korzystne. W największym stopniu produkcja ma być zwiększana w jednostkach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

  Jednostki wszystkich klas wielkości sygnalizują trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, największe – przedsiębiorstwa małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). Prognozy wskazujące na możliwość poprawy formułują jednostki duże i średnie (o liczbie pracujących 50 i więcej osób), natomiast w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) przewidywania są nadal negatywne.

  W podmiotach dużych i średnich (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) utrzymuje się nadmierny poziom zapasów wyrobów gotowych. W jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) jest on odpowiedni w stosunku do zapotrzebowania.

  W jednostkach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) zmniejsza się poziom należności. W podmiotach małych i średnich (o liczbie pracujących od 10 do 249 osób) poziom należności wzrasta w stosunku do odnotowanego w marcu.

  W jednostkach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) planuje się utrzymanie dotychczasowego stanu zatrudnienia, w pozostałych badanych klasach wielkości zapowiadany jest jego spadek. W jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) ograniczenie liczby pracowników może być mniej znaczące niż przewidywano w ubiegłym miesiącu.

  Przedsiębiorcy wszystkich klas wielkości przewidują wzrost cen: w jednostkach małych i średnich (o liczbie pracujących od 10 do 249 osób) może on być zbliżony do zapowiadanego w marcu, natomiast w jednostkach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) wolniejszy niż prognozowano przed miesiącem.

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie poszczególnych działów przetwórstwa przemysłowego zgłaszają zróżnicowane oceny koniunktury. Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci: wyrobów farmaceutycznych (plus 20 – wzrost o 3 punkty), urządzeń elektrycznych (plus 17 – wzrost o 3 punkty), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (plus 14 – wzrost o 4 punkty), maszyn i urządzeń (plus 14 – utrzymuje się wartość z poprzedniego miesiąca), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 12 – spadek o 3 punkty). Negatywnie swoją koniunkturę oceniają głównie producenci: odzieży (minus 18 – spadek o 5 punktów), wyrobów tekstylnych (minus 12 – utrzymuje się wartość z poprzedniego miesiąca), skór i wyrobów ze skór (minus 10 – spadek o 8 punktów).

  W kwietniu br. 8,6% przedsiębiorców deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu swojej bieżącej działalności (9,0% w kwietniu ub. r.). W pozostałych jednostkach najczęściej zgłaszanymi barierami są: niedostateczny popyt na rynku krajowym (55% przedsiębiorstw w kwietniu br., 53% przed rokiem), niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (50% przedsiębiorstw w kwietniu br., 47% przed rokiem), koszty zatrudnienia (49% przedsiębiorstw w kwietniu br., 41% przed rokiem), wysokie obciążenia na rzecz budżetu (47% przedsiębiorstw w kwietniu br., 46% przed rokiem). W skali roku w największym stopniu wzrosło znaczenie barier dotyczących kosztów zatrudnienia (z 41% do 49%) i niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej (z 47% do 50%).

  Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez przedsiębiorców w kwietniu br. wynosi 75% (w styczniu br. i przed rokiem 73%). W ujęciu rocznym w największym stopniu wzrosło wykorzystanie mocy produkcyjnych w podmiotach prowadzących działalność w zakresie naprawy, konserwacji i instalacji maszyn i urządzeń oraz u producentów: pozostałego sprzętu transportowego, maszyn i urządzeń, chemikaliów i wyrobów chemicznych, odzieży.

  W kwietniu 15% przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 69% jako wystarczają-ce, a 16% jako zbyt małe.

  całość raportu: www.egospodarka.pl