Koniunktura w przemyśle – fragment raportu GUS

  W czerwcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 6 (plus 8 w maju). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 11% (przed miesiącem odpowiednio 18% i 10%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

  Ogólny klimat koniunktury w sekcji przetwórstwo przemysłowe

  Od maja br. bieżący portfel zamówień oceniany jest coraz mniej korzystnie, co jest efektem pogarszających się ocen zagranicznego portfela zamówień i mniej optymistycznych – krajowego. Utrzymuje się odnotowane w maju spowolnienie wzrostu bieżącej produkcji. Aktualna sytuacja finansowa, która od lutego br. była oceniana coraz mniej pesymistycznie, w porównaniu z majem uległa nieznacznemu pogorszeniu. Odnotowywany jest wzrost należności, choć mniejszy niż w ostatnich trzech miesiącach. Sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za sprzedane produkty utrzymuje się na zbliżonym poziomie do zgłaszanego w maju. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zmniejsza się optymizm prognoz dotyczących portfela zamówień, produkcji oraz sytuacji finansowej. Nadal zgłaszane są nadmierne zapasy wyrobów gotowych. Po raz pierwszy od lutego br. przedsiębiorcy przewidują niewielkie redukcje zatrudnienia. W najbliższych miesiącach można się nadal spodziewać nieznacznego wzrostu cen wyrobów przemysłowych.

  Ogólny klimat koniunktury według klas wielkości

  Od trzech miesięcy przedsiębiorstwa średnie i duże (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) oceniają koniunkturę coraz mniej korzystnie. W tym samym okresie oceny koniunktury formułowane przed podmioty małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) są nieznacznie pozytywne i systematycznie się poprawiają.

  W większości działów przetwórstwa przemysłowego oceny ogólnego klimatu koniunktury są pozytywne. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (plus 18 w czerwcu, plus 20 w maju – poprawiające się od początku roku oceny koniunktury uległy zahamowaniu), wyrobów farmaceutycznych (plus 17 w czerwcu, plus 23 w maju – oceny te są bardziej korzystne niż w czerwcu ostatnich trzech lat), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 17 w czerwcu bieżącego i ubiegłego roku – od listopada ubiegłego roku odnotowuje się poprawę ocen koniunktury mimo nieznacznego osłabienia w maju), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 14 w czerwcu, plus 16 w maju – od kwietnia br. oceny koniunktury są coraz mniej korzystne), papieru i wyrobów z papieru (plus 14 w czerwcu, plus 10 w maju – oceny te są bardziej korzystne niż w czerwcu ostatnich sześciu lat), metalowych wyrobów gotowych (plus 13 w czerwcu, plus 14 w maju – mimo poprawy ocen od końca ubiegłego roku do kwietnia br., od maja można zaobserwować zahamowanie tej tendencji). Negatywne oceny koniunktury zgłaszają jedynie producenci odzieży (minus 17 w czerwcu, minus 14 w maju – w porównaniu z czerwcem ostatnich pięciu lat oceny koniunktury są w bieżącym miesiącu najbardziej pesymistyczne) oraz metali (minus 8 w czerwcu, 0 w maju).