Korzyści z programowania i konserwacji robotów współpracujących

Źródło: Pixabay

Dobre programowanie i konserwacja robotów współpracujących mogą przynieść firmom produkcyjnym wiele korzyści, m.in. takich jak większy zwrot z inwestycji (ROI) i mniejsze całkowite koszty posiadania (TCO).

Wdrażanie robotów współpracujących jest coraz bardziej powszechne na wszystkich szczeblach organizacji i przedsiębiorstw, zarówno w obszarze produkcji, pakowania, jak i w działach badawczo-rozwojowych. Jednak dobrze widoczny jest także proces przyswajania sobie umiejętności przez same roboty oraz duża łatwość, z jaką powracają one do wykonywania powierzanych im zadań. Prostota programowania i konserwacji takich robotów przynosi dodatkowe wymierne korzyści każdej organizacji. W artykule opisa-
no sześć przyczyn zwiększania potencjalnych korzyści dla producentów, wynikających z odpowiedniego programowania, konserwacji i wykorzystywania robotów współpracujących.

1️⃣ Większy zwrot z inwestycji (ROI)

Czasy wdrożenia szybko sumują się z kosztami początkowymi nowej inwestycji w robotyzację. Nawet jeśli jeden z robotów zostaje oddelegowany do innych zadań, zgodnie z bieżącymi potrzebami przedsiębiorstwa, to każda nowa aplikacja wymaga pewnej inwestycji czasowej, wliczanej w koszty każdego potrzebnego sprzętu. Minimalizowanie tego czasu nie tylko zwiększa elastyczność platformy robotycznej, ale także poziom wskaźnika ROI.

2️⃣ Lepsze możliwości wykorzystania systemu oraz czasu pracowników

We wdrażaniu robotów, w zależności od skali i zakresu ich pracy oraz związanych z nimi celów, dokonanie oceny możliwości wykorzystania robotów w konkretnych aplikacjach oraz zaprogramowanie ich wszystkich nie zawsze jest wykonalne dla jednej osoby. Dlatego obniżenie progu wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności technicznych potrzebnych do wdrożenia i monitorowania robotów może znacznie bardziej uprawdopodobnić sytuację, że ten sam pracownik, który wykonuje zautomatyzowane zadania, będzie mógł być także wdrożeniowcem robotów. Łatwy do zaprogramowania system może przyczynić się do redukcji kosztów pracy.

3️⃣ Problem braku siły roboczej

Coraz częściej producenci napotykają na problemy ze znalezieniem pracowników do wykonywania prac monotonnych, brudnych lub niebezpiecznych (tzw. prace trzy D – dull, dirty, dangerous). Obserwowany obecnie historycznie niski poziom bezrobocia jest bez wątpienia dobry dla gospodarki w dużej skali, jednak producenci poszukujący operatorów przekonują się, że ciężko jest przyciągnąć ludzi na stanowiska wymagające dużej ilości pracy w sytuacji, gdy w gospodarce panuje rynek pracownika.

Platforma automatyki z łagodną krzywą procesu uczenia się umożliwia ponowne zdefiniowanie tradycyjnego stanowiska pracy na linii produkcyjnej oraz znaczne zredukowanie dodatkowych inwestycji. Strategiczne zatrudnienie lub przeniesienie pracowników niewykwalifikowanych na nowe lub inne stanowiska pracy nie tylko wzmacnia organizację, ale także zwiększa portfolio umiejętności jej pracowników. Może to uzasadnić wzrost płac w celu dopasowania wartości dodanej danego stanowiska pracy oraz pomóc w zwiększeniu stopnia obsadzenia stanowisk w firmie. Przynosi to korzyści wszystkim stronom. Pracownik zyskuje nowe, dodane umiejętności, wiedzę fachową i satysfakcję z wykonywanej pracy, a także zwiększa się konkurencyjność organizacji na rynku pracy oraz zmniejsza rotacja pracowników.

4️⃣ Krótszy czas przestojów i napraw

W miarę upływu czasu każdy skomplikowany system generuje problemy, co wymaga znalezienia przyczyn usterek i awarii, debugowania oprogramowania lub napraw sprzętu. Sytuacja taka spowoduje przestój. Straty na produkcji spowodowane takim przestojem mogą zmniejszyć zwrot z inwestycji i wydajność produkcji oraz często powodować problemy niematerialne, takie jak np. frustracje pracowników technicznych. Ważne jest nie tylko to, aby sama platforma robotyki była łatwa i szybka w serwisowaniu, ale także aby posiadała solidny system wsparcia na miejscu, który w razie potrzeby pomoże użytkownikowi końcowemu.

5️⃣ Mniejsze koszty alternatywne

Ponieważ czas i zasoby są wartościami skończonymi, to dla każdego projektu istnieją koszty alternatywne zarówno podczas wdrożenia, jak i serwisowania robotów. Zwiększenie dostępności programowania robotów i wsparcia technicznego minimalizuje koszty alternatywne i zwiększa wskaźnik ROI dla każdego szczególnego projektu.

6️⃣ Mniejszy całkowity koszt posiadania (TCO)

Kursy i szkolenia dla pracowników (zarówno z programowania, jak i konserwacji robotów) mogą oznaczać dla firmy zarówno dodatkowe koszty liczone w tysiącach dolarów na jednego uczestnika, jak i kilka dni jego nieobecności na stanowisku pracy. Intuicyjna w programowaniu i łatwa w serwisowaniu platforma robotyczna zmniejsza lub nawet eliminuje czas niezbędny do zapoznania się z nią i wdrożenia pracowników, a także może zmniejszyć koszt TCO systemu.

Alternatywne sposoby uzyskania łatwej w użytkowaniu platformy robotycznej

Alternatywą dla otrzymania łatwej w użytkowaniu platformy robotycznej jest stworzenie w firmie własnego zespołu zajmującego się robotyką (działu robotyki) i budowanie ich wiedzy fachowej w zakresie wdrażania systemów robotycznych, efektywnie tworząc własny zakładowy zespół integracyjny. Wprawdzie wymaga to ponownego przeszkolenia niektórych osób z personelu firmy oraz zainwestowania w szkolenia/zasoby dla pierwszej aplikacji, jednak w rezultacie każdy kolejny projekt zabiera mniej czasu, ponieważ zespół szybko przyswaja sobie nowe umiejętności. Ta wewnętrzna innowacja organizacyjna i wiedza fachowa może dać firmie przewagę w stosunku do konkurencji na rynku poprzez umożliwienie szybkiego rozszerzania zdolności i wydajności produkcji w tych gałęziach przemysłu, w których nowe produkty są regularnie wprowadzane na rynek.

Jeżeli stworzenie własnego zespołu wewnętrznego nie jest możliwe, wówczas można zatrudnić wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną, która dokona integracji i udzieli wsparcia. Poprzez outsourcing tej wiedzy fachowej nie ma potrzeby ponownej alokacji zasobów czy koncentrowania się firmy produkcyjnej na innych sprawach, niż niecierpiące zwłoki bieżące potrzeby produkcyjne.


Manan Banerjee pracuje w firmie Cross Co. Niniejszy artykuł został opublikowany na blogu tej firmy.