Mo-BRUK z dofinansowaniem z Unii

  Firma Mo-BRUK działająca w branży „czystych technologii” pozyskała ponad 34 mln zł na dwa innowacyjne projekty w zakresie gospodarki odpadami. Jeden z nich polega na wdrożeniu technologii produkcji wysokokalorycznych stałych paliw alternatywnych, natomiast drugi dotyczy uruchomienia produkcji podsadzki hydraulicznej. W efekcie powstanie co najmniej 21 nowych miejsc pracy w nowotworzonych oddziałach firmy Mo-BRUK.

  Mo-BRUK podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej dwóch projektów pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wysokokalorycznych stałych paliw alternatywnych” oraz „Innowacyjna metoda wytwarzania podsadzki hydraulicznej”. Projekty są realizowane w ramach 4. Osi priorytetowej: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi odpowiednio 27 768 000,00 zł oraz 6 400 500,00 zł.

  Produkcja wysokokalorycznych stałych paliw alternatywnych

  Projekt polega na utworzeniu w woj. opolskim nowego zakładu firmy Mo-BRUK poprzez zakup maszyn i urządzeń do uruchomienia produkcji wysokokalorycznego paliwa  alternatywnego. Do jego wytwarzania wykorzystuje się odpady takie jak: podkłady kolejowe, wybrane tworzywa sztuczne, papier, drewno, muły z węgla kamiennego. Innowacyjność produktu polega na podniesieniu wartości opałowej dzięki osuszeniu paliwa, dzięki czemu osiąga się pożądaną kaloryczność.

  Produkcja podsadzki hydraulicznej

  Projekt polega na utworzeniu w Zabrzu nowego oddziału przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń do uruchomienia produkcji innowacyjnej podsadzki hydraulicznej z produktów będących rezultatem utylizacji odpadów. Pozwoli to Spółce Mo-BRUK na wyjście z ofertą odbioru odpadów wytwarzanych przez sektory motoryzacyjny, chemicznego czy też komunalny, które dotychczas nie były objęte zakresem działalności firmy.

  Uzyskany produkt końcowy – podsadzka hydrauliczna – składający się wyłącznie z granulatu cementowego jest przeznaczony do wypełniania wyrobisk górniczych, co pozwoli w przyszłości zapobiec powstawaniu szkód górniczych. Technologia wytwarzania granulatu cementowego polega na unieszkodliwianiu nieorganicznych odpadów poprzemysłowych poprzez zestalanie odpadów poprzemysłowych w procesie cementacji, w którym składniki wchodzić będą w reakcje z dodatkami wiążącymi, tworząc trwałe nierozpuszczalne związki chemiczne wiązane spoiwem hydraulicznym.