NFOŚiGW współpracuje z przemysłowymi odbiorcami energii

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął współpracę z Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu w ramach programu priorytetowego „Efektywne zarządzanie energią w celu zmniejszenia jej zużycia w przedsiębiorstwach.”

  Jego głównym założeniem jest uruchomienie działań inwestycyjnych na rzecz wzrostu efektywności energetycznej polskiej gospodarki.

  Polski rząd zobowiązał się do zmniejszenia krajowego zużycia energii o 20 proc. do 2020 r. Dla polskiego przemysłu realizacja tego zobowiązania ma szczególne znaczenie. Poprawa efektywności energetycznej to mniejsze zużycie paliw i energii, a więc i niższe koszty naszych produktów. Już obecnie koszty energii decydują o konkurencyjności polskiej gospodarki na rynkach unijnym i światowym. Z upływem czasu ich wpływ będzie coraz większy. Zmniejszenie krajowego zużycia paliw i energii poprzez poprawę efektywności ich końcowego wykorzystania oraz wsparcie dla rozwoju energetyki przemysłowej i budowa rozproszonych źródeł energii oznacza redukcję kosztów energetyki systemowej i bezpieczeństwo energetyczne polskich przedsiębiorstw. Tworzy przez to polskim zakładom przemysłowym perspektywę stabilizacji cen energii elektrycznej „czarnej” na poziomie średniej europejskiej.

  Pozwala również na ograniczenie kosztów związanych z polityką energetyczną (opodatkowanie energii elektrycznej, systemy wspierania energetyki odnawialnej i skojarzonej, przesył). Większość krajów UE-15 nie obciąża pełnymi kosztami polityki energetycznej rodzimych producentów i wprowadziło rozwiązania systemowe pozwalające na ich znaczne redukcje. Ten sam efekt będzie można uzyskać poprzez wybudowanie własnego źródła energii. Z szansy tej chcą skorzystać polskie zakłady przemysłowe.

  – Zwróciliśmy się z apelem do NFOŚiGW o wsparcie finansowe dla realizowanych przez polski przemysł przedsięwzięć proefektywnościowych. Wynika to z naszego przekonania, iż polska energetyka systemowa nie będzie w stanie zapewnić polskiemu przemysłowi oferty cenowej gwarantującej utrzymanie obecnej pozycji konkurencyjnej w przyszłości. Dofinansowanie Funduszu jest szansą dla polskiego przemysłu na przeprowadzenie działań racjonalizujących zużycie paliw i energii oraz oparcie bezpieczeństwa energetycznego zakładów przemysłowych o własne źródła energii – mówi Henryk Kaliś, przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG).

  Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce oparta w 95 proc. na paliwach stałych, stwarza zagrożenie, że w przyszłości polscy odbiorcy przemysłowi będą ponosić znacznie wyższe koszty ochrony klimatu niż odbiorcy europejscy. Polski system elektroenergetyczny cechuje niska sprawność produkcji, jedne z najwyższych w Europie straty sieciowe oraz duże zużycie na potrzeby własne sektora energetycznego. Koszty z tego wynikające ponoszą odbiorcy energii – również przemysłowi. Istnieje głęboko uzasadniona obawa, iż również z tego powodu polskie przedsiębiorstwa przemysłowe szybko utracą swoją rentowność i konkurencyjność na rynkach europejskim i światowym.

  Rozwój energetyki przemysłowej przyczyni się do zwiększenia efektywności wykorzystania paliw pierwotnych, zwiększenia krajowej produkcji energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a także odciążenia zasobów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Pozwoli również wykorzystać do produkcji energii elektrycznej marnowane dotąd zasoby metanu, gazu koksowniczego, gazu wielkopiecowego i ciepła technologicznego. Zmniejszy to koszty energii elektrycznej „czarnej”, koszty związane z polityką energetyczną, a w konsekwencji poprawi konkurencyjność polskiego przemysłu.

  Zdaniem FOEEiG fakt, iż krajowe zasoby biomasy są ograniczone oznacza, iż ich wykorzystanie należy ograniczyć do instalacji gwarantujących największą efektywność energetyczną, czyli do rozproszonych źródeł energii odnawialnej zlokalizowanych w pobliżu odbiorców.

  – Budowa takich źródeł znacząco obniża koszty związane z energią elektryczną w zakładach przemysłowych, wymaga jednak zaangażowania znacznych środków, które dla zakładów przemysłowych są trudne do pozyskania – dodaje Henryk Kaliś.

  – Problemy odbiorców przemysłowych mają wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki oraz środowisko. Misją Funduszu jest finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju. Jestem przekonany, że wspólnie możemy wypracować takie rozwiązania, które będą wspierać polski przemysł z korzyścią dla środowiska – zapewnia Jan Rączka, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.