Nowy SKF Microlog Inspektor

Prosty w obsłudze, kompatybilny z urządzeniami Windows® Mobile system o zaawansowanej funkcjonalności, służący zwiększeniu produktywności, bezpieczeństwa i wydajności.  

Firma SKF przedstawia Microlog Inspector — nową generację systemu inspekcyjnego SKF MARLIN. Z myślą o spełnieniu potrzeb klientów, twórcy nowego systemu SKF Microlog Inspector zaprojektowali go w sposób umożliwiający skuteczne zarządzanie pracą służb utrzymania ruchu i zbieraniem danych w ramach poszczególnych funkcji środowiska produkcyjnego (działalność operacyjna, utrzymanie ruchu, zachowanie bezpieczeństwa, przeprowadzanie inspekcji, monitorowanie warunków pracy, zarządzanie wykonawcami, itp.) jak i pomiędzy nimi, z wykorzystaniem jednego mobilnego rozwiązania. Kompatybilny z większością urządzeń pracujących w systemie Windows® Mobile, Microlog Inspector współpracuje z posiadanymi przez użytkownika urządzeniami przenośnymi. Ponadto, w automatycznym i bezprzewodowym połączeniu z serwerem głównym Microlog Inspector pobiera ostatnie trasy pomiarowe i udostępnia zebrane dane użytkownikom w dowolnym miejscu na świecie.   

Nowy SKF Microlog Inspector sprawnie współpracuje z oprogramowaniem SKF @ptitude Inspector, służącym do głębszej analizy danych pomiarowych, sporządzania raportów i współdzielenia danych w ramach systemu SKF @ptitude Asset Management System w środowisku produkcyjnym. Dzięki temu, użytkownik może rozpocząć pracę w systemie SKF Microlog Inspector, a następnie zintegrować z nim inne urządzenia przenośne i systemy monitorowania warunków pracy pracujące w trybie online. Ponadto, ten potężny system wspomagający procesy inspekcji znajduje zastosowanie również w planowaniu pracy, przeprowadzaniu inspekcji przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych wymogów regulacyjnych i dotyczących bezpieczeństwa, dokumentacji danych z inspekcji na potrzeby raportów dotyczących zgodności i przeprowadzaniu audytów.  

Innowacyjny SKF Microlog Inspector nie wymaga bezpośredniego podłączenia do komputera obsługującego oprogramowanie SKF @ptitude Inspector. Łącząc się poprzez sieć LAN, USB, WiFi, a nawet sieć komórkową (3G/GPRS), Microlog Inspector może przesłać dane do dowolnego komputera na świecie poprzez serwer w technologii Cloud. Oprócz łatwego współdzielenia danych w środowisku produkcyjnym, Microlog Inspector umożliwia również optymalne zarządzanie personelem. Na przykład, zbieranie i transfer danych FFT może odbywać się w tle, podczas gdy operatorzy maszyn mogą w tym czasie przeprowadzać inne rutynowe inspekcje. Zebrane w ten sposób dane dotyczące pracy maszyn mogą zostać następnie poddane analizie przez doświadczonych inżynierów utrzymania ruchu w dowolnym miejscu na świecie.

– Wprowadzając na rynek system Microlog Inspector, SKF wyznacza nowe standardy w zakresie spełniania potrzeb personelu operacyjnego i personelu utrzymania ruchu w wielu branżach i w wielu zastosowaniach, w tym między innymi w inspekcjach przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i wymogów regulacyjnych, monitorowaniu warunków pracy, a także transferze i obsłudze danych dotyczących utrzymania ruchu – mówi Scott Brady, Dyrektor ds. Marketingu i ODR w SKF. –  Dzięki funkcji zbierania i zdalnego transferu danych do dowolnego miejsca na świecie, system Microlog Inspector umożliwia zakładom produkcyjnym optymalne zarządzanie personelem operacyjnym i utrzymania ruchu. Ta nowa technologia zwiększa wydajność środowiska produkcyjnego, zachowując właściwy poziom jego rentowności i czasu nieprzerwanej pracy maszyn (ang. uptime). Nowy SKF Microlog Inspector został opracowany przez inżynierów SKF z wykorzystaniem ponad stuletniego doświadczenia w zakresie inżynierii wiedzy, znajomości wszystkich największych branż przemysłowych, doświadczenia w sprzedaży i świadczeniu usług wsparcia technicznego na całym świecie, oraz tradycji i szerokiego portfela systemów monitorowania środowiska produkcyjnego i utrzymania ruchu.

Oprócz zdolności bezprzewodowego łączenia się z dowolnym komputerem, system Microlog Inspector zbiera dane pomiarowe prędkości, przyspieszenia, temperatury i dane FFT z wykorzystaniem bezprzewodowego detektora warunków pracy maszyny (ang. Wireless Machine Condition Detector – WMCD). Dane dotyczące drgań zbierane są podczas rutynowych inspekcji, dzięki czemu krytyczne parametry dotyczące stanu maszyny są dostępne niezwłocznie po dokonaniu odpowiednich pomiarów, a intuicyjny interfejs podpowiada działania korygujące z chwilą osiągnięcia stanu alarmowego.   

Microlog Inspector jest również jednym z najważniejszych narzędzi pracy operatorów maszyn w programie niezawodności bazującej na zaangażowaniu operatora maszyny (ang. Operator Driven Reliability – ODR). Zautomatyzowane technologie umożliwiają operatorom programów ODR zapisywanie uwag dotyczących pracy maszyn, przeprowadzanie inspekcji parametrów i monitorowanie krytycznych warunków pracy maszyn. Wdrażając program ODR z wykorzystaniem systemu Microlog Inspector, zakład produkcyjny może zwiększyć niezawodność i bezpieczeństwo swojego środowiska produkcyjnego oraz usprawnić komunikację pomiędzy jego operatorami.    

Ponadto, współpraca systemu Microlog Inspector z oprogramowaniem SKF @ptitude Monitoring Suite umożliwia dogłębną analizę i komunikację danych dotyczących warunków pracy maszyn pomiędzy operatorami maszyn, personelem utrzymania ruchu, zespołem inżynierów i kierownictwem zakładu. Dzięki funkcjom raportowania i planowania pracy można zaprogramować grafik inspekcji i zbierania danych na każdy dzień, tydzień, miesiąc czy kolejny dzień w roku i ustawić jego powtórzenie w zdefiniowanym okresie. W formularzu raportów, który można przystosować do indywidualnych potrzeb, wskazane zostaną wszystkie inspekcje nieprzeprowadzone, inspekcje przeprowadzone z opóźnieniem, inspekcje wskazujące na niezgodności z normami i stany alarmowe.   

Więcej informacji o systemie SKF Microlog Inspector znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.skf.pl